Διατροφή και Πολιτισμός


 

Μεταπτυχιακό | A' εξάμηνο | 1223-4134

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Ειδίκευση:  Πολιτισμική Αγωγή

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 7 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου

Προαπαιτούμενα:--

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

Θεματικές ενότητες: η Διατροφή ως στοιχείο Πολιτισμού, η Διατροφική Παράδοση στην Ελλάδα, Ανθρωπολογία της Διατροφής, η Παλαιολιθική Διατροφή, η Παραδοσιακή Μεσογειακή Διατροφή και Υγεία, Διατροφική Συμπεριφορά, Τρόφιμα, Ιδεολογία και Συναισθήματα, οι Κοινωνικές Διαστάσεις της Διατροφής, Τροφή και Συμβολισμός, η Διατροφή στην Αρχαία Ελλάδα και στο Βυζάντιο, Θρησκεία και Διατροφή, Παχυσαρκία, Διατροφικές συνήθειες: Αλληλεπίδραση πολιτισμού και βιολογίας. Η εξέλιξη στις γεύσεις των Ελλήνων, Η εξέλιξη των μαγειρικών σκευών, Ο Πολιτισμός της διατροφής στο Αιγαίο: ένας οδηγός αρετής για τις σύγχρονες κοινωνίες, Τοπικές κουζίνες και κουζίνες του κόσμου, Βιώσιμη Κατανάλωση και Πολιτισμός, Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό την βαθύτερη κατανόηση της σχέσης της τροφής με τον πολιτισμό και την παράδοση. Πιο συγκεκριμένα, στο μάθημα αυτό θα διερευνηθεί η ανθρώπινη τροφή και διατροφή σε σχέση με τον πολιτισμό, τη θρησκεία, την σκέψη, την συμπεριφοράς, τα συναισθήματα και τις κοινωνικές σχέσεις. 

Με την ολοκλήρωση του παραπάνω μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να:

 • έχουν εξοικειωθεί με τις αρχές της ανθρωπολογίας της διατροφής και να έχουν κατανοήσει τις βαθύτερες σχέσεις μεταξύ πολιτισμού, τροφής και διατροφικής συμπεριφοράς του ανθρώπου. 
 • έχουν αναπτύξει  γνωστικές δεξιότητες στην ανεύρεση και κατανόηση της σύγχρονης επιστημονικής βιβλιογραφίας σε θέματα εξέλιξης της ανθρώπινης διατροφής και των επιπτώσεων του συγχρόνου τρόπου διατροφής στην υγεία
 • έχουν επεξεργαστεί τις δυνατότητες αξιοποίησης της παράδοσης και του διατροφικού πολιτισμού με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη, σε πολλά επίπεδα, της σύγχρονης κοινωνίας. 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία 
 • Ομαδική εργασία 
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με Πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: ναι

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις μέσα στην αίθουσα 30
Ασκήσεις σε μικρές ομάδες, μέσα στην αίθουσα 6
Προσωπική μελέτη 139
Σύνολο Μαθήματος 175

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γραπτή εξέταση (5 ερωτήσεις ανάπτυξής από τις οποίες επιλέγονται οι 3 ερωτήσεις (70% της τελικής βαθμολογίας)

Υποχρεωτική εργασία με μορφή συστηματική βιβλιογραφικής ανασκόπησης (30% της τελικής βαθμολογίας)

Κριτήρια Αξιολόγησης της Εργασίας

Κριτήρια

% του βαθμού (max.)

Εισαγωγή

10

Κριτική ανάλυση πρόσφατης βιβλιογραφίας – κατανόηση, ερμηνεία και σύγκριση των

υπαρχόντων δεδομένων

50

Αποδεδειγμένη ευρεία χρήση βιβλιογραφικών πηγών και δεδομένων

10

Συστάσεις και συμπεράσματα 

5

Σωστός τρόπος γραφής των βιβλιογραφικών αναφορών (references) 

5

Πιστή τήρηση των οδηγιών προς τους συγγραφείς του περιοδικού Ecology of Food & Nutrition

15

Σωστή χρήση ελληνικής γλώσσας

5

Σύνολο

100

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Το ηλεκτρονικό βιβλίο μου με τίτλο ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ των Ματάλα & Grivetti (2015), το οποίο είναι διαθέσιμο διεύθυνση: http://repository.kallipos.gr/handle/11419/3801.
 • Αντωνία-Λήδα Ματάλα & Αστέριος Χουλιάρας (2005) Η Διατροφή στον 21ο αιώνα: Γεωγραφίες της Αφθονίας και της Στέρησης, Εκδόσεις Παπαζήση.
 • Anderson E.N (2005) Everyone Eats: Understanding Food & Culture, New York University Press.
 • Grivetti Louis E (2003) Cultural Aspects of Nutrition: The Integration of Art and Science, Oxford Brookes University Press.
 • Lupton Deborah (1996) Food, the Body & the Self, SAGE Publications.
 • Montanari Massimo (1997) Πείνα και Αφθονία στην Ευρώπη, Ελληνικά Γράμματα.
 • Mennell Stephen, Murcott Anne & van Otterloo Anneke H (1994) The Sociology of Food: Eating, Diet & Culture, SAGE Publications.
 • McIntosh Alex (1996) Sociologies of Food and Nutrition, Plenum Press- New York, London.
 • Panter-Brick Catherine, Layton Robert H & Rowley-Conwy Peter (2001) Hunter-Gatherers: An Interdisciplinary Perspective, Cambridge University Press.
 • Fieldhouse Paul (1992) Food and Nutrition: Customs and Culture

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά

 • Ecology of Food & Nutrition Appetite
 • Ethnicity and Health
 • Food, Culture & Society
 • Journal of Ethnic Foods
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik