Διαχείριση Έργου και Αξιολόγηση Επενδύσεων


 

Προπτυχιακό | 7ο εξάμηνο | Επιλογής | ΟΚ4100

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικού Υποβάθρου)

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

Περιγραφή

Εισαγωγή στη Διαχείριση έργων. Φύση, χαρακτηριστικά, αντικείμενο και οργανωσιακή δομή του έργου. Διαχείριση κινδύνου. Έλεγχος κόστους. Σχεδιασμός έργου. Χαρακτηριστικά του Project Manager. Ομάδα και έργο. Σύμπραξη Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και Διαχείριση έργου. Διαχείριση Χρόνου. Μελέτες Επενδυτικών Ευκαιριών. Μεθοδολογία εκπονήσεως μελετών. Αξιολόγηση Επενδυτικού Σχεδίου.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους φοιτητές των θεωριών, των μεθόδων και των διαδικασιών της διαχείρισης έργων καθώς και η βελτίωση των ικανοτήτων τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές μέσα από την παρακολούθηση του συγκεκριμένου μαθήματος θα βελτιώσουν τις ικανότητές τους στην οικονομική και κοινωνική αξιολόγησης των επενδύσεων.

Γενικές Ικανότητες

 • Λήψη Αποφάσεων
 • Ηγεσία
 • Ομαδική Εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Νέες και Καινοτόμες Ιδέες (Δεξιότητες Καινοτομίας)
 • Δημιουργικότητα
 • Σχεδιασμός και Διαχείριση έργων

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 35
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 50
Ασκήσεις 40
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η εξέταση του μαθήματος γίνεται είτε με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου είτε διαμέσου δύο γραπτών προόδων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Οι γραπτές πρόοδοι είναι προαιρετικές και απαλλακτικές εφόσον οι φοιτητές / τριες έχουν λάβει προβιβάσιμο βαθμό (τουλάχιστον 5) και στις δύο προόδους. Σημειώνεται ότι προκειμένου οι φοιτητές να συμμετέχουν στη δεύτερη γραπτή πρόοδο θα πρέπει να έχουν λάβει τουλάχιστον βαθμό 5 στην πρώτη πρόοδο. Σε περίπτωση που κάποιος /α φοιτητής / τρια δεν λάβει προβιβάσιμο βαθμό στην πρώτη πρόοδο τότε δε συμμετέχει στη δεύτερη και συμμετέχει στις γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Οι ημερομηνίες που διεξάγονται οι γραπτές πρόοδοι ανακοινώνονται από τη διδάσκουσα.
Η μέθοδος αξιολόγησης μπορεί να είναι είτε ανάπτυξη θεμάτων και ερωτήσεις κρίσεως είτε προτάσεις όπου οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν εάν η κάθε μία από αυτές είναι σωστή ή λανθασμένη.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Νικολαϊδης, Μ. (2014). Εγχειρίδιο Εκπόνησης Οικονομοτεχνικών Μελετών, Εκδόσεις Δίσιγμα, Αθήνα.
 • Κοκκόσης, Α. (2016). Διαχείριση Έργων, Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική ΕΠΕ, Αθήνα.
 • Shtub, A., Bard, J.F. & Globerson, S. (2008). Διαχείριση Έργων, Επιμέλεια: Αναγνωστόπουλος, Κ.Π., Δεύτερη Έκδοση, Εκδόσεις Επίκεντρο, Αθήνα.
 • Kezner, H.R. (2013). Project management: Α systems approach to planning schedule and control, 11th ed., Wiley & Sons Inc.
 • Υψηλάντης, Π.Γ. & Συρακούλης, Κ.Ι. (2005). Project Management: Η Ελληνική Εμπειρία, Αθήνα: Προπομπός.
 • Καρβούνης, Σ. & Γεωργάκελλος, Δ. (2010). Οδηγίες, Προβλήματα, Υποδείγματα για Οικονομοτεχνικές Μελέτες, Εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα.
 • Τσώλας, Γ. (2009). Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών, Εκδόσεις Πατάκης, Αθήνα.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik