Διαχείριση Πολιτιστικών Αγαθών


 

Προπτυχιακό | 7ο εξάμηνο | Επιλογής | ΓΕ6200

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικού Υποβάθρου)

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

Περιγραφή

Eισαγωγή. Πολιτισμός και Πολιτιστικά αγαθά. Πολιτιστικά Αγαθά: Έννοια και Είδη. Διαχείριση Υλικών Πολιτιστικών Αγαθών. Διαχείριση Άυλων Πολιτιστικών Αγαθών. Οι πολιτιστικοί οργανισμοί και οι πολιτιστικές βιομηχανίες ως μέσα διάδοσης και προβολής των πολιτιστικών αγαθών. Πολιτισμός, τουρισμός, τοπική κοινωνία και βιώσιμη ανάπτυξη. Διεθνείς πρακτικές και ελληνική πραγματικότητα. Ειδικά Θέματα και Μελέτες περίπτωσης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά από την επιτυχή περάτωση της περιόδου μάθησης οι φοιτητές αναμένεται να:

 • έχουν κατανοήσει την έννοια και τα κύρια χαρακτηριστικά των Πολιτιστικών Αγαθών, καθώς και τη σημασία τους για την ανάπτυξη.
 • έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις διαχείρισης πολιτιστικών αγαθών.
 • μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους για την υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων με βάση τον πολιτισμό- τουρισμό.

Γενικές Ικανότητες

 • Σεβασμός στην πολιτισμική κληρονομιά
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Αυτόνομη εργασία
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Σχεδιασμός και Διαχείριση έργων

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών:

 • Χρήση ψηφιακών διαφανειών στις διαλέξεις
 • Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eclass) ηλεκτρονικής
 • Δυνατότητα επικοινωνίας με φοιτητές

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 20
Εκπαιδευτικές επισκέψεις-Βιωματικά μαθήματα 35
Αυτόνομη/Μη καθοδηγούμενη μελέτη- Συγγραφή εργασίας 35
Φροντιστηριακές Ασκήσεις 35
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνικά (Αγγλικά για φοιτητές Erasmus)
Μέθοδοι αξιολόγησης:
α. Γραπτή τελική εξέταση της ύλης του μαθήματος που περιλαμβάνει ερωτήσεις σύντομης απάντησης (100% του συνολικού βαθμού)
ή
β. Ατομική εργασία με δημόσια παρουσίαση (100% του συνολικού βαθμού)
Φοιτητές Erasmus: Εργασία (100% του συνολικού βαθμού) Κριτήρια αξιολόγησης: Γνώσεις, Εκφραστική ικανότητα, Οργάνωση σκέψης, Ερευνητική ικανότητα, Κριτική και Συνθετική ικανότητα. Όλα τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης γίνονται γνωστά στους φοιτητές στο πρώτο μάθημα και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος της ηλεκτρονικής τάξης καθ΄ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Αυδίκος, Β. (2014). Οι Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες στην Ελλάδα. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
 • Βερνίκος, Ν., Δασκαλοπούλου, Σ., Μπαντιμαρούδης, Φ., Μπουμπάρης, Ν. (επιμ.) (2005), Πολιτιστικές βιομηχανίες: Διαδικασίες, υπηρεσίες, αγαθά, Αθήνα: Κριτική.
 • Γκαντζιάς, Γ. (2010). Πολιτιστική Πολιτική, Χορηγία και Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη. Αθήνα: Παπασωτηρίου.
 • Δέφνερ, Α. & Καραχάλης, Ν. (επιμ.). (2012). Marketing και Branding του Τόπου: H Διεθνής Εμπειρία και η Ελληνική Πραγματικότητα. Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας.
 • Λάββας, Γ. (2010), Ζητήματα Πολιτιστικής Διαχείρισης, Αθήνα: Α. Ραγιά.
 • Μπιτσάνη, Ε. (2004), Πολιτισμική διαχείριση και περιφερειακή ανάπτυξη: Σχεδιασμός πολιτιστικής πολιτικής και πολιτιστικού προϊόντος, Αθήνα: Διόνικος.
 • Πούλιος , Ι. (επιμ.), (2015),Πολιτισμική Διαχείριση, Τοπική Κοινωνία και Βιώσιμη Ανάπτυξη, ΣΕΑΒ, Ελληνικά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα www.kallipos.gr
 • Bilton, C. (2007). Management and Creativity: from Creative Industries to Creative Management. Malden MA.
 • Caves, R. E. (2000). Creative Industries: Contracts between Art and Commerce. Cambridge and London: Harvard University Press.
 • Hesmondhalgh, D. (2007). The Cultural Industries (2nd ed.). London: SAGE. Howkins.
 • Jones, I., Macdonald, R. & McIntyre, D. (Επιμ.). (2008). City Museums and City Development. Lanham: AltaMira Press.
 • Smith, L., & Akagawa, N. (2009). Intangible Heritage. Abingdon: Routledge.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
 • Journal of Architectural Conservation
 • Journal of Place Management and Development
 • International Journal of Heritage Studies
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik