Διαχείριση Υγρών και Στερεών Αποβλήτων


 

Προπτυχιακό | 6ο εξάμηνο | Επιλογής | ΓΕ0902

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικού Υποβάθρου)

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

Εισαγωγή στα προβλήματα των υδατικών πόρων. Αστική, αγροτική και βιομηχανική ρύπανση υδάτων. Τα χαρακτηριστικά του πόσιμου νερού. Επεξεργασία πόσιμου νερού. Αφαλάτωση. Εξοικονόμηση νερού στον οικιακό χώρο. Χαρακτηριστικά λυμάτων. Επεξεργασία λυμάτων.
Τα αστικά στερεά απόβλητα. Ιδιότητες και χαρακτηριστικά. Διαχείριση αστικών στερών αποβλήτων. Τα συστήματα προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και μεταφοράς. Εναλλακτική διαχείριση και αξιοποίηση αστικών στερεών αποβλήτων. Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. Θερμική και βιολογική επεξεργασία. Χώροι Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με στόχο την ελαχιστοποίηση τόσο της κατανάλωσης φυσικών πόρων όσο και της ρύπανσης που προκαλούν τα νοικοκυριά. Η έμφαση του δίνεται στην κατανάλωση νερού και στη διαχείριση στερεών αποβλήτων του οικιακού χώρου. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και φοιτήτριες αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • Εξηγούν τις μεθόδους παραγωγής πόσιμου νερού
 • Κατανοούν τις περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις που προκαλούν η επεξεργασία του νερού και των λυμάτων
 • Αναγνωρίζουν και εφαρμόζουν καλές πρακτικές εξοικονόμησης νερού στον οικιακό χώρο
 • Εφαρμόζουν καλές πρακτικές ανακύκλωσης υλικών στον οικιακό χώρο
 • Περιγράφουν τα διαφορετικά συστήματα διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων του Ελλαδικού χώρου
 • Συγκρίνουν τις διαφορετικές μεθόδους επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών:

 • Χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης E-CLASS
 • Καθημερινή επικοινωνία με φοιτητές/τριες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 36
Προσωπική μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με την τελική γραπτή εξέταση η οποία περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και επίλυση προβλημάτων. Για τους φοιτητές με διαγνωσμένη δυσλεξία ή άλλα μαθησιακά προβλήματα η αξιολόγηση γίνεται με προφορική εξέταση.
Όλα τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης γίνονται γνωστά στους φοιτητές στο πρώτο μάθημα και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος της ηλεκτρονικής τάξης καθ΄ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Αθ. Κούγκολος (2016). «Περιβαλλοντική Μηχανική», Εκδόσεις Τζιόλα.
 • Δ. Παναγιωτακόπουλος (2004). «Βιώσιμη Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων», Εκδόσεις Ζυγός.
 • J.A Nathanson (2002). Basic Environmental Technology: Water supply, Waste management and Pollution Control, Prentice Hall.
 • Metcalf & Eddy (2002). Wastewater Engineering, Treatment and Reuse, 4th edition, McGraw-Hill.
 • J.G. Henry and G.W. Heinke (1996). Environmental Science and Engineering, 2nd Ed., Prentice Hall.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
 • Journal of Waste Management
 • Waste Management & Research
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik