Διδακτική Μεθοδολογία


 

Προπτυχιακό | 4ο εξάμηνο | Υποχρεωτικό | ΓΕ1004

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

 • Η εξέλιξη της διδακτικής επιστήμης,
 • η διδασκαλία ως θεωρία και πράξη,
 • διδασκαλία και διδακτική,
 • κύρια γνωρίσματα της διδασκαλίας,
 • διδακτικές αρχές και μέσα διδασκαλίας,
 • παράγοντες διδασκαλίας: διδακτικό τρίγωνο – διδακτικό πεδίο, παράγοντες ενισχυτικοί της μάθησης,
 • γενικοί σκοποί και στόχοι στη διδακτική πράξη,
 • διδακτική πορεία, προϋποθέσεις άρτιας διδακτικής προσέγγισης ενός γνωστικού αντικειμένου,
 • μοντέλα στοχοθεσίας, ενιαία συστήματα διδακτικών στόχων,
 • έννοια του Αναλυτικού Προγράμματος στη σύγχρονη διδακτική πράξη,
 • είδη και αρχές των Αναλυτικών Προγραμμάτων,
 • παράγοντες καθοριστικοί της επιλεκτέας ύλης,
 • διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο Προγραμμάτων σπουδών, ευέλικτη ζώνη,
 • καταρτισμός ημερήσιου και εβδομαδιαίου προγράμματος,
 • παιδευτικά - διδακτικά σχέδια - συστήματα,
 • μέθοδοι διδασκαλίας,
 • μορφές διδασκαλίας,
 • συμπληρωματικές- εναλλακτικές μορφές διδακτικής προσέγγισης,
 • η προσωπικότητα του δασκάλου.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αφορά στη μελέτη της διδασκαλίας ως επικοινωνιακού φαινομένου, όπου εκπαιδευτικός και μαθητής επιχειρούν τη διεξαγωγή διαδικασιών και δράσεων με στόχο την προσέγγιση, κατανόηση και ερμηνεία της νέας γνώσης μέσα σε ένα μαθησιακό περιβάλλον που να ευνοεί και να επιτρέπει την εξατομίκευση, τη συμμετοχή, την επιλογή και την απόφαση. Ειδικότερα, η διδασκαλία του συγκεκριμένου μάθηματος αποσκοπεί στην επαφή των φοιτητών/τριών με το αντικείμενο της Διδακτικής, στην εννοιολογική προσέγγιση βασικών όρων της και στη μελέτη σύγχρονων θεμάτων που εμπίπτουν στον ερευνητικό της χώρο. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Έχει κατανοήσει τις βασικές διαφορές ανάμεσα στην παραδοσιακή, νεωτερική και μετανεωτερική διδασκαλία.
 • Έχει οικειωθεί με τις βασικές αρχές της σύγχρονης διδασκαλίας.
 • Γνωρίζει τις ομάδες προβλημάτων της Διδακτικής, αλλά και τους παράγοντες ενίσχυσης της μάθησης.
 • Ταξινομεί τους διδακτικούς στόχους και να μπορεί να τους διαφοροποιεί από τα μαθησιακά αποτελέσματα.
 • Γνωρίζει τις βασικές διδακτικές μεθόδους και στρατηγικές μάθησης.
 • Γνωρίζει τις βασικές μορφές διδασκαλίας αλλά και τα χαρακτηριστικά των κύριων εκπαιδευτικών τεχνικών που ο εκπαιδευτικός δύναται να εναλλάσσει κατά τη διδασκαλία προκειμένου να την καταστήσει πιο αποτελεσματική.
 • Είναι σε θέση να διαμορφώνει το σχέδιο διδασκαλίας μιας διδακτικής ενότητας.
 • Γνωρίζει τους βασικούς πυλώνες της διδακτικής αποτελεσματικότητας.

Γενικές Ικανότητες

 • Καλλιέργεια παιδαγωγικής συνείδησης και επαγγελματικής ηθικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, κριτικής και δημιουργικής σκέψης
 • Ενίσχυση της διδακτικής ικανότητας
 • Διδακτική αυτονόμηση-αυτορρύθμιση
 • Εξοικείωση των φοιτητών/τριών τόσο στις ατομικές όσο στην ομαδικές δραστηριότητες

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο,Υποστήριξη του διδακτικού έργου μέσω της

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών:Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία, χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες, καθώς και επικοινωνία μαζί τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 25
Διαδραστική διδασκαλία- αλληλεπίδραση 20
Προσωπική/μη καθοδηγούμενη μελέτη 40
Μικρές ατομικές εργασίες αφομοίωσης και ανατροφοδότησης 20
Ομαδικές δραστηριότητες 20
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών/τριών πραγματοποιείται μέσω γραπτής εξέτασης που αντιστοιχεί στο 100% της τελικής συνολικής βαθμολογίας και λαμβάνει χώρα μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής περιόδου Η γραπτή εξέταση μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με συνοπτική τεκμηρίωση
 • Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών
 • Ερωτήσεις εννοιολόγησης
 • Ερωτήσεις κριτικής ανάπτυξης μέσω της μελέτης παιδαγωγικών σεναρίων

Επίσης, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα εκπόνησης προαιρετικής γραπτής εργασίας, που βασίζεται σε συστηματική και οργανωμένη βιβλιογραφική μελέτη σχετικών με το μάθημα θεματικών αξόνων. Η βαθμολογία της γραπτής εργασίας αντιστοιχεί στο 20 % του τελικού συνολικού βαθμού. Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης της γραπτής εργασίας των φοιτητών/τριών είναι:

 • η αποδεδειγμένη ευρεία χρήση βιβλιογραφικών πηγών και δεδομένων που σχετίζονται με το υπό εξέταση θέμα
 • η κριτική ανάλυση πρόσφατης βιβλιογραφίας – κατανόηση, ερμηνεία σύγκριση και παρουσίαση των βιβλιογραφικών και ερευνητικών δεδομένων
 • η πληρότητα των συμπερασμάτων και προτάσεων
 • η ορθότητα της καταγραφής των βιβλιογραφικών αναφορών (references) τόσο στο σώμα όσο και στο τέλος της εργασίας
 • η γενική δόμηση και μορφή της εργασίας (ενότητες, παραγραφοποίηση, σχήματα, πίνακες)
 • η σαφήνεια του γραπτού λόγου

Όλα τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης γίνονται γνωστά στους φοιτητές στο πρώτο μάθημα και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος της ηλεκτρονικής τάξης καθ΄ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Χατζηδήμου, Δ. (2015). Εισαγωγή στη Θεματική της Διδακτικής. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
 • Καψάλης, Γ.Α. & Νημά, Α.Ε. (2008). Σύγχρονη Διδακτική. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
 • Hunt, G., Wiseman, J. D. & Touzel, J.T. (20094). Effective teaching: Preparation and Implementation. USA: Charles C. Thomas Publisher.
 • Peety, G. (2014). Teaching Today. A Practical Guide. U.K.: Oxford Press.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Improving Schools
 • Educational Studies
 • Teaching and Teacher Education
 • School Effectiveness and School Improvement
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik