Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον και Επιχειρηματικότητα


 

Μεταπτυχιακό | B' εξάμηνο | 1224-ΕΞ03235

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ειδίκευση:  Αγωγή Καταναλωτή

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 2 

Τύπος Μαθήματος: Ειδικού υποβάθρου

Προαπαιτούμενα:Γνώσεις στη Μικροοικονομική και Μακροοικονομική

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν τη σημασία των διεθνών οικονομικών σχέσεων και των διεθνών συναλλαγών γενικότερα καθώς και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Παράλληλα εξετάζονται θέματα που συνδέονται με τη συμμετοχή μιας οικονομίας σε μία νομισματική ένωση.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών Εμπέδωση νέων εννοιών

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ενότητες:

(α) Οι θεωρίες του διεθνούς εμπορίου, (β) πολιτικές περιορισμού του διεθνούς εμπορίου, (γ) περιφερειακές εμπορικές συμφωνίες, (δ) ξένες άμεσες επενδύσεις , (ε) αγορά συναλλάγματος, (ζ) το ισοζύγιο πληρωμών (η) η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία και (θ) άριστες νομισματικές περιοχές και νομισματικές ενώσεις.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση διαφανειών

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 24
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 35
Αυτοτελής μελέτη 66
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση, πέραν της συμμετοχής στο μάθημα, περιλαμβάνει το τελικό διαγώνισμα το οποίο εμπεριέχει: (α) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (β) ερωτήσεις σύντομης απάντησης και (γ) ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  • Χρήστος Παπάζογλου «Εισαγωγή στη Διεθνή Οικονομική» Εκδόσεις Τσότρα, 2014
  • Krugman, Paul, & Obstfeld, Maurice, «Διεθνής Οικονομική - Θεωρία και Πολιτική», Αθήνα: Εκδ. Κριτική, 2003.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik