Διοίκηση και Διαχείριση Κινδύνου Ανθρωπίνων Πόρων


 

Προπτυχιακό | Δ' εξάμηνο | Υποχρεωτικό | ΟΚ3201

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικού Υποβάθρου)

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

Προσέγγιση στην έννοια του οργανισμού και της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Ανάλυση και περιγραφή θέσεων εργασίας. Προγραμματισμός του ανθρώπινου δυναμικού. Προσέλκυση εργαζομένων. Επιλογή προσωπικού. Εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού. Συστήματα αμοιβών. Πολιτικές Αμοιβών. Απόδοση Ανθρώπινου δυναμικού. Προστασία της ασφάλειας και της υγείας. Εργασιακή Ικανοποίηση. Επικοινωνία. Παρακίνηση. Συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο. Δυναμική των ομάδων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι:

 • να συμβάλει στο να διαδραματίσουν οι προπτυχιακοί φοιτητές (όταν θα ενταχθούν στην αγορά εργασίας) ουσιαστικό και δημιουργικό ρόλο στην οργανωσιακή αποτελεσματικότητα και την αποτελεσματική διοίκηση
 • να κατανοήσουν ότι η διοίκηση και γενικά η διαδικασία του management επηρεάζει τη συμπεριφορά των ατόμων στην εργασία, ενώ η οργανωσιακή συμπεριφορά μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά με την καλύτερη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων.

Γενικές Ικανότητες

 • Λήψη Αποφάσεων
 • Ηγεσία
 • Ομαδική Εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Νέες και Καινοτόμες Ιδέες (Δεξιότητες Καινοτομίας)
 • Δημιουργικότητα
 • Σχεδιασμός και Διαχείριση έργων

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών:Ναι

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 35
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 50
Πρακτική Εφαρμογή 40
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει είτε με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου είτε διαμέσου δύο γραπτών προόδων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Οι γραπτές πρόοδοι είναι προαιρετικές και απαλλακτικές εφόσον οι φοιτητές / τριες έχουν περάσει τουλάχιστον με βαθμό 5 και τις δύο προόδους. Σημειώνεται ότι, προκειμένου οι φοιτητές να συμμετέχουν στη δεύτερη γραπτή πρόοδο, θα πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον με βαθμό 5 την πρώτη πρόοδο. Σε περίπτωση που κάποιος/α φοιτητής/τρια δεν περάσει την πρώτη πρόοδο, τότε δε συμμετέχει στη δεύτερη και προκειμένου να περάσει το μάθημα θα πρέπει να συμμετέχει στις γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Οι ημερομηνίες που θα διεξαχθούν οι γραπτές πρόοδοι θα ανακοινωθούν από τη διδάσκουσα.

Η μέθοδος αξιολόγησης μπορεί να είναι είτε ανάπτυξη θεμάτων και ερωτήσεις κρίσεως είτε προτάσεις όπου οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν εάν η πρόταση είναι σωστή ή λανθασμένη.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • DESSLER G. (2015). Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
 • DECENZO, D. A. ROBBINS, S.P. & VERHULST, S.L. (2015). Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Εκδόσεις UTOPIA
 • Bratton, J. & Gold, J. (2012). Human resource management: theory and practice. Palgrave Macmillan.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik