Διοίκηση και Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών


 

Προπτυχιακό | 7ο εξάμηνο | Επιλογής | ΟΚ4900

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικού Υποβάθρου)

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

Περιγραφή

Η έννοια και τα χαρακτηριστικά του τουριστικού προορισμού Ανάλυση της έννοιας του προορισμού ως βασικό τμήμα του τουριστικού συστήματος. Χαρακτηριστικά των τουριστικών προορισμών.

 • Προσεγγίσεις ανάλυσης και αξιολόγησης της τουριστικής προσφοράς και ζήτησης που εξυπηρετούν τη διαχείριση των τουριστικών προορισμών
 • Μέθοδοι ανάλυσης της εξέλιξης ενός τουριστικού προορισμού
 • Κύκλος ζωής και στάδια ανάπτυξης του τουριστικού προορισμού. Μηχανισμοί και παράγοντες επιρροής της εξέλιξης των προορισμών. Επιπτώσεις της ανάπτυξης των τουριστικών προορισμών
 • Η δυναμική των τουριστικών προορισμών
 • Οι προορισμοί σε περιφερειακή και τοπική κλίμακα
 • Επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης στην οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον των προορισμών
 • Τυπολογίες τουριστικών προορισμών
 • Εισαγωγή στο σχεδιασμό του τουριστικού προορισμού
 • Διοίκηση τουριστικού προορισμού
 • Τοπική διακυβέρνηση και συμμετοχικές διαδικασίες
 • Διαχείριση τουριστικού προορισμού
 • Μοντέλα διοίκησης και διαχείρισης προορισμών
 • Μελέτες περίπτωσης τουριστικών προορισμών σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 1. Σκοπός του μαθήματος «Διοίκηση και Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών» είναι η μετάδοση γνώσεων και η κατανόηση α) της εννοίας του τουριστικού προορισμού β) των χαρακτηριστικών και συστατικών στοιχείων του τουριστικού προορισμού γ) των μεθόδων ανάλυσης της εξέλιξης ενός τουριστικού προορισμού δ) των διάφορων τυπολογιών Τουριστικών Προορισμών ε)της αναγκαιότητας του σχεδιασμού και της διαχείρισης, στα διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής ενός τουριστικού προορισμού, ώστε να αμβλυνθούν διαπιστωμένες επιπτώσεις και να επιτευχθεί η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, στ) των μοντέλων διοίκησης και διαχείρισης προορισμών
 2. Το μάθημα, παρουσιάζονται χαρακτηριστικές μελέτες περίπτωσης τουριστικών προορισμών σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο
 3. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
  • να κατανοούν βασικές έννοιες: τουριστικός προορισμός, τουριστική προσφορά και ζήτηση, βιώσιμος σχεδιασμός και διαχείριση τουριστικών προορισμών
  • να κατανοούν τον ρόλο εξωγενών και ενδογενών παραγόντων που επηρεάζουν την εξέλιξη των προορισμών και ειδικότερα των μηχανισμών που οδηγούν έναν προορισμό σε στασιμότητα ή σε πτώση
  • να είναι εξοικειωμένοι με προσεγγίσεις ανάλυσης τουριστικών προορισμών
  • να είναι εξοικειωμένοι με τις διάφορες προσεγγίσεις τυπολογίας/ κατηγοριοποίησης προορισμών
  • να είναι εξοικειωμένοι με τα ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά των ελληνικών προορισμών, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προορισμών
  • να κατανοούν θέματα – κλειδιά για την εισαγωγή της βιωσιμότητας στον σχεδιασμό και τη διαχείριση των τουριστικών προορισμών
  • να είναι εξοικειωμένοι με μοντέλα διοίκησης και διαχείρισης προορισμών
  • να έρθουν σε επαφή με στρατηγικές σχεδιασμού και διαχείρισης προορισμού μέσα από παραδείγματα σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο
  • να γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης και Προβολής Προορισμών (DMO)

Γενικές Ικανότητες

Ολοκληρώνοντας με επιτυχία το μάθημα, ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει ένα ευρύτερο πλαίσιο ικανοτήτων που θα του παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ενδεχόμενη ενασχόλησή του με την τουριστική έρευνα ή την απασχόλησή του στη διοίκηση τουριστικών και διαχείριση προορισμών. Θα μπορεί να συγκεντρώνει και να αναλύει πληροφορίες και δεδομένα και να προσεγγίζει με τρόπο ικανό θέματα διαχείρισης και σχεδιασμού τουριστικών προορισμών.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Παρουσιάσεις σε power point, ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού στο e-class, προβολή video για ανάπτυξη διαλόγου και συζήτησης

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Ασκήσεις Εξάσκησης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης 16
Αυτοτελής Μελέτη 70
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

 • Αξιολόγηση στην ελληνική γλώσσα
 • Αξιολόγηση με γραπτή τελική εξέταση (60%)
 • Αξιολόγηση με εργασία (40%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 • Κοκκώσης, Χ., Τσάρτας, Π. (2001). Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και περιβάλλον, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
 • Τσάρτας, Π. & Λύτρας, Π. (επιμέλεια) (2017). Τουρισμός, Τουριστική Ανάπτυξη: Συμβολές Ελλήνων Επιστημόνων, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα.
 • Βασιλειάδης, Χ. (2003). Η Διοικητική και το Μάρκετινγκ των Τουριστικών Προορισμών, Αθήνα: Σταμούλης.
Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:
 • Σαραντάκου, Ε. (2010). «Ώριμοι τουριστικοί προορισμοί. Εξέλιξη και δυνατότητες μετάβασης σε ένα βιώσιμο μοντέλο θερινού-πολιτιστικού τουρισμού. Η ελληνική περίπτωση». Διδακτορική Διατριβή, Αθήνα, http://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/27521
 • Butler, R.W., (1980). The concept of a tourist area life-cycle of evolution: implications for management of resource, Canadian Geographer, 24, pp. 5-12.
 • Prideaux, B. (2009). Resort Destinations: Evolution, Management and Development, Kindle Edition.
 • WTO (2007). A Practical Guide to Tourism destination Management. World Tourism Organisation. Madrid, Spain.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik