Διπλωματική Εργασία


 

Μεταπτυχιακό | Δ' εξάμηνο

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Ειδίκευση:  Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 30 

Η Διπλωματική Εργασία (Δ.Ε.) εκπονείται κατά τη διάρκεια του 4ου εξαμήνου σπουδών (Δ΄ εξάμηνο) και εκλαμβάνεται ως ένα μάθημα, στο οποίο αποδίδονται 30 πιστωτικές μονάδες ECTS, οι οποίες αντιπροσωπεύουν φόρτο εργασίας ενός (1) εξαμήνου πλήρους φοίτησης.Όλα τα μέλη ΔΕΠ που είναι διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ. αναλαμβάνουν επίβλεψη διπλωματικών εργασιών, εφόσον τους ανατεθεί από την Συνέλευση του Τμήματος.

Η Δ.Ε. εκπονείται ατομικά και συνιστά μια αυτοτελή επιστημονική και συστηματική προσέγγιση και ανάλυση ενός θέματος, στηρίζεται στη διαθέσιμη τεχνολογία και υπάρχουσα βιβλιογραφία και αξιοποιεί τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών. Πιο συγκεκριμένα, η Δ.Ε. αποτελεί επιστημονικό πόνημα ακαδημαϊκών προδιαγραφών και προσφέρει στο μεταπτυχιακό φοιτητή την ευκαιρία να αναδείξει και να προβάλει τις επιστημονικές, συγγραφικές και ερευνητικές του ικανότητες, τις οποίες καλλιέργησε κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Π.Μ.Σ., υπό την καθοδήγηση των καθηγητών του και ειδικότερα του επιβλέποντος καθηγητή και της τριμελούς επιστημονικής επιτροπής.

Η Δ.Ε. μπορεί να είναι γραμμένη είτε (α) στην Ελληνική, περιλαμβάνοντας μία εκτεταμένη περίληψη στην Αγγλική είτε (β) στην Αγγλική, περιλαμβάνοντας μία εκτεταμένη περίληψη στην Ελληνική. Ανάλογα με τα επιστημονικά ερωτήματα του ερευνητή καθώς και την ερευνητική μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, δύναται να ανήκει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

[1] Βιβλιογραφική Ανασκόπηση. Επικεντρώνεται σε ένα ερευνητικό ερώτημα με σκοπό τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, τη συλλογή και σύνθεση υψηλής ποιότητας δημοσιευμένων ερευνητικών ευρημάτων και επιχειρημάτων σχετικών με το ερώτημα αυτό. Η διαδικασία σχεδιασμού και ολοκλήρωση μιας βιβλιογραφικής ανασκόπησης προϋποθέτει μια σειρά από σύνθετες γνωστικές διεργασίες και δεξιότητες όπως κατανόηση, εφαρμογή, ανάλυση, αξιολόγηση, σύνθεση και δημιουργική-κριτική σκέψη. Βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της κατηγορίας Δ.Ε. αποτελούν ο προσδιορισμός του σκοπού και του εύρους της επισκόπησης, ο καθορισμός των διαδικασιών και πηγών βιβλιογραφικής αναζήτησης (π.χ. βασικοί όροι βιβλιογραφικής αναζήτησης, ηλεκτρονικές βάσεις επιστημονικών δεδομένων) μελετών συναφών προς το σκοπό της επισκόπησης, εκτίμηση της συνάφειας των δημοσιευμένων ερευνών με το ερευνητικό ερώτημα της ανασκόπησης, συγκέντρωση, σύνθεση και συζήτηση των αποτελεσμάτων, διατύπωση προτάσεων για περαιτέρω έρευνα. Καθίσταται σαφές ότι Δ.Ε. αυτής της κατηγορίας που δεν τηρούν τα παραπάνω ποιοτικά κριτήρια και περιορίζονται στην περιγραφική μόνο αποτύπωση βιβλιογραφικών ή/και ερευνητικών δεδομένων δε γίνονται αποδεκτές προς εξέταση.

[2] Εμπειρική έρευνα. Δ.Ε. αυτού του τύπου αποσκοπούν στην απάντηση ερευνητικών ερωτημάτων μέσα από ενδελεχή θεωρητική τεκμηρίωση και χρήση ποσοτικών ή ποιοτικών ή μεικτών μεθοδολογικών ερευνητικών σχεδιασμών. Η διαδικασία σχεδιασμού και ολοκλήρωσης μιας εμπειρικής έρευνας προϋποθέτει την κατανόηση των παραμέτρων που σχετίζονται με αυτή όπως η αντίληψη της πραγματικότητας, ο στόχος, ο τρόπος μελέτης του υπό εξέταση φαινομένου, το δείγμα, η μορφή και η ανάλυση των δεδομένων, η δημιουργική φάση της έρευνας, ο ρόλος των συμμετεχόντων, ο βαθμός ανάμειξης του ερευνητή στα αποτελέσματα, η διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας και η μέγιστη συνεισφορά της. Βασικά ποιοτικά κριτήρια αυτής της κατηγορίας Δ.Ε. είναι η ύπαρξη θεωρητικής τεκμηρίωσης, η διατύπωση ερευνητικού σκοπού, η περιγραφή της μεθόδου συλλογής δεδομένων, η αξιοπιστία των ερευνητικών εργαλείων, η παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων και η συμβολή της έρευνας στην επιστήμη.

Η Δ.Ε. θα πρέπει να πληροί τους βασικούς κανόνες παρουσίασης ενός επιστημονικού άρθρου. Η έκταση της εργασίας θα πρέπει να κυμαίνεται ενδεικτικά από 15.000 έως 20.000 λέξεις, συμπεριλαμβανομένων των τελικών βιβλιογραφικών αναφορών και των πινάκων, αλλά εξαιρουμένων των παραρτημάτων. Πληροφορίες σχετικές με τη δομή της εργασίας καθώς και την τελική μορφή της υπάρχουν πολύ αναλυτικά στον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Τα ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης της Δ.Ε., τα οποία αναρτώνται στον ιστότοπο του Π.Μ.Σ., αφορούν στα παρακάτω:

 1. την πληρότητα και την ποιότητα του περιεχομένου της εργασίας,
 2. το βαθμό κατανόησης του θέματος και ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του,
 3. την τοποθέτησή της σε σχέση με τη διεθνή βιβλιογραφία,
 4. την επιτυχή δημόσια υποστήριξη και εξέταση.

Ειδικότερα, η Δ.Ε. θα πρέπει να:

 1. είναι βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη και μεθοδολογικά ακριβής,
 2. αποτυπώνει με σαφήνεια τους στόχους και τα ερευνητικά της ερωτήματα,
 3. διακρίνεται από εκφραστική σαφήνεια και λογική διάρθρωση,
 4. παράγει μεθοδολογικά ορθά ερευνητικά πορίσματα και συγκριτικά συμπεράσματα σε σχέση με αντίστοιχα της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας,
 5. αποτελεί ενδιαφέρουσα μελέτη για την ακαδημαϊκή κοινότητα, με επιστημονικές προτάσεις χρήσιμες στον επαγγελματικό χώρο αναφοράς του συγγραφέα,
 6. παράγει επιστημονικό προϊόν δημοσιεύσιμο σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ή/και ανακοινώσιμο σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά συνέδρια,
 7. δημιουργεί τις επιστημονικές και ερευνητικές προϋποθέσεις για περαιτέρω μελέτη και έρευνα σχετικά με το θέμα που διαπραγματεύεται.

Ο βαθμός της Δ.Ε. είναι ακέραιος αριθμός και προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών των τριών εξεταστών. Η εξέταση είναι επιτυχής αν ο τελικός βαθμός είναι ανώτερος ή ίσος του έξι (6).

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik