Δυσκολίες Μάθησης και Τρόποι Αντιμετώπισης τους


 

Προπτυχιακό | 2ο εξάμηνο | Υποχρεωτικό | ΓΕ600

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

Γενικές μαθησιακές δυσκολίες: Ορισμός, είδη και αιτίες των γενικών μαθησιακών δυσκολιών. Υποστήριξη ατόμων με γενικές μαθησιακές δυσκολίες. Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: Δυσκολίες σχετικές με τον προφορικό λόγο, το γραπτό λόγο, την αρίθμηση και τις αριθμητικές πράξεις. Διάγνωση και αντιμετώπιση των παραπάνω δυσκολιών. Ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές κατά την εφηβεία, οι επιπτώσεις τους στη μάθηση και η αντιμετώπισή τους. Προβλήματα μάθησης που σχετίζονται με κοινωνικο- οικονομικούς, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς παράγοντες. Στο πλαίσιο του μαθήματος πραγματοποιούνται βιωματικές ασκήσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση των φοιτητών σε θέματα προσωπικής ανάπτυξης, όπως αναγνώριση και έκφραση προσωπικών συναισθημάτων, διαχείριση στρεσογόνων καταστάσεων κά, καθώς και στην εξοικείωσή τους με τους τρόπους αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών και των προβλημάτων στο σχολικό περιβάλλον.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να:

 • έχουν κατανοήσει τις έννοιες των γενικών και ειδικών μαθησιακών δυσκολιών
 • έχουν καταστεί ικανοί να προσδιορίζουν τα είδη και τα αίτια των γενικών και ειδικών μαθησιακών δυσκολιών
 • έχουν εξοικειωθεί με τους τρόπους διάγνωσης και διαχείρισης των παραπάνω δυσκολιών
 • έχουν κατανοήσει τις επιπτώσεις των ψυχοσυναισθηματικών διαταραχών στη μαθησιακή διαδικασία
 • έχουν εξοικειωθεί με τους τρόπους αντιμετώπισης των επιπτώσεων των ψυχοσυναισθηματικών διαταραχών στη μαθησιακή διαδικασία
 • έχουν ευαισθητοποιηθεί σε θέματα προσωπικής ανάπτυξης και να έχουν βελτιώσει τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους σε σχετικές βιωματικές ασκήσεις.

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Λήψη αποφάσεων
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Δια ζώσης διδασκαλία, βιωματικές ασκήσεις σε μικρές ομάδες, προβολή εκπαιδευτικών ταινιών, μελέτη βασικής επιστημονικής βιβλιογραφίας

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 30
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 30
Συγγραφή εργασίας 20
Διαδραστική διδασκαλία 20
Βιωματικές ασκήσεις 25
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η γλώσσα αξιολόγησης των φοιτητών είναι η Ελληνική, ενώ για τους φοιτητές Erasmus είναι η Αγγλική. Η επιτυχής παρακολούθηση των βιωματικών ασκήσεων, οι οποίες πραγματοποιούνται σε ομάδες των 15 φοιτητών η καθεμία, αποτελεί προϋπόθεση για συμμετοχή στην εξέταση του μαθήματος. Οι φοιτητές αξιολογούνται με: α) γραπτή εξέταση (100%) του τελικού βαθμού, ή β) γραπτή εξέταση (80% του τελικού βαθμού) και εργασία (20% του τελικού βαθμού) ή δύο προόδους (50% του τελικού βαθμού η κάθε μία) ή δύο προόδους (40% του τελικού βαθμού η κάθε μία) και εργασία (20% του τελικού βαθμού). Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις κλειστού τύπου, ερωτήσεις σύντομης απάντησης και ερωτήσεις κριτικής ανάπτυξης θεμάτων σχετικών με το περιεχόμενο του μαθήματος. Η εργασία περιλαμβάνει σύντομη γραπτή (600 έως 800 λέξεις) και προφορική παρουσίαση ενός επιστημονικού άρθρου σχετικού με το περιεχόμενο του μαθήματος. Η εργασία για τους φοιτητές Erasmus περιλαμβάνει γραπτή παρουσίαση 3000-3500 λέξεων ενός θέματος σχετικού με το περιεχόμενο του μαθήματος, με βάση βιβλιογραφική ανασκόπηση.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Μαριδάκη-Κασσωτάκη, Αικ. (2014). Δυσκολίες μάθησης: Ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση. Αθήνα: Διάδραση
 • Τάνταρος, Σπ. (2012). Δυσκολίες μάθησης. Αθήνα: Πεδίο, Α.Ε.
 • Άρθρα από ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά σχετικά με τα θέματα που απαρτίζουν το περιεχόμενο του μαθήματος.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Ψυχολογία
 • Επιστήμες Αγωγής
 • Παιδαγωγική Επιθεώρηση
 • Παιδαγωγικός Λόγος
 • Προσχολική και Σχολική Εκπαίδευση
 • Journal of Learning Disabilities
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik