Εφαρμοσμένη Οικονομετρία


 

Προπτυχιακό | 7ο εξάμηνο | Επιλογής | OK2700

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικού Υποβάθρου)

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

Περιγραφή

Bασικές εισαγωγικές έννοιες. Συσχέτιση. Απλή Παλινδρόμηση. Μέθοδος των Ελαχίστων τετραγώνων. Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Οι έννοιες των συντελεστών του υποδείγματος. Συντελεστές πολλαπλού προσδιορισμού και συντελεστές μερικής συσχέτισης. Έλεγχοι των στατιστικών υποθέσεων του κλασσικού υποδείγματος. Συναρτησιακή μορφή. Γραμμικότητα. Μη γραμμικά υποδείγματα Πολυσυγγραμμικότητα. Ετεροσκεδαστικότητα. Αυτοσυσχέτιση. Ψευδομεταβλητές.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται να έχουν:

 • αποκτήσει σφαιρική γνώση για την ανάλυση πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων που αφορούν κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα.
 • να χρησιμοποιούν τα ενδεδειγμένα οικονομετρικά προγράμματα
 • να τεκμηριώνουν ή να επαναπροσδιορίζουν της οικονομικές θεωρίες.

Γενικές Ικανότητες

 • Ενίσχυση επαγγελματικών δεξιοτήτων του φοιτητή σχετικά με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και οικονομετρικών προγραμμάτων για την ανάλυση οικονομικών φαινομένων.
 • Σύνθεση και επεξεργασία πρωτογενών δεδομένων και δευτευρογενών πληροφοριών, με την χρήση και των απαραίτητων προγραμμάτων για την ανάλυση ερευνητικών ερωτημάτων.
 • Καλλιέργεια της ερευνητικής δυναμικής τω φοιτητών/τριών με σκοπό τη διατύπωση συμπερασμάτων και την αξιολόγηση αποτελεσμάτων προηγούμενων ερευνών.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία, χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την επικοινωνία με τους φοιτητές, καθώς και επικοινωνία μαζί τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 35
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 50
Ασκήσεις 40
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών/τριών βασίζεται:

 • Σε γραπτή εξέταση που αντιστοιχεί στο 60% της τελικής συνολικής βαθμολογίας και λαμβάνει χώρα μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής περιόδου
 • Σε εκπόνηση γραπτής εργασίας από τους φοιτητές/τριες, που βασίζεται σε συστηματική και οργανωμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση, της οποίας η βαθμολογία αντιστοιχεί στο 20 % του τελικού συνολικού βαθμού.
 • Σε εκπόνηση ασκήσεων κατανόησης της διδακτέας ύλης που αντιστοιχεί στο 20 % του τελικού συνολικού βαθμού.

Όλα τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης γίνονται γνωστά στους φοιτητές στο πρώτο μάθημα και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος της ηλεκτρονικής τάξης καθ΄ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Χάλκος Γ. (2011), Οικονομετρία, Εκδόσεις Γ. Δάρδανος-Κ. Δάρδανος, Αθήνα.
 • Κιντής Α. (2010), Σύγχρονη οικονομετρική ανάλυση, τόμος 2 Εκδόσεις Γ. Δάρδανος-Κ. Δάρδανος, Αθήνα.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik