Ειδικά Θέματα Τουρισμού και Τουριστικού Επιχειρείν


 

Προπτυχιακό | 5ο εξάμηνο | Επιλογής | ΟΚ4600

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικού Υποβάθρου)

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

 1. Η έννοια και τα χαρακτηριστικά του Τουριστικού Τομέα. Ανάλυση των σχετικών με τον Τουριστικό Τομέα εννοιών και παραγόντων συγκρότησης.
 2. Η σημασία και τα στατιστικά δεδομένα της αλματώδους ανάπτυξης του Τουρισμού στον σύγχρονο κόσμο και ο ρόλος του για τουριστικές χώρες και επιχειρήσεις.
 3. Οι πολιτικές για την Βιώσιμη ανάπτυξη στον Τουριστικό Τομέα τόσο στους Τουριστικούς προορισμούς όσο και στις τουριστικές Επιχειρήσεις: Παραδείγματα
 4. Τα Ειδικά θέματα στην πορεία της Ανάπτυξης και της λειτουργίας των Τουριστικών Επιχειρήσεων: η επιρροή των Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού.
 5. Παραδείγματα του τρόπου λειτουργίας και ανάπτυξης διαφορετικών τύπων τουριστικών προορισμών και τουριστικών επιχειρήσεων.
 6. Τεχνολογία και Τουρισμός: η καθοριστική σημασία των νέων δεδομένων που προκύπτουν από τις εφαρμογές του ηλεκτρονικού τουρισμού (e-tourism) σε προορισμούς και Επιχειρήσεις.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τα βασικά χαρακτηριστικά και παράγοντες ανάπτυξης του τουρισμού παγκοσμίως. Σε αυτό το πλαίσιο θα αναλυθούν οι έννοιες και τα δεδομένα που αφορούν στη δομή και στη συγκρότηση του τουριστικού Τομέα, στην ανάπτυξη και διαχείριση των τουριστικών προορισμών, στην καταγραφή των σύγχρονων χαρακτηριστικών των τουριστικών πόρων, στη δομή και στις τάσεις του Τουριστικού Επιχειρείν, στα δεδομένα και στα χαρακτηριστικά των Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών της Ξενοδοχείας, της Εστίασης και των ειδικών και εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού.

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοήσουν βασικές έννοιες για τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας του Τουριστικού Τομέα.
 • Να γνωρίσουν την οικονομική και αναπτυξιακή σημασία του σύγχρονου Τουρισμού.
 • Να είναι εξοικειωμένοι με τα ιδιαίτερα δεδομένα και τις σύγχρονες τάσεις βιώσιμης ανάπτυξης του Τουρισμού.
 • Να γνωρίσουν τον τρόπο οικονομικής συγκρότησης και λειτουργίας των βασικών επιχειρηματικών κλάδων στον Τουρισμό.

Γενικές Ικανότητες

Ολοκληρώνοντας με επιτυχία το μάθημα, ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει ένα ευρύτερο πλαίσιο ικανοτήτων και γνώσεων, οι οποίες θα του παρέχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ενασχόληση του με επιχειρήσεις του Τουριστικού Τομέα, με Τουριστικούς ΟΤΑ και με υπηρεσίες Τουρισμού στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Παρουσιάσεις σε power point, ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού στο e-class, προβολή video για ανάπτυξη διαλόγου και συζήτησης

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Ασκήσεις Εξάσκησης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης 16
Αυτοτελής μελέτη 70
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

 • Αξιολόγηση στην ελληνική γλώσσα
 • Αξιολόγηση με γραπτή τελική εξέταση (60%)
 • Αξιολόγηση με εργασία (40%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

- Εγχειρίδια του μαθήματος:
 • Κοκκώσης, Χ., Τσάρτας, Π., Γκρίμπα, Ε. (2010). Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού: ζήτηση και προσφορά νέων προϊόντων τουρισμού, σειρά ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ, ΚΡΙΤΙΚΗ. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
 • Τσάρτας, Π. & Λύτρας, Π. (επιμέλεια) (2017). Τουρισμός, Τουριστική Ανάπτυξη: Συμβολές Ελλήνων Επιστημόνων, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα.
- Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:
 • Tsartas, P., Sarantakou, E., Kontis, I. Alexios-Patapios (2016). “Tourism Development Models in Greece: Trends and Challenges in an effort to change the paradigm”, in: Rontos, K., José António Filipe, Tsartas, P., (eds), 2016. Modeling and New Trends in Tourism: A Contribution to Social and Economic Development, Nova Publishers, USA.
 • Tsartas, P., Papatheodorou, A. & Vasileiou, M. (2014). Tourism Development and Policy in Greece. In Costa, C., Panyik, E. and Buhalis, D. European Tourism Planning and Organisation Systems: National Case Studies (Volume III), Clevedon: Channel View Publications.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik