Εισαγωγή στη Βιώσιμη Ανάπτυξη


 

Μεταπτυχιακό | Α' εξάμηνο | 1224-ΓΕ03104

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Βιώσιμη Ανάπτυξη

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 2 

Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υπόβαθρου

Προαπαιτούμενα:--

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια και τους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης και ποιοί είναι οι παράγοντες που την καθορίζουν. Επίσης, να μπορούν να αξιολογήσουν εάν ένας τόπος είναι ή έχει τη δυνατότητα να γίνει βιώσιμος και με ποιόν τρόπο.

Με την επιτυχή περάτωση της περιόδου μάθησης για το συγκεκριμένο μάθημα, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να: 

 • Ορίζουν την έννοια και το περιεχόμενο της Βιώσιμης Ανάπτυξης και αξιολογούν τη συμβολή της στην προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής.
 • Περιγράφουν και αναλύουν τις νέες τάσεις και τα πρότυπα που διαμορφώνονται στον κόσμο και την Ευρώπη σε ό,τι αφορά τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
 • Γνωρίζουν τις βασικές ενέργειες για την οργάνωση μιας δράσης που θα στοχεύει στη Βιώσιμη Ανάπτυξη ενός τόπου.

Γενικές Ικανότητες

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ερμηνεία των όρων Βιώσιμη Ανάπτυξη. Θεσμικό Πλαίσιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Στόχοι και Διεθνείς Συνδιασκέψεις για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Συνδιάσκεψη της Στοκχόλμης, Έκθεση Brundland, Συνδιάσκεψη του Ρίο, Habitat Agenda, κ.ά.). Βασικοί στόχοι και εφαρμογή της Local Agenda 21. Πολιτικές και Δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Πολιτικές και Δράσεις της Ελλάδας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο. Παράγοντες που συμβάλουν στη Βιώσιμη Ανάπτυξη των τόπων (μεταφορές, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, υποδομές για το περιβάλλον, την έρευνα και την τεχνολογία, αγροτικός τομέας, πολιτιστική και αρχιτεκτονική κληρονομιά κ.ά). Βιωσιμότητα των πόλεων, βιωσιμότητα των περιφερειών.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 24
Mελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 41
Εκπαιδευτικές επισκέψεις 30
Ασκήσεις 30
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Παράδοση εργασιών

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Μητούλα, Ρ. (2006). Βιώσιμη Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση & Ανασυγκρότηση του Ελληνικού Αστικού Περιβάλλοντος, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα.
 • Μητούλα, Ρ., Αστάρα, Ό. & Καλδής, Π. (2008) "Βιώσιμη Ανάπτυξη - Έννοιες, διεθνείς & ευρωπαϊκές διαστάσεις", Εκδόσεις Rosili, Αθήνα.
 • United Nations (1992) "Local Agenda 21"
 • United Nations (2002) Economic and Social Council, "Implementing Agenda 21", Report of the Secretary - General
 • United Nations (1987) Έκθεση Brundtland “Our Common Future”
 • Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1998) “Αειφόρος Αστική Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Πλαίσιο Δράσης”, Βρυξέλλες
 • Βασενχόβεν Λ. (1996) «Αειφόρος αστική ανάπτυξη και η έννοια των αστικών πόρων σε Sustainable Development – Θεωρητικές προσεγγίσεις μιας κρίσιμης έννοιας», εκδόσεις ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, Αθήνα
 • Γρηγορίου Π., Σαμιώτης Γ., Τσάλτας Γ. (1993) «Η Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών (Rio De Janeiro). Για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη. Νομική και Θεσμική Διάσταση», εκδ. Παπαζήση, Αθήνα
 • Δεύτερη Παγκόσμια Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους Ανθρώπινους Οικισμούς (Habitat II) (1996) Διακήρυξη της Κωνσταντινούπολης, 3-14 Ιουνίου 1996, Κωνσταντινούπολη
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1996) “Ευρωπαϊκές Βιώσιμες πόλεις. Έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων του αστικού περιβάλλοντος”, Βρυξέλλες
 • United Nations (1972) Συνδιάκεψη της Στοκχόλμης «για το Ανθρώπινο Περιβάλλον»
 • ΥΠΕΧΩΔΕ (2004), «Ατζέντα 21. Το παγκόσμιο σχέδιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη», ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Mitoula R., Lagos D., Filippou K. (2010) “Sustainable Development and Environmental Reconstruction in the Municipality of Aspropyrgos in Greece”, International Journal of Academic Research, Volume 2, No 1, January 2010, ISSN: 2075-4124, p.p. 177-185
 • Μητούλα Ρ. (2010) «Η Βιωσιμότητα των Πόλεων της Ε.Ε. στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2007-2013», Περιοδικό ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε., τεύχος 2/2010. (Θέματα Αρχιτεκτονικής, Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Χωροταξίας)
 • Mitoula R., Theodoropoulou H., Karnavos D., Apostolopoulos C. (2012) “Contribution of Municipalities to the Cities Sustainable Physiognomy. Recording Local’s Opinion and Perception”, International Journal of Sustainable Development and Planning, WITPRESS, Volume 7, No 3, p.p. 345-355
 • Mitoula R., Patargias P. (2002) "Environmental Substracture in Mega Cities and Sustainable Development", Proceedings of the 38th International Planninng Congress “THE PULSAR EFFECT”, Athens, Greece, 21-26 September
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik