Εκπαιδευτική Αξιολόγηση και Σχολικά Προγράμματα


 

Προπτυχιακό | 6ο εξάμηνο | Υποχρεωτικό | ΓΕ4601

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Γενικού Υποβάθρου

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

 • Φιλοσοφία και κοινωνιολογία των σχολικών προγραμμάτων
 • Είδη σχολικών προγραμμάτων και διαδικασίες εκπόνησης και αναθεώρησής τους
 • Εκπαιδευτική αξιολόγηση και μέτρηση.
 • Αξιολογικά παραδείγματα.
 • Μορφές-στόχοι αξιολόγησης.
 • Ταξινομίες εκπαιδευτικών στόχων (Bloom, Τριαρχική Νοημοσύνη).
 • Εγκυρότητα και αξιοπιστία βαθμολόγησης.
 • Κατηγορίες ερωτήσεων και σχέσεις τους με τα κίνητρα του μαθητή.
 • Αυτοαξιολόγηση του μαθητή και αυτορρύθμιση της μάθησης.
 • Αυθεντική αξιολόγηση και πορτφόλιο.
 • Αυτοαξιολόγηση της εκπαιδευτικής μονάδας.
 • Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Οι φοιτητές μετά το πέρας του μαθήματος επιδιώκεται να έχουν κατανοήσει και να είναι σε θέση να προσεγγίζουν με κριτικό τρόπο τις κύριες θεωρίες σχετικά αφενός με την φιλοσοφία τις διαδικασίες εκπόνησης και αξιολόγησης των σχολικών προγραμμάτων και αφετέρου την επιστημονική έρευνα που αφορά στα ζητήματα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης.
 • Οι φοιτητές επιδιώκεται να είναι σε θέση να διαμορφώνουν σχολικά προγράμματα και να εφαρμόζουν επιστημονικά αποδεκτές και τεκμηριωμένες αξιολογήσεις των μαθητών τους τόσο σε διαμορφωτικό επίπεδο, όσο και τελικό μέσω γραπτών δοκιμασιών. Επίσης, επιδιώκεται να είναι σε θέση να συμμετέχουν ενεργά στην αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας.

Γενικές Ικανότητες

 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 36
Εκπόνηση ομαδικών ή ατομικών εργασιών 34
Προσωπική Μελέτη 55
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Προφορική Εξέταση, Γραπτή Εργασία, Δημόσια Παρουσίαση

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Σημειώσεις μαθήματος
 • Κασσωτάκης, Μ. (2015). Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών, Αθήνα: Γρηγόρης
 • Wyatt-Smith, C. & Cumming, J. (2009). Educational assessment in the 21st century, Springer.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik