Ελληνική Τουριστική Ανάπτυξη και Οικονομία


 

Προπτυχιακό | 3ο εξάμηνο | Υποχρεωτικό | ΟΚ4500

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικού Υποβάθρου)

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

 • Η έννοια και τα χαρακτηριστικά της Τουριστικής Ανάπτυξης. Ανάλυση των σχετικών με την Τουριστική Ανάπτυξη ζητημάτων και παραμέτρων συγκρότησης.
 • Τυπολογίες Τουριστικής Ανάπτυξης: Τύποι και πρότυπα τουριστικής ανάπτυξης στον σύγχρονο κόσμο και στην Ελλάδα.
 • Η Σχέση Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης και Οικονομίας ενός Ελληνικού Τουριστικού Προορισμού: παραδείγματα διεθνή και σύγκριση με την Ελλάδα.
 • Ζητήματα Τουριστικής Οικονομίας: Προσφορά και Ζήτηση Τουριστικών Υπηρεσιών σε Μακροοικονομικό και Μικροοικονομικό επίπεδο.
 • Τα χαρακτηριστικά του Τουριστικού Επιχειρείν: επιπτώσεις στην Οικονομία και στην Ανάπτυξη.
 • Η Ελληνική Περίπτωση: ζητήματα και χαρακτηριστικά εξέλιξης του Ελληνικού Τουρισμού.
 • Τα οικονομικά δεδομένα της λειτουργίας του Ελληνικού Τουριστικού Τομέα.
 • Μελέτες περίπτωσης από την Ελλάδα και Διεθνώς.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα της Ελληνικής Τουριστικής Ανάπτυξης και Οικονομίας εξετάζει τα δεδομένα και χαρακτηριστικά της πορείας ανάπτυξης της Ελλάδας ως Τουριστικού Προορισμού. Σε αυτό το πλαίσιο αναδεικνύονται τα αναπτυξιακά δεδομένα στις διαφορετικές ιστορικές φάσεις της Τουριστικής Ανάπτυξης. Επιπλέον, καταγράφονται τα οικονομικά χαρακτηριστικά, η σύνθεση και οι επιδόσεις της ελληνικής τουριστικής οικονομίας. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν βασικές έννοιες σχετικές με την Τουριστική Ανάπτυξη και την Οικονομία του Τουρισμού.
 • Να κατανοούν τη σημασία της Τουριστικής Πολιτικής στις διαδικασίες της Τουριστικής Ανάπτυξης.
 • Να γνωρίζουν τα βασικά μεγέθη και δείκτες της Ελληνικής Τουριστικής Οικονομίας.
 • Να κατανοούν τα στάδια και τις διαφορετικές περιόδους τουριστικής ανάπτυξης της χώρας.
 • Να είναι εξοικειωμένοι με τα ιδιαίτερα δεδομένα και τις ιδιαιτερότητες της τουριστικής ανάπτυξης και οικονομίας της Ελλάδας.
 • Να γνωρίζουν τα δεδομένα και χαρακτηριστικά των ανταγωνιστικών στην Ελλάδα τουριστικών προορισμών.

Γενικές Ικανότητες

Ολοκληρώνοντας με επιτυχία το μάθημα, ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει ένα ευρύτερο πλαίσιο ικανοτήτων και γνώσεων, οι οποίες θα του παρέχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ενασχόληση του με επιχειρήσεις του Τουριστικού Τομέα, με Τουριστικούς ΟΤΑ και με υπηρεσίες Τουρισμού στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Παρουσιάσεις σε powerpoint, ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού στο e-class, προβολή video για ανάπτυξη διαλόγου και συζήτησης.

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Ασκήσεις Εξάσκησης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης 16
Αυτοτελής Μελέτη 70
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Αξιολόγηση στην ελληνική γλώσσα
Αξιολόγηση με γραπτή τελική εξέταση(60%)
Αξιολόγηση με εργασία (40%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Εγχειρίδια του μαθήματος:

 • Τσάρτας Π., (2010), Ελληνική Τουριστική Ανάπτυξη: χαρακτηριστικά, διερευνήσεις, προτάσεις, σειρά ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ, ΚΡΙΤΙΚΗ. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
 • Τσάρτας, Π. & Λύτρας, Π. (επιμέλεια) (2017). Τουρισμός, Τουριστική Ανάπτυξη: Συμβολές Ελλήνων Επιστημόνων, Εκδ. Παπαζήση. Αθήνα.

Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

 • Σαραντάκου Ε. (2010). «Ώριμοι τουριστικοί προορισμοί. Εξέλιξη και δυνατότητες μετάβασης σε ένα βιώσιμο μοντέλο θερινού-πολιτιστικού τουρισμού. Η ελληνική περίπτωση». Διδακτορική Διατριβή, Αθήνα
 • Tsartas, P., Sarantakou, E., Kontis, Alexios-Patapios (2016). “Tourism Development Models in Greece: Trends and Challenges in an effort to change the paradigm”, in: Rontos, K., José António Filipe, Tsartas, P., (eds), 2016. Modeling and New Trends in Tourism: A Contribution to Social and Economic Development, Nova Publishers, USA.
 • Tsartas, P., Papatheodorou, A. and Vasileiou, M. (2014). Tourism Development and Policy in Greece. In Costa, C., Panyik, E. and Buhalis, D. European Tourism Planning and Organisation Systems: National Case Studies (Volume III), Clevedon: Channel View Publications.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik