Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού


 

Προπτυχιακό | 6ο εξάμηνο | Επιλογής | ΓΕ2002

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικού Υποβάθρου)

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

Γενικές έννοιες. Τουριστική ζήτηση και προσφορά: Αλλαγές στο τουριστικό «τοπίο». Η βιωσιμότητα των τουριστικών προορισμών. Νέες τάσεις και πρότυπα τουρισμού. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: η δυναμική τους στην τοπική ανάπτυξη. Οι σημαντικότερες εναλλακτικές μορφές τουρισμού στην Ελλάδα και τον κόσμο. Επιδράσεις της εναλλακτικής τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή υποδοχής. Επιχειρηματική δραστηριότητα και εναλλακτικός τουρισμός. Προσέγγιση πελατών και marketing σχέσεων. Προδιαγραφές τουριστικών προϊόντων και ανταγωνιστικό αποτέλεσμα. Επικοινωνιακή στρατηγική και διαδίκτυο.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη και αξιολόγηση των μορφών εναλλακτικού τουρισμού και της επίδρασής τους στην ανάπτυξη της περιοχής υποδοχής. Με την επιτυχή περάτωση της περιόδου μάθησης για το συγκεκριμένο μάθημα, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • Περιγράφουν και αναλύουν τις νέες τάσεις και τα πρότυπα που διαμορφώνονται στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά στις διακοπές.
 • Ορίζουν την έννοια και το περιεχόμενο του εναλλακτικού τουρισμού και αξιολογούν τη συμβολή του στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.
 • Γνωρίζουν τις βασικές ενέργειες για την οργάνωση μιας τουριστικής επιχείρησης μικρής κλίμακας καθώς και τις επιλογές προβολής της στο διαδίκτυο.

Γενικές Ικανότητες

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Διαχείριση αλλαγών
 • Σεβασμός στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών:Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 33
Ασκήσεις μελέτης περίπτωσης (case study) μέσα στην τάξη 6
Αυτοτελής μελέτη 39
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφικών πηγών στην ελληνική και αγγλική 47
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις ανάπτυξης
 • Επίλυση προβλημάτων σε σύντομη μελέτη περίπτωσης

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Γκούσια-Ρίζου, Μ. & Σδράλη, Δ. (2017). Επιχειρηματικά σχήματα συνεργασίας και επικοινωνία στον τουριστικό τομέα. Βήματα για αποτελεσματικές εφαρμογές. Αθήνα: Παρισιάνου.
 • Αποστολόπουλος, Κ. & Σδράλη, Δ. (2009). Εναλλακτικός και ήπιος τουρισμός: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές στην πράξη. Αθήνα: ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ.
 • Κοκκώσης, Χ., Τσάρτας, Π. & Γκρίμπα, Ε. (2014). Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Αθήνα: Κριτική.
 • Σωτηριάδης, Μ. & Φαρσάρη, Ι. (2009). Εναλλακτικές & ειδικές μορφές τουρισμού: Σχεδιασμός Management & Marketing. Αθήνα: Interbooks.
 • Hagel, J. (2002). Out of the Box: Strategies for achieving profits today and growth tomorrow through web services. USA: Harvard Business School Press.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
 • Journal of Sustainable Tourism
 • Journal of Tourism and Cultural Change
 • Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism
 • International Journal of Tourism Research
 • Journal of Tourism, Heritage and Services Marketing
 • Tourismos: An International Multidisciplinary Refereed Journal of Tourism
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik