Ενσωμάτωση Μαθητών με Μαθησιακές και Αναπτυξιακές Διαταραχές


 

Προπτυχιακό | 5ο εξάμηνο | Επιλογής | ΓΕ4501

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

Εννοιολογικές διασαφήσεις και αρχές της εκπαιδευτικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης, θεωρητικά μοντέλα ενσωμάτωσης, ιστορική αναδρομή της παγκόσμιας πολιτικής αναφορικά με την ισότητα και τα δικαιώματα στην εκπαίδευση, ο ρόλος της πολιτείας, του σχολείου και των τοπικών φορέων στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών μάθησης και συμμετοχής για όλους, οφέλη της σχολικής ενσωμάτωσης μέσα από τη μελέτη της έρευνας, δυσκολίες στην εφαρμογή της ενσωμάτωσης, αιτιολογία, συμπτωματολογία και αξιολόγηση μαθησιακών και αναπτυξιακών διαταραχών με έμφαση στη δυσλεξία, τη ΔΕΠ-Υ και τις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, Διαγνωστικά Κριτήρια (DSM, ICD), διδακτικές παρεμβάσεις ενσωμάτωσης όπως διαφοροποιημένη διδασκαλία και άλλες διδακτικές προσαρμογές, το ψυχοκοινωνικό κλίμα της τάξης, συνεργασία με την οικογένεια και καθοδήγηση οικογένειας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί στο να συμβάλλει στην ανάπτυξη της γνώσης και της κατανόησης θεμάτων που αφορούν στην κοινωνική και σχολική ενσωμάτωση παιδιών και εφήβων με μαθησιακές ή/και αναπτυξιακές διαταραχές. Επιπλέον, το μάθημα στοχεύει στην ενίσχυση της κριτικής σκέψης των φοιτητών σε θέματα ισότητας στην εκπαίδευση, στην ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων και κυρίως στη δημιουργία θετικής στάσης απέναντι στη διαφορετικότητα και την ενσωμάτωση. Με την επιτυχή περάτωση της περιόδου μάθησης για το συγκεκριμένο μάθημα οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • ορίζουν την ενσωμάτωση
 • κρίνουν αρχές, πρακτικές και τη φιλοσοφία της εκπαιδευτικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης μέσα από την παρουσίαση διεθνώς αποδεκτών μοντέλων
 • συζητούν τη σύγχρονη γνώση και έρευνα γύρω από τη διαφορετικότητα και την ισότητα στην εκπαίδευση
 • αξιολογούν το ρόλο της νομοθεσίας και της σχολικής πολιτικής στο σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών ίσως ευκαιριών στη μάθηση
 • αναγνωρίζουν και να διακρίνουν τους παράγοντες που σχετίζονται με τη νοητική και ψυχο-κοινωνική ανάπτυξη του αναπτυσσόμενου ανθρώπου
 • αναγνωρίζουν τη συμπτωματολογία και τη διαγνωστική προσέγγιση των μαθησιακών και αναπτυξιακών διαταραχών καθώς και τα παγκόσμια διαγνωστικά κριτήρια
 • συζητούν τα οφέλη της σχολικής ενσωμάτωσης στην εκπαίδευση όλων των μαθητών
 • σχεδιάζουν διδακτικές παρεμβάσεις ενσωμάτωσης μέσα από τη μελέτη περιπτώσεων
 • αυτο-αξιολογούνται
 • συνεργάζονται στο πλαίσιο ομάδας
 • παίρνουν αποφάσεις και να λύνουν προβλήματα που σχετίζονται με την υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές και αναπτυξιακές διαταραχές στο σχολικό περιβάλλον.

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο, προβολή εκπαιδευτικών ταινιών, βιωματικές ασκήσεις σε μικρές ομάδες, μελέτες περίπτωσης, μελέτη και επεξεργασία βασικής επιστημονικής αρθρογραφίας, επισκέψεις σε δομές εκπαίδευσης νέων με μαθησιακές δυσκολίες.

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Μελέτη και ανάλυση Bιβλιογραφίας/Αρθρογραφίας 20
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 18
Ομαδική- βιωματική άσκηση στο πλαίσιο μελέτης περίπτωσης 13
Αυτοτελής μελέτη 38
Εξατομικευμένη καθοδήγηση και συμβουλευτική 4
Εκπαιδευτικές επισκέψεις 6
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η γλώσσα αξιολόγησης των φοιτητών στο πλαίσιο του μαθήματος είναι η Ελληνική, ενώ για τους φοιτητές Erasmus η γλώσσα αξιολόγησης είναι η Αγγλική.
Οι φοιτητές αξιολογούνται με (α) γραπτή εξέταση (100% του τελικού βαθμού) ή (β) γραπτή εξέταση (80% του τελικού βαθμού) και εργασία (20% του τελικού βαθμού). Οι φοιτητές Erasmus αξιολογούνται με εργασία (100% του τελικού βαθμού).
Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και ερωτήσεις σύντομης απάντησης που αναφέρονται είτε στη θεωρία είτε σε μελέτες περίπτωσης.
Η εργασία περιλαμβάνει σύντομη γραπτή αναφορά 600 έως 800 λέξεων και προφορική παρουσίαση στην τάξη επιστημονικού άρθρου σχετικού με το περιεχόμενο του μαθήματος.
Η εργασία για τους φοιτητές Erasmus περιλαμβάνει σύντομη γραπτή βιβλιογραφική ανασκόπηση 3000- 3500 λέξεων θέματος δικής τους επιλογής από προτεινόμενα θέματα από το χώρο της ψυχολογίας της μάθησης και της επικοινωνίας καθώς και προφορική παρουσίαση στην τάξη.
Οι μέθοδοι και τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών αναφέρονται αναλυτικά στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι φοιτητές.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 • Attwood, T. (2005). Παιδιά με ιδιαιτερότητες στη γλωσσική ανάπτυξη και την κοινωνική αλληλεπίδραση, σύνδρομο Asperger : οδηγός ανίχνευσης και αντιμετώπισης. Αθήνα: Σαββάλας (Επιστημονική επιμέλεια Α. Β. Παπαϊωάννου).
 • Heward, W.L. (2011). Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες: Μια εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση. Αθήνα: Τόπος (Επιμέλεια Α. Δαβάζογλου & Κ. Κόκκινος)
 • Jamieson, C. & Morgan, E. (2016). Η αντιμετώπιση της δυσλεξίας κατά τη μετάβαση από τη Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη (Μετάφραση και Επιστημονική επιμέλεια Αικ. Αντωνοπούλου & Α. Σταμπολτζή).
 • Μιχαηλίδης, Κ. Θ. (2009). Συνεκπαίδευση και αναπηρία. Αθήνα: Παπασωτηρίου & Σία Ο. Ε.
 • Tomlinson, C. A. (2010). Διαφοροποίηση της εργασίας στην αίθουσα διδασκαλίας: ανταπόκριση στις ανάγκες όλων των μαθητών. Αθήνα: Γρηγόρης (Μετάφραση Χ. Θεοφιλίδης & Δ. Μαρτίδου-Φορσιέ).
 • UNESCO (1994). The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. ∆ιαθέσιµο στο URL: http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF
-Προτεινόμενη βιβλιογραφία για φοιτητές Erasmus
 • Farrell, M. (2003). Understanding special educational needs: a guide for student teachers. London New York: Routledge.
 • Powell, S. (2003). Special teaching in higher education: successful strategies for access and inclusion. London Sterling, VA : Kogan Page.
 • Price, K. M., & Nelson, K. L. (2014). Planning effective instruction: diversity responsive methods and management. Belmont, CA : Wadsworth Cengage Learning.
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά
 • Ψυχολογία
 • Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση
 • Επιστήμες Αγωγής
 • Παιδαγωγική Επιθεώρηση
 • Έρευνα στην Εκπαίδευση
 • Διάλογοι! Θεωρία & Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης
 • Επιθεώρηση Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού
 • Παιδαγωγικός Λόγος
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik