Επικοινωνία και Μάθηση στη Σχολική Τάξη


 

Προπτυχιακό | 5ο εξάμηνο | Υποχρεωτικό | ΓΕ4301

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

Η ανάπτυξη της σκέψης και της επικοινωνίας στα παιδιά και τους εφήβους, η σχέση ανάμεσα στην κατανόηση του νου, τη γλώσσα και την επικοινωνία, η «Θεωρία του Νου» και το εμπειρικό παράδειγμα της αναφορικής επικοινωνίας, δεξιότητες ομιλίας και ακρόασης, τύποι προφορικών και γραπτών μηνυμάτων, ερμηνευτικές θεωρίες για την ανάπτυξη της κοινωνικής κατανόησης και του ελέγχου της κατανόησης, επίδραση της εκμάθησης του γραπτού λόγου στην ικανότητα επικοινωνίας, το σχολείο και η οικογένεια ως σημαντικά περιβάλλοντα ανάπτυξης της σκέψης, της γλώσσας και της επικοινωνίας, διαπροσωπικές σχέσεις στο σχολικό περιβάλλον. Κοινωνική κατανόηση και επικοινωνία σε μαθητικούς πληθυσμούς με μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. παιδιά με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού, παιδιά με κώφωση/βαρηκοΐα) και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί στο να συμβάλει στην ανάπτυξη της γνώσης και κατανόησης γύρω από τη φύση και το ρόλο της επικοινωνίας στη διαδικασία μάθησης στο σχολικό περιβάλλον. Με την επιτυχή περάτωση της περιόδου μάθησης για το συγκεκριμένο μάθημα οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τις βασικές αρχές των θεωρητικών προσεγγίσεων που διασαφηνίζουν εννοιολογικά την επικοινωνία και την κοινωνική κατανόηση κατά τη σχολική ηλικία
 • διακρίνουν και να εξηγούν τους γνωστικούς, γλωσσικούς, κοινωνικούς και ψυχοσυναισθηματικούς παράγοντες που επιδρούν στην ανάπτυξη της κατανόησης του νου και της επικοινωνίας στα παιδιά
 • εξετάζουν και να αξιολογούν τις διάφορες μορφές λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας που αναπτύσσονται κατά τη μαθησιακή διαδικασία
 • αναγνωρίζουν και να εκτιμούν το ρόλο της νοητικής ανάπτυξης, του γραπτού λόγου καθώς και της μεταγνώσης στην ανάπτυξη της επικοινωνίας
 • εξετάζουν και να αξιολογούν κριτικά εμπειρικά ευρήματα που αφορούν στην επικοινωνία ανάμεσα στο δάσκαλο, το γονέα και το μαθητή
 • αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τις επιπτώσεις των δυσκολιών στην επικοινωνία για την κοινωνική προσαρμογή των παιδιών και εφήβων
 • συνεργάζονται και να συμβάλουν ουσιαστικά στο πλαίσιο ομαδικών δραστηριοτήτων
 • διαχειρίζονται εποικοδομητικά την αυτοτελή μελέτη μέσα από τη χρήση των πολλαπλών πηγών πληροφόρησης

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο, προβολή εκπαιδευτικών ταινιών, βιωματικές ασκήσεις σε μικρές ομάδες, μελέτες περίπτωσης, μελέτη και επεξεργασία βασικής επιστημονικής αρθρογραφίας.

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 22
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 20
Ομαδική- βιωματική άσκηση στο πλαίσιο μελέτης περίπτωσης 13
Αυτοτελής μελέτη 40
Αυτοτελής μελέτη 40
Εξατομικευμένη καθοδήγηση και συμβουλευτική 4
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η γλώσσα αξιολόγησης των φοιτητών στο πλαίσιο του μαθήματος είναι η Ελληνική, ενώ για τους φοιτητές Erasmus η γλώσσα αξιολόγησης είναι η Αγγλική. Οι φοιτητές αξιολογούνται με (α) γραπτή εξέταση (100% του τελικού βαθμού) ή (β) γραπτή εξέταση (80% του τελικού βαθμού) και εργασία (20% του τελικού βαθμού). Οι φοιτητές Erasmus αξιολογούνται με εργασία (100% του τελικού βαθμού). Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και ερωτήσεις σύντομης απάντησης που αναφέρονται είτε στη θεωρία είτε σε μελέτες περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει σύντομη γραπτή αναφορά 600 έως 800 λέξεων και προφορική παρουσίαση στην τάξη επιστημονικού άρθρου σχετικού με το περιεχόμενο του μαθήματος. Η εργασία για τους φοιτητές Erasmus περιλαμβάνει σύντομη γραπτή βιβλιογραφική ανασκόπηση 3000- 3500 λέξεων θέματος δικής τους επιλογής από προτεινόμενα θέματα από το χώρο της ψυχολογίας της μάθησης και της επικοινωνίας καθώς και προφορική παρουσίαση στην τάξη. Οι μέθοδοι και τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών αναφέρονται αναλυτικά στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι φοιτητές.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
 • Μαριδάκη-Κασσωτάκη, Αικ. (1999). Σύγχρονες απόψεις για τη σκέψη του παιδιού. Αθήνα: Γρηγόρης.
 • Donaldson, M. (1991). Η σκέψη των παιδιών. Αθήνα: Gutenberg.
 • Mitchell, P. (1996). Η κατανόηση του νου στην παιδική ηλικία. Αθήνα: Τυπωθήτω.
 • Siegler, R. S. (2002). Πώς σκέφτονται τα παιδιά. Αθήνα: Gutenberg.
-Προτεινόμενη βιβλιογραφία για φοιτητές Erasmus
 • Bartsch, K. & Wellman, H. M. (1995). Children talk about the mind. NY: Oxford University Press.
 • Wood, D. (1998). How children think and learn: the social contexts of cognitive development. Oxford: Blackwell.
 • Mitchell, P. (1996). Acquiring a conception of mind. UK: Psychology Press.
 • Siegler, R. S. (1998). Children’s thinking. NJ: Prentice-Hall.
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά
 • Ψυχολογία
 • Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση
 • Επιστήμες Αγωγής
 • Παιδαγωγική Επιθεώρηση
 • Έρευνα στην Εκπαίδευση
 • Διάλογοι! Θεωρία & Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης
 • Επιθεώρηση Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού
 • Παιδαγωγικός Λόγος
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik