Ερευνητικές και Βιωματικές Δράσεις στη Σχολική Τάξη


 

Προπτυχιακό | 6ο εξάμηνο | Επιλογής | ΓΕ5700

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

Περιγραφή

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει την οικείωση των φοιτητών/τριών αφενός μεν με τη φύση και το σκοπό της αυτορυθμιζόμενης μάθησης αλλά και των βιωματικών δραστηριοτήτων στη σχολική τάξη αφετέρου δε με την μελέτη των σταδίων οργάνωσης, σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης μιας ερευνητικής εργασίας (project) στην σχολική τάξη. Ειδικότερα, στο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα ασχοληθούν:

 • Με τη διαδικασία επιλογής των θεμάτων ενός project από τους μαθητές καθώς και το ρόλο του εκπαιδευτικού σε αυτήν.
 • Με τη δομή της ομαδικής εργασίας στο σχολείο.
 • Τη διαδικασία διαμόρφωσης των ομάδων, τους ρόλους, τις δράσεις, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών της.
 • Τη διαδικασία συλλογής, ταξινόμησης, μελέτης και παρουσίασης των δεδομένων μιας ερευνητικής εργασίας.
 • Τη συνδυαστική αξιοποίηση των δεδομένων και το ρόλο του συντονιστή των ομάδων αλλά και του εκπαιδευτικού ως συντονιστή και επόπτη της όλης διαδικασίας με στόχο τη λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα των ομάδων δράσης.
 • Με τη μελέτη και τους τρόπους διάχυσης των αποτελεσμάτων αλλά και τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης ενός σχολικού project τόσο σε ατομικό όσο και συλλογικόομαδικό επίπεδο σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους κανόνες.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί αφενός μεν στη γνωστική επαφή και κατανόηση από τους φοιτητές/τριες με το αντικείμενο και την εννοιολογική προσέγγιση βασικών όρων που σχετίζονται με την έννοια του project στην εκπαίδευση αφετέρου δε με τη βιωματκή προσέγγιση εμπλοκής των φοιτητών/τριών στη διαδικασία υλοποίησης ενός σχολικού σχεδίου εργασίας (project) μέσω της διερεύνησης και επεξεργασίας πρωτογενών πηγών. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να, ο να γνωρίσουν τα στάδια καθώς και τις προϋποθέσεις υλοποίησης ενός σχολικού project με στόχο την ενίσχυση και ενδυνάμωση τόσο της δημιουργικότητας όσο και της εναλλακτικότητας της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της εμπλοκής των ίδιων των μαθητών στην παραγωγή της νέας γνώσης.

Γενικές Ικανότητες

 • Καλλιέργεια παιδαγωγικής συνείδησης και επαγγελματικής ηθικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, κριτικής και δημιουργικής σκέψης
 • Δεξιότητες σχεδιασμού και οργάνωσης διδακτικών δραστηριοτήτων
 • Διδακτική αυτονόμηση-αυτορρύθμιση
 • Ανάπτυξη κοινωνικής και παιδαγωγικής υπευθυνότητας
 • Εξοικείωση των φοιτητών/τριών τόσο στις ατομικές όσο στις ομαδικές δραστηριότητες

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο, Υποστήριξη του διδακτικού έργου μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-class)

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία, χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες, καθώς και επικοινωνία μαζί τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 20
Μελέτη βιβλιογραφικών πηγών 20
Εκπόνηση μελέτης-project 35
Ομαδικές δραστηριότητες 20
Προσωπική/μη καθοδηγούμενη μελέτη 30
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών πραγματοποιείται μέσω: Α) Γραπτής πρόοδου κατά τη διάρκεια του εξαμήνου: 40% Η γραπτή πρόοδος περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις κλειστού τύπου
 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με συνοπτική τεκμηρίωση
 • Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών
 • Ερωτήσεις εννοιολόγησης
 • Ερωτήσεις κριτικής ανάπτυξης μέσω της μελέτης παιδαγωγικών σεναρίων
 • Β) Συμμετοχή σε ατομικές ή και ομαδικές δραστηριότες μέσα στην τάξη: 20% Γ) Συγγραφή και παρουσίαση εργασίας: 40% Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης της γραπτής εργασίας είναι:
  • Παιδαγωγική ορθότητα και επιστημονική τεκμηρίωση απαντήσεων
  • Ικανότητα ορθής αξιοποίησης και χρήσης παιδαγωγικών εννοιών και όρων που μελετήθηκαν στο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος
  • Κριτική και συνθετική ικανότητα ως προς την εξέταση των προσφερόμενων πηγών
  • Πρωτοτυπία και δημιουργικότητα ως προς τη διατύπωση παιδαγωγικών-διδακτικών προτάσεων
  • Εκφραστική ικανότητα, σαφήνεια και περιεκτικότητα απαντήσεων
  • Οργάνωση σκέψης-Δομή γραπτού λόγου
  • Μορφή γραπτού δοκιμίου
  Όλα τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης γίνονται γνωστά στους φοιτητές στο πρώτο μάθημα και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος της ηλεκτρονικής τάξης καθ΄ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, Ε. (2007) Η Μέθοδος Project στη Θεωρία και στην Πράξη. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
 • Frey, K. (1998) Η Μέθοδος Project. Μια μορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία και πράξη (μτφ Κλ. Μάλλιου). Θεσσαλονίκη, Αφοι Κυριακίδηli>
 • Χρυσαφίδης, Κ. (2000) Βιωματικά-επικοινωνιακή διδασκαλία: Η Εισαγωγή της Μεθόδου Project στο σχολείο. Αθήνα, Gutenberg.
 • ΥΠΕΠΘ (2011) Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Λύκειο. Βιβλίο Εκπαιδευτικού (Επιστ. Υπ. Ηλ. Ματσαγγούρας). Αθήνα, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο).
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
 • Improving Schools
 • Educational Studies
 • Teaching and Teacher Education
 • School Effectiveness and School Improvement
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik