Ηλεκτρονικές Αγορές Καταναλωτών και Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Διαδικασιών


 

Προπτυχιακό | 6ο εξάμηνο | Επιλογής | ΟΚ4800

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικού Υποβάθρου)

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει :

 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο , B2B και Β2C παγκοσμίως
 • To θεσμικό πλαίσιο των ηλεκτρονικών αγορών
 • Μηχανισμοί ηλεκτρονικών αγορών καταναλωτών
 • Δομικά στοιχεία Επιχειρηματικού Ανασχεδιασμού (BPR- Βusiness Process Reengineering)
 • Άξονες και φάσεις εφαρμογής BPR
 • Παραδείγματα απεικόνισης διαδικασιών σε διαγράμματα ροής
 • Μελέτες περίπτωσης εφαρμογής BPR
 • O ρόλος του ανθρωπίνου δυναμικού και της τεχνολογίας στο ΒPR
 • Διαχείριση αλλαγών (Change management)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι καταρχήν να εξετάσει το πλαίσιο των ηλεκτρονικών αγορών των καταναλωτών και με αφορμή την ραγδαία ανάπτυξη τους, την αναπροσαρμογή της οργάνωσης των επιχειρήσεων μέσω της σύγχρονης μεθόδου του Ανασχεδιασμού των Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process Re-engineering) που επικεντρώνεται στην Αξία που πρέπει να εκλαμβάνουν τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες βάσει των αναγκών των πελατών (πελατοκεντρική προσέγγιση).
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • πληροφορηθεί για τις εναλλακτικές πρακτικές και διαδικασίες των ηλεκτρονικών αγορών των καταναλωτών από την έρευνα αγοράς έως και την τελική παράδοση των προϊόντων
 • ενημερωθεί για το νομοθετικό πλαίσιο των ηλεκτρονικών αγορών καθώς και τα σχετικά δικαιώματα των καταναλωτών
 • να κατανοεί τις βασικές θεμελιακές αρχές της σύγχρονης μεθόδου του Ανασχεδιασμού των Επιχειρησιακών Διαδικασιών από τις επιχειρήσεις, με αφορμή την ανάγκη προσαρμογής των επιχειρήσεων στο νέο περιβάλλον των αυξανόμενων ηλεκτρονικών αγορών (τρίπτυχο Καταναλωτής-Επιχείρηση-Οικονομία)
 • να αντιλαμβάνεται πώς αναθεωρούνται οι βασικές επιχειρηματικές Διαδικασίες (Διαδικασία Εξυπηρέτησης των Πελατών, Εκτέλεσης Παραγγελιών, Προμηθειών/Αγορών, Μarketing και Πωλήσεων κτλ.) στο νέο ψηφιακό και ηλεκτρονικό περιβάλλον, σε όρους πόρων και δεξιοτήτων
 • να γνωρίζει τις φάσεις εφαρμογής και τα βασικά χαρακτηριστικά της μεθόδου με διάφορες μελέτες περίπτωσης (παραδείγματα) με σκοπό την εμβάθυνση στη σημασία και πρακτικές εφαρμογής της μεθόδου
 • να αντιλαμβάνεται τη σημασία της "διαχείρισης των αλλαγών" (change management) στις επιχειρήσεις με σκοπό την αποτελεσματική τους προσαρμογή στο νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον των αγορών

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο στην τάξη

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών:

 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 30
Διαδραστική διδασκαλίααλληλεπίδραση 20
Ομαδική εργασία σε μελέτη περίπτωσης 20
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 10
Αυτόνομη/μη καθοδηγούμενη μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική
Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει

 • θέματα ανάπτυξης βασιζόμενα στις διάφορες θεωρίες
 • κριτική ανάλυση σε μελέτες περίπτωσης μέσω της μελέτης έγκυρων εκπαιδευτικών πηγών που σχετίζονται άμεσα με τις διδακτικές ενότητες που μελετήθηκαν στο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος.

Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των γραπτών απαντήσεων των φοιτητών/τριών είναι:

 • Oρθότητα και επιστημονική τεκμηρίωση απαντήσεων
 • Ικανότητα ορθής αξιοποίησης και χρήσης εννοιών και όρων που μελετήθηκαν στο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος
 • Κριτική και συνθετική ικανότητα ως προς την εξέταση των προσφερόμενων πηγών
 • Εκφραστική ικανότητα, σαφήνεια και περιεκτικότητα απαντήσεων
 • Οργάνωση σκέψης-Δομή γραπτού λόγου

Όλα τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης γίνονται γνωστά στους φοιτητές στο πρώτο μάθημα και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος της ηλεκτρονικής τάξης καθ΄ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Hammer, M. & Champy, J., Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution. (1st ed.) New York, NY: Harper Business, 1993.
 • Champy James, Reengineering Management, The Mandate for New Leadership, Harper Collins Publishers, London, 1995.
 • Manganelli Cathy and Klein Μark M., The Reengineering Handbook, American Management Association, AMACOM, New York, 1996.
 • Dutta Soumitra and Jean-Francois Manzoni, Process Re-engineering, Organizational Change and Performance Improvement, McGraw-Hill Publishing Company, London 1999.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik