Ιστορία και Σύγχρονες Τάσεις της Οικιακής Οικονομίας


 

Προπτυχιακό | 1ο εξάμηνο | Υποχρεωτικό | ΟΚ0901

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: ΜΕιδικού  Υποβάθρου

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

Σύντομη ιστορική εξέλιξη της επιστήμης της Οικιακής Οικονομίας από την αρχαιότητα έως σήμερα. Η Οικιακή Οικονομία στο παγκόσμιο σκηνικό. Η αρχαία ελληνική θεώρηση για την ευημερία και την ποιότητα ζωής. Ανάπτυξη, δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης και ποιότητα ζωής. Οι διαστάσεις της ποιότητας ζωής. Ποιότητα ζωής και φύλο. Διαδικασία επίλυσης προβλημάτων. Λήψη αποφάσεων και η σημασία τους για τη ζωή. Η έννοια της ευτυχίας και οι φιλοσοφικές προσεγγίσεις. Η ευτυχία στην καθημερινή ζωή. Δεξιότητες ζωής προερχόμενες από τη φιλοσοφία.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη της εξέλιξης της επιστήμης της Οικιακής Οικονομίας και η διερεύνηση του ρόλου της στην ποιότητα της ζωής και στην ανάπτυξη του ατόμου. Με την επιτυχή περάτωση της περιόδου μάθησης για το συγκεκριμένο μάθημα, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • ορίζουν την έννοια της Οικιακής Οικονομίας και να αναγνωρίζουν τη σημασία της σε κάθε χρονική περίοδο,
 • συνδέουν το σύγχρονο περιεχόμενο της ποιότητας ζωής και της ανθρώπινης ανάπτυξης με τις διαστάσεις της Οικιακής Οικονομίας,
 • κατανοούν τη σημασία της σταδιακής επίλυσης των προβλημάτων και της λήψης αποφάσεων με γνώμονα την ορθολογική κριτική σκέψη,
 • αναγνωρίζουν τη σημασία των δεξιοτήτων που διευκολύνουν την απόκτηση νοήματος στην καθημερινή τους ζωή.

Γενικές Ικανότητες

 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: - Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class  - Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 20
Ασκήσεις μελέτης περίπτωσης (case study) μέσα στην τάξη – ομαδικές εργασίες 19
Αυτοτελής μελέτη – ατομικές εργασίες 39
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφικών πηγών στην ελληνική και αγγλική 47
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:
 
Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών βασίζεται σε γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει: 

 • Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης
 • Επίλυση προβλημάτων σε σύντομη μελέτη περίπτωσης

Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των γραπτών απαντήσεων των φοιτητών είναι:

 • Επιστημονική τεκμηρίωση και ορθότητα απαντήσεων
 • Κριτική και συνθετική ικανότητα
 • Εκφραστική ικανότητα, σαφήνεια και περιεκτικότητα απαντήσεων
 • Οργάνωση σκέψης
 • Δομή γραπτού λόγου 

Τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης γίνονται γνωστά στους φοιτητές στο πρώτο μάθημα και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος της ηλεκτρονικής τάξης καθόλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Αποστολόπουλος, Κ. (2009). Οικιακή Οικονομία: Ιστορική Αναδρομή, Φιλοσοφική Θεώρηση, Εισαγωγή στη σύγχρονη Ανθρωποοικολογία, Αθήνα: ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ.
 • Κουτρούμπα, Κ. και Αποστολόπουλος, Κ. (2003). Η Οικιακή Οικονομία στην Αρχαία Ελλάδα και οι Απαρχές της Σύγχρονης Ανθρωποοικολογίας, Αθήνα: Αθ. Σταμούλης.
 • Aknin, L. et al. (2013). Prosocial Spending and Well-Being: Cross-Cultural Evidence for a Psychological Universal. Journal of Personality and Social Psychology, 104(4), 635-652.
 • Marinoff, L. (1999). Plato, Not Prozac!: Applying Eternal Wisdom to Everyday Problems. USA: Harper Collins Publisher.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Applied Research in Quality of Life
 • Journal of Personality and Social Psychology
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik