Καινοτομία και επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση


 

Μεταπτυχιακό | Γ' εξάμηνο | 1223-4323

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Ειδίκευση:  Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 7 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος:  -Γενικών Γνώσεων -Ανάπτυξης δεξιοτήτων

Προαπαιτούμενα:--

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

Περιγραφή

Το συγκεκριμένο μάθημα αφορά στις έννοιες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στον τομέα της Εκπαίδευσης και εστιάζει στην διαδικασία ανάπτυξης σχετικής κουλτούρας και συστήματα και στις πρακτικές εφαρμογής νέων ιδεών και σχετικών πρωτοβουλιών σε ήδη υπάρχοντες εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το μάθημα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες :

 • Βασικές έννοιες Διαχείρισης Πόρων /Management των εκπαιδευτικών φορέων και Διοίκησης Βάσει Στόχων
 • Ανοικτά Συστήματα Καινοτομίας και εκπαίδευση
 • Φάσεις σχεδιασμού και οργάνωσης δράσεων και φορέων στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης πόρων στον τομέα της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στους εκπαιδευτικούς φορείς
 • Βασικές αρχές και πρακτικές προϋπολογισμού δράσεων εκπαιδευτικών φορέων
 • Έννοιες και τύποι δικτύωσης, συνεργείων με άλλους φορείς και οργανισμούς
 • Επιχειρηματικές στρατηγικές και ευκαιρίες για εκπαιδευτικούς φορείς
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στον τομέα της εκπαίδευσης
 • Αναλυτική Δομή Επιχειρηματικών Σχεδίων Δράσης μαθητών στο πλαίσιο διαγωνισμών και συναφών πρωτοβουλιών

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται να έχουν πετύχει τα παρακάτω:

 • Εμβάθυνση στις βασικές έννοιες διαχείρισης πόρων/ management των εκπαιδευτικών φορέων και σχέσης τους με στόχους και τον προγραμματισμό και ενίσχυση σχετικών δεξιοτήτων
 • Ανάπτυξη πλαισίου και περιεχομένου εκπαίδευσης (πρόγραμμα, διαγωνισμοί, κτλ.) με σκοπό την δημιουργία κουλτούρας καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στους μαθητές
 • Eνημέρωση τους σχετικά με τις δυνατότητες εξωστρέφειας των εκπαιδευτικών φορέων με συμμετοχή σε σχετικές δράσεις/πρωτοβουλίες από τους ίδιους τους φορείς, αλλά και από άλλους οργανισμούς (π.χ. Τοπική Αυτοδιοίκηση).
 • Ανάπτυξη νέων ιδεών σε επιχειρηματικά βιώσιμα σχέδια που απαντούν σε συγκεκριμένες ανάγκες της εκπαίδευσης.
 • Ανάπτυξη κουλτούρας καινοτομίας, δημιουργικότητας και δικτύωσης, σε ήδη υπάρχοντες εκπαιδευτικούς οργανισμούς και συστήματα.
 • Κατανόηση πρακτικών δράσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών φορέων σε προγράμματα καινοτομίας Δήμων και άλλων φορέων
 • Εμβάθυνση στις έννοιες και αρχές της διαχείρισης πόρων για εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών φορέων στο νέο περιβάλλον της αποτελεσματικότητας κόστους αλλά και της βιώσιμης ανάπτυξης
 • Κατανόηση θεμελιακών αρχών του "επιχειρείν" και της διαχείρισης μάρκετινγκ από εκπαιδευτικούς φορείς
 • Ανάπτυξη βασικών φάσεων ενός επιχειρηματικού σχεδίου με σκοπό την αξιολόγηση της δυνητικής υλοποίησης μίας νέας ιδέας

Γενικές Ικανότητες

 • Ενίσχυση επαγγελματικών δεξιοτήτων του εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της καιντομιάς και της επιχειρηματικότητας στη σχολική τάξη
 • Ανάπτυξη κουλτούρας καινοτομίας, δημιουργικότητας και δικτύωσης στους εκπαιδευτικούς με σκοπό την αξιοποίηση συνεργικών δημιουργικών δράσεων εξωστρέφειας των εκπαιδευτικών οργανισμών
 • Ομαδική εργασία
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις-απαιτήσεις δημιουργικότητας, ανάληψης πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και των απαραίτητων πληροφοριών
 • Προαγωγή της κριτικής, συνδυαστικής, αναλυτικής και δημιουργικής σκέψης και έκφρασης των φοιτητών/τριών
 • Καλλιέργεια της ερευνητικής δυναμικής των φοιτητών/τριών σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία, χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την επικοινωνία με τους φοιτητές, καθώς και επικοινωνία μαζί τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 25
Διαδραστική διδασκαλία-αλληλεπίδραση 25
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 20
Δραστηριότητες αφομοίωσης και ανατροφοδότησης 40
Ομαδικές δραστηριότητες 30
Αυτόνομη/μη καθοδηγούμενη μελέτησυγγραφή εργασίας 35
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 175

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γραπτή Εργασία με Δημόσια Παρουσίασή της . Ο τελικός βαθμός προκύπτει και από το γραπτό κείμενο με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (80%) και από την προφορική παρουσίαση (20%).

Τα κριτήρια του γραπτού κειμένου είναι η Ανάπτυξη και Τεκμηρίωση της Εργασίας (60%) που περιλαμβάνει την σαφήνεια του γραπτού λόγου, ικανότητα ορθής αξιοποίησης και χρήσης εννοιών και όρων που μελετήθηκαν στο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος, κριτική και συνθετική ικανότητα ως προς την εξέταση των προσφερόμενων πηγών και πρωτοτυπία και δημιουργικότητα ως προς τη διατύπωση των προτάσεων και η Γενική Εικόνα της Εργασίας (20%) που περιλαμβάνει την Εκφραστική ικανότητα, σαφήνεια και περιεκτικότητα απαντήσεων, Οργάνωση σκέψης-Δομή γραπτού λόγου, Μορφή γραπτού δοκιμίου. Επίσης, στους σπουδαστές(στριες) δίνονται και αναλυτικά σχόλια σχετικά με

 1. Τα δυνατά σημεία της εργασίας
 2. Προτάσεις για βελτιώσεις σε συγκεκριμένα σημεία της εργασίας

Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των γραπτών εργασιών των φοιτητών/τριών είναι:

Όλα τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης γίνονται γνωστά στους φοιτητές στο πρώτο μάθημα και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος της ηλεκτρονικής τάξης καθ΄ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Πετράκης Παναγιώτης (2012), Επιχειρηματικότητα και εκπαίδευση, Εκδότης: Ευρασία
 • Χρηστάκης Μιχάλης (2003), Περιβάλλον και εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα, Εκπαίδευση, κατάρτιση, επιμόρφωση, Εκδότης: Προπομπός
 • Καρυδά Ελένη Χ. (2011), Ο ρόλος της καινοτομίας στην εκπαίδευση: Σχολικές καινοτομίες, ISBN: 9789609326117, Ιδιωτική Έκδοση
 • Ξανθάκου Γιώτα (2012), Δημιουργικότητα και καινοτομία στο σχολείο και την κοινωνία, Διάδραση
 • Χρηστάκης Μιχάλης (2003), Περιβάλλον και εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα : εκπαίδευση, κατάρτιση, επιμόρφωση, Αθήνα : Προπομπός, 2003
 • Μπελαδάκης Μανώλης (2007), Καινοτομίες στην Εκπαίδευση, Μετασπουδή
 • Κώτσιος Παναγιώτης (2015), Επιχειρηματικότητα & καινοτομία : σύλληψη, σχεδιασμός, υλοποίηση και λειτουργία, Λάρισα : Παναγιώτης Κώτσιος.
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
 • The Journal of Entrepreneurship and Innovation in Emerging Economies
 • Journal of Entrepreneurship and Innovation
 • Ιnternational journal of entrepreneurship education
 • Ιnternational entrepreneurship and management journal
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik