Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση


 

Προπτυχιακό | 7ο εξάμηνο | Επιλογής | ΓΕ6500

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Γενικού Υποβάθρου

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

 • Βασικές έννοιες επιχειρηματικότητας και επιχειρηματικών σχεδίων
 • Φάσεις σχεδιασμού και οργάνωσης στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης πόρων (management)
 • Θεωρία πόρων και ικανοτήτων - η σημασία των ρόλων
 • Από την ιδέα στην πράξη
 • Βασικές αρχές και πρακτικές προϋπολογισμού δράσεων
 • Εφαρμογή επικοινωνιακών στρατηγικών στις υπηρεσίες
 • Η έννοια της δημιουργικότητα στον χώρο των επιχειρήσεων
 • Δημιουργικό κλίμα επιχειρήσεων και ομάδων
 • Η δημιουργικότητα στην εκπαίδευση
 • Η μέθοδος πρότζεκτ – σχεδιασμός, εκπόνηση, αξιολόγηση
 • Πρότζεκτ καλλιέργειας της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στο σχολείο.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μέσω του μαθήματος οι φοιτητές/τριες επιδιώκεται να:

 • Γνωρίσουν και να εμβαθύνουν στην έννοια της επιχειρηματικότητας και τα στάδια υλοποίησης μιας επιχειρηματικής ιδέας
 • Γνωρίσουν την έννοια της δημιουργικότητας και της καινοτομίας γενικά και ειδικότερα στο χώρο των επιχειρήσεων
 • Κατανοήσουν την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης των μαθητών αναφορικά με την καινοτόμο επιχειρηματικότητα
 • Να μπορούν να σχεδιάζουν συνθετικές και δημιουργικές εργασίες (πρότζεκτ) που στοχεύουν στην καλλιέργεια της επιχειρηματικής δημιουργικότητας και της καινοτομίας σε μαθητές Γυμνασίου

Γενικές Ικανότητες

 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές και στην εκπόνηση εργασιών

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 36
Εκπόνηση και παρουσίαση ομαδικών ή ατομικών εργασιών 64
Προσωπική Μελέτη 25
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γραπτή επιστημονική εργασία
Η τελική αξιολόγηση περιλαμβάνει την συγγραφή και την προφορική παρουσίαση επιστημονικής εργασίας που εκπονείται είτε ομαδικά είτε ατομικά. Οι φοιτητές καλούνται να σχεδιάσουν μια εκπαιδευτική παρέμβαση που θα αποσκοπεί στην παραγωγή από μαθητές Γυμνασίου μιας συνθετικής και δημιουργικής εργασίας (πρότζεκτ) με θέμα την επινόηση μιας καινοτόμου επιχειρηματικής ιδέας και τα στάδια υλοποίησης της.
Η τελική βαθμολόγηση της επιστημονικής εργασίας διαμορφώνεται από:

 • το βαθμό θεωρητικής γνώσεων που σχετίζονται με το θέμα της εκπαιδευτικής παρέμβασης όπως την έννοιες της επιχειρηματικότητας, της δημιουργικότητας, της καινοτομίας τα στάδια υλοποίησης μιας επιχειρηματικής ιδέας κλπ (20%)
 • την στοχοθεσία και τον αναλυτικό σχεδιασμό της εκπαιδευτικής παρέμβασης (30%)
 • την πρωτοτυπία, το επαρκές πλήθος, το περιεχόμενο και το βαθμό καταλληλότητας των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει η εκπαιδευτικής παρέμβασης (30%)
 • την ικανότητα παρουσίασης (20%)
 • (Τα λεπτομερή κριτήρια αξιολόγησης των παραπάνω και οι ακριβείς διαδικασίες αναφέρονται στο πρώτο μάθημα καθώς και στην ιστοσελίδα του μαθήματος)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Σημειώσεις μαθήματος
 • Drucker, P. (2014). Innovation and Entrepreneurship. Routledge
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik