Κοινοτική Ανάπτυξη


 

Προπτυχιακό | 6ο εξάμηνο | Υποχρεωτικό | ΟΚ3800

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικού Υποβάθρου)

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

 • Η έννοια της κοινότητας.
 • Ορισμοί για την κοινότητα.
 • Η ανάπτυξη της θεωρίας για την κοινότητα.
 • Η τυπολογική προσέγγιση.
 • Η κλασική προσέγγιση.
 • Η οικολογική προσέγγιση.
 • Κλασική οικολογία ή σχολή του Σικάγου.
 • Κοινωνικο-πολιτιστική οικολογία.
 • Οι πολλαπλές προσεγγίσεις, επιλογή της καλύτερης προσέγγισης.
 • Η κοινότητα και η ποιότητα ζωής.
 • Μελετώντας την κοινότητα.
 • Δείκτες τοπικής ανάπτυξης.
 • Δείκτες και αιτιατά μοντέλα και αλλαγές στην κοινότητα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην αναγκαιότητα να προσδιοριστεί η Κοινότητα η οποία παίζει σημαντικό ρόλο για το σχεδιασμό αναπτυξιακών πολιτικών, οι οποίες θα έχουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για τις αγροτικές, καθώς και για τις αστικές περιοχές. Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι κοινωνιολογικές, γεωγραφικές και οικονομικές απόψεις, οι οποίες δείχνουν πως μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της Κοινότητας.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να αναλύει:

 • την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξης της κοινότητας,
 • την εξελικτική πορεία της αστικής και της αγροτικής κοινότητας,
 • τις προϋποθέσεις και δυνατότητες ανάπτυξης της αστικής και της αγροτικής κοινότητας

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Στην τάξη

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών:

 • Χρήση powerpoint στη διδασκαλία
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 26
Συγγραφή εργασίας 20
Αυτοτελής μελέτη 40
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις κρίσεως σύντομης απάντησης
 • Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

ΙΙ. Γραπτή εξέταση (20%)στο μέσο των διαλέξεων με ερωτήσεις σύντομης απάντησης ΙΙΙ. Γραπτή εργασία (20%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Θεοδωροπούλου, Ε. (2016). Κοινοτική Ανάπτυξη.
 • Μαλκίδης, Θ. (2001). Προσαρμογή και συγκρότηση της αγροτικής κοινωνίας στο ελλαδικό κράτος. Γόρδιος.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik