Λογιστική Ι


 

Προπτυχιακό | 5ο εξάμηνο | Υποχρεωτικό | ΟΚ3001

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικού Υποβάθρου)

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

 • Έννοια και σκοποί της Λογιστικής.
 • Λογιστικέςεκθέσεις και λογιστικές καταστάσεις.
 • Ισολογισμός.
 • Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως.
 • Χαρακτηριστικά λογιστικών καταστάσεων.
 • Καταχώρηση λογιστικών γεγονότων.
 • Καταχώρηση λογιστικών γεγονότων στους λογαριασμούς.
 • Καταχώρηση λογιστικών γεγονότων στο ημερολόγιο.
 • Ισοζύγιο γενικού καθολικού.
 • Βασικές λογιστικές αρχές.
 • Έννοια και κατηγορίες παγίων στοιχείων.
 • Μέθοδοι υπολογισμού αποσβέσεων.
 • Λογιστική παρουσίαση αποσβέσεων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Γνώση Γενικής Λογιστικής στη σύγχρονη Οικονομική Επιστήμη
 • Κατανόηση χρήσης και εννοιών της Χρηματοοικονομικής λογιστικής
 • Λογιστική μοντελοποίηση υποδειγμάτων

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Στην τάξη

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών:

 • Χρήση powerpoint στη διδασκαλία
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 26
Συγγραφή εργασίας 20
Αυτοτελής μελέτη 40
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις κρίσεως σύντομης απάντησης
 • Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

ΙΙ. Γραπτή εργασία (20%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Παπαδέας, Π. Β. (2015), Λογιστικά Αρχεία – Βιβλία και Στοιχεία (ΚΦΑΣ) με ΦΠΑ και ΕΛΠ, Αθήνα.
 • Βασιλείου, Δ. και Ηρειώτης, Ν. (2009), Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα.
 • Ναούμ Χ. (1994), Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική, Αθήνα.
 • Καζαντζής, Χ. και Σώρρος, Ι. (2005), Προβλήματα και Εφαρμογές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Πειραιάς.
 • Πομόνης Ν. (2004), Λογιστική, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik