Λογιστική ΙΙ


 

Προπτυχιακό | 6ο εξάμηνο | Επιλογής | ΟΚ3002

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικού Υποβάθρου)

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

 • Κυκλοφορούν ενεργητικό.
 • Μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων.
 • Βασικές διακρίσεις λογαριασμών.
 • Λογιστικά σφάλματα.
 • Λογιστικά συστήματα.
 • Βασικά στοιχεία του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.).
 • Ολοκλήρωση Λογιστικών διαδικασιών.
 • Κύκλος λογιστικών διαδικασιών.
 • Λογιστικές εφαρμογές.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Γνώση Γενικής Λογιστικής στη σύγχρονη Οικονομική Επιστήμη
 • Χρηματοοικονομικής λογιστικής και
 • Λογιστική μοντελοποίηση υποδειγμάτων
 • Γενικότερη κατανόηση πραγματικών λογιστικών καταστάσεων

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Ευρύτερη κατανόηση λογιστικών καταστάσεων και αποτελεσμάτων

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Στην τάξη

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών:

 • Χρήση powerpoint στη διδασκαλία
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 26
Συγγραφή εργασίας 20
Αυτοτελής μελέτη 40
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις κρίσεως σύντομης απάντησης
 • Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

ΙΙ. Γραπτή εργασία (20%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Παπαδέας, Π. Β. (2015), Λογιστικά Αρχεία – Βιβλία και Στοιχεία (ΚΦΑΣ) με ΦΠΑ και ΕΛΠ, Αθήνα.
 • Βασιλείου, Δ., Ηρειώτης, Ν. (2009), Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα.
 • Ναούμ, Χ. (1994), Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική, Αθήνα.
 • Καζαντζής, Χ. και Ι. Σώρρος (2005), Προβλήματα και Εφαρμογές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Πειραιάς.
 • Πομόνης, Ν. (2004), Λογιστική, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik