Μακροοικονομική


 

Προπτυχιακό | Δ' εξάμηνο | Υποχρεωτικό | OK3600

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

Εισαγωγικές έννοιες. Οικονομική μεγέθυνση. Χρήμα και Πληθωρισμός. Επιτόκια και νομισματική μετάδοση. Νομισματική και δημοσιονομική πολιτική. Υποδείγματα IS-LM. Συνολική προσφορά, τιμές και προσαρμογή σε διαταραχές. Πληθωρισμός, προσδοκίες και αξιοπιστία. Αγορά εργασίας. Νέα κλασική μακροοικονομική θεωρία. Μακροικονομική ανάλυση της ανοικτής οικονομίας

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Αντικειμενικό στόχο του μαθήματος αποτελεί η ανάλυση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος με διαγραμματική και μαθηματική ανάλυση, σύμφωνα με τις θεωρίες της σύγχρονης πολιτικής επιστήμης.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. Αυτόνομη εργασία.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών:Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Εργαστηριακή Εκπαίδευση

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 35
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 50
Ασκήσεις 40
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις στο τέλος του εξαμήνου και παράδοση ασκήσεων/ εργασιών κατά τη διάρκεια αυτού.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  • Mankiw, G.N. (2000). Μακροοικονομική θεωρία, 4η έκδοση, Επιμέλεια: Α.Ι. Πανεθυμιτάκης, Εκδόσεις Gutenberg.
  • Mankiw, G.N. & Taylor, M.P. (2010). Αρχές Οικονομικής θεωρίας, Τόμος Β’ Μακροοικονομική, Επιμέλεια: Θ. Λιανός, Εκδόσεις Gutenberg.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik