Μάρκετινγκ Υπηρεσιών


 

Προπτυχιακό | 6ο εξάμηνο | Επιλογής | ΟΚ4200

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικού Υποβάθρου)

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, σκοποί του Μάρκετινγκ και ο ρόλος του manager, αποτελεσματική στρατηγική μάρκετινγκ, διαδικασία και αποτέλεσμα κατανάλωσης, Σχεδιασμός και Στρατηγική Μάρκετινγκ, ταξινόμηση υπηρεσιών, διαχείριση χαρτοφυλακίου υπηρεσιών, Διανομή Υπηρεσιών, Ποιότητα υπηρεσιών, Επικοινωνία με το Περιβάλλον και Προβολή Υπηρεσιών, τιμολόγηση υπηρεσιών, διοίκηση πωλήσεων, μάρκετινγκ στις σχέσεις, Προσέλκυση και διατήρηση πελατών, στρατηγική για την εμπειρία των πελατών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αυτό παραθέτει τα στοιχεία του ΜΚΤ καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται με τις επιχειρήσεις και οργανισμούς. Με το μάθημα αυτό οι φοιτητές θα κατανοήσουν τη συμμετοχή και τη διαμόρφωση της λήψης αποφάσεων την ανακάλυψη και τη διάδοση του ΜΚΤ στον κλάδο των υπηρεσιών.

Γενικές Ικανότητες

  • Λήψη Αποφάσεων
  • Ηγεσία
  • Ομαδική Εργασία
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Νέες και Καινοτόμες Ιδέες (Δεξιότητες Καινοτομίας)
  • Δημιουργικότητα
  • Σχεδιασμός και Διαχείριση έργων

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Ναι

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 35
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 50
Ασκήσεις 40
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει είτε με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου είτε διαμέσου δύο γραπτών προόδων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Οι γραπτές πρόοδοι είναι προαιρετικές και απαλλακτικές εφόσον οι φοιτητές / τριες έχουν περάσει τουλάχιστον με βαθμό 5 και τις δύο προόδους. Σημειώνεται ότι προκειμένου οι φοιτητές να συμμετέχουν στη δεύτερη γραπτή πρόοδο θα πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον με βαθμό 5 την πρώτη πρόοδο. Σε περίπτωση που κάποιος /α φοιτητής / τρια δεν περάσει την πρώτη πρόοδο τότε δε συμμετέχει στη δεύτερη και προκειμένου να περάσει το μάθημα θα πρέπει να συμμετέχει στις γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Οι ημερομηνίες που θα διεξαχθούν οι γραπτές πρόοδοι θα ανακοινωθούν από τη διδάσκουσα.
Η μέθοδος αξιολόγησης μπορεί να είναι είτε ανάπτυξη θεμάτων και ερωτήσεις κρίσεις είτε προτάσεις όπου οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν εάν η πρόταση είναι σωστή ή λάθος.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  • Αυλωνίτης, Γ., Τσιότσου, Ρ. & Γούναρης, Σ. (2015). Μάρκετινγκ υπηρεσιών. Αθήνα: Εκδόσεις BROKEN HILL PUBLISHERS LTD.
  • Baker, M.J. & Hart, S.J. (Eds) (2008).. The marketing book. Elsevier.
  • Berry, L.L. & Parasuraman, A. (1991). Marketing services. Competing through quality. New York: The Free Press.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik