Μαθήματα Ανθρωποοικολογίας


 

Προπτυχιακό | 5ο εξάμηνο | Επιλογής | ΓΕ3500

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικού Υποβάθρου)

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

Εισαγωγή στην Ανθρωποοικολογία. Αρχές οικοσυστημικής οικολογίας. Οικοσυστημικά αγαθά και υπηρεσίες. Αλληλεπίδραση κοινωνίας και οικοσυστημάτων. Αντιλήψεις για τη φύση. Παραγωγή τροφής. Οικολογικό αποτύπωμα. Βιώσιμη κατανάλωση. Ηθική διαβίωση. Τοπικοί φορείς και βιωσιμότητα. Θέματα φύλου και ισότητας. Εκπαίδευση για τη βιωσιμότητα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά από την επιτυχή περάτωση της περιόδου μάθησης ο φοιτητής ή η φοιτήτρια θα:

 • έχει εξοικειωθεί με πτυχές της Ανθρωποοικολογίας.
 • κατέχει διεπιστημονική κατανόηση της άρρηκτης αλληλεπίδρασης μεταξύ των ανθρώπινων κοινωνιών και του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και του ρόλου της στη βιώσιμη ανάπτυξη
 • διαθέτει δυνατότητα ερευνητικής εμβάθυνσης σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο των σπουδών του Τμήματος.

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών:

 • Χρήση ψηφιακών διαφανειών στις διαλέξεις
 • Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
 • Δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας με φοιτητές/φοιτήτριες

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 35
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 50
Ασκήσεις 40
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών/τριών βασίζεται:

 • Σε υποχρεωτική γραπτή εξέταση που αντιστοιχεί στο 40% της τελικής συνολικής βαθμολογίας και λαμβάνει χώρα μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής περιόδου και αποτελείται από τρεις ερωτήσεις ανάπτυξης
 • Σε υποχρεωτική εκπόνηση γραπτής εργασίας από τους φοιτητές/τριες, που βασίζεται σε συστηματική και οργανωμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση, της οποίας η βαθμολογία αντιστοιχεί στο 60 % του τελικού συνολικού βαθμού.

Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των γραπτών εργασιών των φοιτητών/τριών είναι:

 • η αποδεδειγμένη ευρεία χρήση βιβλιογραφικών πηγών και δεδομένων που σχετίζονται με το υπό εξέταση θέμα
 • η κριτική ανάλυση πρόσφατης βιβλιογραφίας – κατανόηση, ερμηνεία σύγκριση και παρουσίαση των βιβλιογραφικών και ερευνητικών δεδομένων
 • η πληρότητα των συμπερασμάτωνκαι προτάσεων
 • η ορθότητα της καταγραφήςτων βιβλιογραφικών αναφορών (references) τόσο στο σώμα όσο και στο τέλος της εργασίας
 • η γενική δόμηση και μορφή της εργασίας (ενότητες, παραγραφοποίηση, σχήματα, πίνακες
 • η σαφήνεια του γραπτού λόγου

Όλα τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης γίνονται γνωστά στους φοιτητές στο πρώτο μάθημα και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος της ηλεκτρονικής τάξης καθ΄ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • ΦΛΟΓΑΪΤΗ, Ε. (2011) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ, ΠΕΔΙΟ Α.Ε.
 • J. BLONDEL, J. ARONSON, J. BODIOU, G. BOEUF (2014), Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ, ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.
 • Lawrence, R.J. (2003). Human Ecology and its applications, Landscape and Urban Planning, 65, pp. 31-40.
 • Dobson, A., Lodge, D., Alder, J., Cumming, G.S., Keymer, J., McGlade, J., Mooney, H., Rusak, J.A., Sala, O., Wolters, V., Wall, D., Winfree, R., Xenopoulos, M.A. (2006). Habitat loss, trophic collapse, and the decline of ecosystem services. Ecology, 87: 1915–1924.
 • Wallace, K.J. (2007). Classification of ecosystem services: Problems and solutions. Biological Conservation, 139: 235–2 4 6.
 • Wackernage,l. M. and Rees, W. (1996). Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth, New Society Publishers, Canada.
 • Clark, D. (2006). The rough guide to ethical living. Penguin Books, London.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
 • International Journal of Human Ecology
 • Landscape and Urban Planning
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik