Μεθοδολογία της έρευνας


 

Μεταπτυχιακό | Γ' εξάμηνο | 1223-4334

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Ειδίκευση:  Πολιτισμική Αγωγή

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 8 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3 

Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υπόβαθρου

Προαπαιτούμενα:--

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

Εισαγωγή στην επιστημονική εργασία. Σχεδιασμός και υλοποίηση έρευνας. Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στην ιστορία της τέχνης και του πολιτισμού. Ορισμός, στόχοι και χαρακτηριστικά της ποιοτικής πρωτογενούς έρευνας. Μέθοδοι ποιοτικής έρευνας: μελέτη περίπτωσης, εθνογραφική έρευνα, έρευνα δράσης, βιογραφία. Προσεγγίσεις και μέθοδοι συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα. Βιβλιογραφική έρευνα. Ανάλυση των επιστημονικών κειμένων, καθώς και οι τρόποι αναζήτησης πηγών σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. Διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων. Μορφές δεδομένων. Ταξινόμηση στατιστικών δεδομένων. Δειγματοληψία. Κωδικοποίηση δεδομένων και δημιουργία βάσης δεδομένων. Καταχώρηση- Παρουσίαση δεδομένων. Βασικοί ορισμοί και στατιστικό υπόβαθρο. Επεξεργασία στατιστικών δεδομένων: Ανάλυση συσχέτισης. Έλεγχοι ανεξαρτησίας. Έλεγχοι για τη διαφορά των μέσων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στο αντικείμενο της μεθοδολογίας έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες. Ειδικότερα, στο μάθημα οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν σε δράσεις αναλυτικής ικανότητας ώστε να αντιλαμβάνονται πώς να αποκτούν και να κρίνουν τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα, να διατυπώνουν ερευνητικές υποθέσεις και να επιλέγουν την κατάλληλη μεθοδολογία ανάλυσης αυτών χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο λογισμικό πρόγραμμα.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. Εργαστηριακές ασκήσεις.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 70
Mελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 65
Ασκήσεις 65
Σύνολο Μαθήματος 200

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις στο τέλος του εξαμήνου και ασκήσεις κατά τη διάρκεια αυτού.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  • Ζαφειρόπουλος, Κ. (2005), Πως γίνεται μία επιστημονική εργασία, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
  • Ψαρρού Μ. Κ., Ζαφειρόπουλος Κ. (2001) Επιστημονική Έρευνα, Εκδόσεις Γ. Δάρδανος - Κ. Δάρδανος Ο.Ε., Αθήνα.
  • Νόβα-Καλτσούνη Χ. (2006) Μεθοδολογία Εμπειρικής Έρευνας Στις Κοινωνικές Επιστήμες Ανάλυση Δεδομένων με τη Χρήση του Spss 13, Γ. Δάρδανος - Κ. Δάρδανος Ο.Ε., Αθήνα.
  • Creedy, J. (2008), Research without tears: from the first ideas to published output, Edward Elgar, Cheltenham, UK.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik