Μεθοδολογία της Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες


 

Προπτυχιακό | 5ο εξάμηνο | Επιλογής | ΓΕ5800

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

Στο πλαίσιο του μαθήματος θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα: Η ερευνητική διαδικασία, στρατηγικές κοινωνικής έρευνας, διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων, βιβλιογραφική επισκόπηση, ζητήματα δεοντολογίας στην κοινωνική έρευνα, η ποσοτική έρευνα, η ποιοτική έρευνα, η έρευνα μεικτών μεθόδων και η συγγραφή της κοινωνικής έρευνας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αυτό στοχεύει στην ανάπτυξη της γνώσης και της κατανόησης σε θέματα που αφορούν στην ερευνητική διαδικασία, την ποσοτική και την ποιοτική κοινωνική έρευνα, την έρευνα μεικτών μεθόδων καθώς και τη συγγραφή της κοινωνικής έρευνας. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • εκτιμούν το εύρος των ερευνητικών μεθόδων
 • αξιολογούν πώς γίνεται η έρευνα και με ποιες παραδοχές
 • επιλέγουν μεθόδους έρευνας
 • διατυπώνουν και να απαντούν σε ερευνητικά ερωτήματα
 • σχεδιάζουν ποσοτική και ποιοτική έρευνα
 • προσεγγίζουν κριτικά ζητήματα που αφορούν στα όρια και τους περιορισμούς της έρευνας
 • αναγνωρίζουν ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας
 • γράφουν μια επιστημονική εργασία
   Επιπλέον, οι φοιτητές αναμένεται να έχουν αναπτύξει δεξιότητες στους παρακάτω τομείς:
   • Γραπτή και προφορική επικοινωνία
   • Συνεργασία
   • Αναζήτηση βιβλιογραφίας
   • Αυτοαξιολόγηση
   • Διαχείριση χρόνου
   • Αυτόνομη εργασία
   • Χρήση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ομαδική εργασία.
 • Λήψη αποφάσεων
 • Σχεδιασμός ερευνητικών προτάσεων
 • Προαγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο, ασκήσεις σε μικρές ομάδες, μελέτη και επεξεργασία επιστημονικής αρθρογραφίας.

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Μελέτη & Ανάλυση Βιβλιογραφίας/Αρθρογραφίας 24
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 25
Αυτοτελής μελέτη 40
Εξατομικευμένη καθοδήγηση και συμβουλευτική 10
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η γλώσσα αξιολόγησης των φοιτητών στο πλαίσιο του μαθήματος είναι η Ελληνική, ενώ για τους φοιτητές Erasmus η γλώσσα αξιολόγησης είναι η Αγγλική.
Οι φοιτητές αξιολογούνται με (α) γραπτή εξέταση (60% του τελικού βαθμού) και εργασία (40% του τελικού βαθμού).
Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και ερωτήσεις σύντομης απάντησης που αναφέρονται στη θεωρία.
Η εργασία περιλαμβάνει σύντομη γραπτή αναφορά 1000 λέξεων και προφορική παρουσίαση στην τάξη ενός σχεδίου έρευνας.
Οι μέθοδοι και τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών αναφέρονται αναλυτικά στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι φοιτητές.
Ανατροφοδότηση στο πλαίσιο της αξιολόγησης των φοιτητών παρέχεται με τη βοήθεια της ηλεκτρονικής τάξης του μαθήματος.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 • Ζαφειρόπουλος, Κ. (2005). Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία: επιστημονική έρευνα και συγγραφή. Αθήνα: Κριτική.
 • Λατινόπουλος, Π. (2010). Τα πρώτα βήματα στην έρευνα: ένας χρήσιμος οδηγός για νέους ερευνητές. Αθήνα: Κριτική.
 • Babbie, E.R. (2011). Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα. Αθήνα: Κριτική.
 • Bryman, A. (2017). Μέθοδοι κοινωνικής έρευνας. Αθήνα: Gutenberg
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2012). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Murray, T. R. (20030. Blending qualitative and quantitative research methods in theses and dissertations. Thousand oaks, CA: Corwin Press.
 • Sirkin, M. (1995). Statistics for the social sciences. London Thousand Oaks, CA : Sage Publications
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά
 • Παιδαγωγική Επιθεώρηση
 • Έρευνα στην Εκπαίδευση
 • Διάλογοι! Θεωρία & Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης
 • The Social Science Journal
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik