Μικροοικονομική


 

Προπτυχιακό | 3ο εξάμηνο | Υποχρεωτικό | ΟΚ2101

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

Εισαγωγή στην οικονομική θεωρία. Προτιμήσεις του καταναλωτή. Θεωρία της χρησιμότητας. Μεγιστοποίηση της χρησιμότητας του καταναλωτή. Προσδιοριστικοί παράγοντες της χρησιμότητας. Μεταβολές στο εισόδημα του καταναλωτή και στις τιμές των αγαθών. Προσδιορισμός της συνάρτησης ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών. Κουτί του Edgeworth. Εφαρμογές της θεωρίας του καταναλωτή. Βέλτιστη κατανομή του χρόνου. Προσφορά εργασίας. Μεγιστοποίηση της χρησιμότητας σε συνθήκες αβεβαιότητας. Εφαρμογές στη χρηματοοικονομική ανάλυση. Συνάρτηση παραγωγής. Συνάρτηση κόστους. Προσδιορισμός της συνάρτησης προσφοράς. Μορφές αγοράς. Τέλειος ανταγωνισμός. Εφαρμογές. Θεωρία του Μονοπωλίου. Τιμολόγηση σε μη ανταγωνιστικό περιβάλλον. Θεωρία του ολιγοπωλίου. Τιμολόγηση των παραγωγικών συντελεστών σε τελείως ανταγωνιστικό περιβάλλον. Προσδιορισμός της συνάρτησης ζήτησης εργασίας. Μονοψώνιο.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Αντικειμενικό στόχο του μαθήματος αποτελεί η διερεύνηση της οικονομικής συμπεριφοράς του καταναλωτή και της επιχείρησης, με απλή διαγραμματική και μαθηματική ανάλυση, σύμφωνα με τους μηχανισμούς της σύγχρονης Μικροοικονομικής ούτως ώστε στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής να είναι ικανός να αναλύει απλά μικροοικονομικά προβλήματα της καθημερινής πραγματικότητας.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. Αυτόνομη εργασία.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Εργαστηριακή Εκπαίδευση

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 35
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 50
Ασκήσεις 40
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  • Hal. R. Varian, Μικροοικονομική, μια σύγχρονη προσέγγιση (Τόμοι Α' & Β') σε μετάφραση από τις εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2006.
  • Παλαιολόγος Γ., Σύγχρονη Μικροοικονομική Θεωρία, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 2006.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik