Μικροοικονομική Ανάλυση


 

Μεταπτυχιακό | Α' εξάμηνο | 1224-ΓΕ 03103

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ειδίκευση:  Τοπική Ανάπτυξη

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 2 

Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υπόβαθρου - υποχρεωτικό

Προαπαιτούμενα:--

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η κατανόηση από τους φοιτητές της οικονομικής συμπεριφοράς των τριών οικονομικών μονάδων (του καταναλωτή, της επιχείρησης και του κράτους) με διαγραμματική και μαθηματική ανάλυση, σύμφωνα με τους μηχανισμούς της σύγχρονης Μικροοικονομικής Θεωρίας.

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Περιεχόμενο Μαθήματος

Οικονομική υποδείγματα. Μαθηματικά της Αριστοποίησης. Προτιμήσεις και Θεωρία της χρησιμότητας. Μεγιστοποίηση της χρησιμότητας. Αποτέλεσμα εισοδήματος και υποκατάστασης. Σχέσεις ζήτησης μεταξύ δύο αγαθών. Αγοραία ζήτηση και ελαστικότητα. Επιλογή σε συνθήκες αβεβαιότητας. Προσδοκώμενη χρησιμότητα. Αποστροφή του κινδύνου. Οικονομικά της πληροφόρησης. Θεωρία των παιγνίων. Συνάρτηση προσφοράς. Συνάρτηση κόστους. Τέλειος Ανταγωνισμός. Αποτελεσματικότητα του τέλειου ανταγωνισμού. Υποδείγματα ατελούς ανταγωνισμού. Ζήτηση των επιχειρήσεων για παραγωγικούς συντελεστές. Τα όρια της αγοράς.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Διαλέξεις, εργασία στο πλαίσιο των διαλέξεων

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση powerpoint στη διδασκαλία, Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 24
Mελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 31
Συγγραφή εργασίας 30
Αυτοτελής μελέτη 40
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Θα δοθεί μια τελική εξέταση. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να εκπονήσουν μελέτη την οποία θα πρέπει να παρουσιάσουν στο τέλος του εξαμήνου. Επίσης κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα δοθούν ασκήσεις. Ο συνολικός βαθμός του μαθήματος υπολογίζεται ως το άθροισμα: α) του 60% του βαθμού του τελικού διαγωνίσματος, β) 30% του βαθμού της εργασίας και γ) του 10% του βαθμού από την παρουσίαση της μελέτης, την παράδοση των ασκήσεων και της όλης παρουσίας και ενεργού συμμετοχής του φοιτητή στο μάθημα.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Γ. Κώττη και Α. Κώττη, (2000), ‘Σύγχρονη Μικροοικονομική’,   Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα.
 • Γ. Κώττη και Α. Κώττη (1994), ‘Μικροοικονομική Θεωρία και Εφαρμογές’, Εκδόσεις Σμπίλια, Αθήνα.
 • Κώττη, Γ., (1996), ‘Οικονομικά για Όλους’, Εκδόσεις Σμπίλια, Αθήνα. 1996.
 • Begg, D., R. Dornbush and S. Fischer (1999), ‘Εισαγωγή στην Οικονομική’ τόμος Α’ σε μετάφραση από τις εκδόσεις Κριτική, Αθήνα. 
 • D. Begg, R. Dornbush and S. Fischer, (1997), ‘Economics’, McGraw Hill, New York.
 • Hagendorn, J., (1995), ‘Modern Economics’, Prentice Hall, New York.
 • Nicholson, W. (1997), ‘Microeconomic Theory: Basic Principles and Extension’, Dryden Press, 7th ed., Florida.
 • Nicholson, W. (2008), ‘Μικροοικονομική Θεωρία: Βασικές Αρχές και Προεκτάσεις’, τόμοι Α’ και Β’, 8η έκδοση, Μετάφραση, εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

Επιπρόσθετα, τα ακόλουθα άρθρα είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο και κρίνεται απαραίτητη η ανάγνωση και κατανόησή τους:

 • Hondroyiannis, G. (2009), "Fertility Determinants and Economic Uncertainty: An Assessment Using European Panel Data", Working Papers 96, Bank of Greece.
 • Hondroyiannis, G. (2004), "Estimating residential demand for electricity in Greece," Energy Economics, Vol. 26(3), pages 319-334.
 • Nakamura, M., Caloghirou, Y. Hondroyiannis, G., and N. Vonortas (2003), "The performance of research partnerships", Managerial and Decision Economics, Vol. 24(2-3), pages 85-99.
 • Hondroyiannis, G. and E., Papapetrou, (2005), "Fertility and output in Europe: new evidence from panel cointegration analysis", Journal of Policy Modeling, Vol. 27(2), pages 143-156.
 • Hondroyiannis, G. and E., Papapetrou, (2004), "Demographic Changes and Economic Activity in Greece", Review of Economics of the Household, Vol. 2(1), pages 49-71.
 • Hondroyiannis, G. and E.   Papapetrou (1997), "Cigarette Consumption in Greece: Empirical Evidence from Cointegration Analysis", Applied Economics Letters, Vol. 4(9), pages 571-74.
 • Arrow, K.S. (1963), ‘Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care’, American Economic Review, Vol. 53, pp. 941-973.
 • Becker, G.S. (1962), ‘Irrational Behavior and Economic Theory’, Journal of Political Economy, Vol. 70, pp.1-13.
 • Becker, G.S.  (1965), ‘A Theory of the Allocation of Time’, Economic Journal, Vol. 75, pp. 493-517.
 • Cobb, Charles W. and Paul H. Douglas (1928), ‘A Theory of Production’, American Economic Review, Vol. 18, pp. 139-165.
 • Friedman, M. and L.J. Savage (1948), ‘The Utility Analysis of Choices Involving Risk’, Journal of Political Economy, Vol. 56, pp. 279-304.
 • Hondroyiannis, G. (2004), “Estimating Residential Demand for Electricity in Greece”, Energy Economics, Vol. 26, No. 3, pp. 319-334.
 • Hondroyiannis, G. (2004), “Modeling Household Fertility Decisions in Greece”, The Social Science Journal, Vol. 4, No. 3, pp. 477-483.
 • Hondroyiannis, G. and E. Papapetrou (1997), “Cigarette Consumption in Greece: Empirical Evidence from Cointegration Analysis”, Applied Economics Letters, Vol. 4, 1997, pp. 571-574.
 • Houthakker, H.S. (1965), ‘New Evidence on Demand Elastisities’, Econometrica, Vol. 33, pp. 277-288.
 • Lancaster, K.J. (1966), ‘A New Approach to Consumer Theory’, Journal of Political Economy, Vol. 74, pp. 132-157.
 • Pollak, R.A. and M.L. Walter (1975), ‘The Relevance of the Household Production Function and it’s Implications for the Allocation of Time’, Journal of Political Economy, Vol. 83, pp. 255-277.
 • Rosen, S. (January/February 1974), ‘Hedonic Prices and Implicit Markets’, Journal of Political Economy, Vol. 82, pp. 34-55.
 • Samuelson, P.A. (Nov. 1948), ‘Consumption Theory in Terms of Revealed Preference’, Econometrica, Vol. 15. pp. 243-253.
 • Samuelson, P.A (1948), 'Foundations of Economic Analysis’, Harvard University Press, Cambridge, chap.5.
 • Sandmo, A. (1971), ‘On the Theory of the Competitive Firm Under Price Uncertainty’, American Economic Review, Vol. 61, pp. 65-73.
 • Sato, K. (1972), ‘Additive Utility Function with Double-Log Consumer Demand Functions’, Journal of Political Economy, Vol. 80, pp. 102-121.
 • Stone, D.B. (1958), ‘The Demand for New Automobiles in the United States 1929-1956’, The Review of Economics and Statistics, Vol. 40, pp. 273-280.
 • Stone, R. and D.A. Rowe (1957), ‘The Market Demand for Durable Goods’, Econometrica, Vol. 25, pp. 423-443.
 • Arrow, K.J (March 1974), ‘Limited Knowledge and Economic Analysis’, American Economic Review, Vol. 64, pp. 1-10. 
 • Griliches, Z. (1960), ‘Are Farmers Rational’, Journal of Political Economy, Vol. 68, pp. 68-71.
 • Harbenger, A. (May 1954), ‘Monopoly and Resource Allocation’, American Economic Review, Vol. 44, pp. 77-87.
 • Machlup, F. (1957), ‘Theories of the Firm: Marginal, Behavioral, Managerial’, American Economic Review, Vol. 47, pp. 1-33.
 • McCallum, B.T. (March 1974), ‘Competitive Price Adjustments: An Empirical Study’, American Economic Review, Vol. 64, pp. 56-65.
 • Newhouse, J.P. (1970), ‘Toward a Theory of Non-Profit Substitutions: An Economic Model of a Hospital’, American Economic Review, Vol. 60, pp. 64-74.
 • Scitovsky, T. (April 1954), ‘Two Concepts of External Economies’, Journal of Political Economy, Vol. 17, pp. 143-151.
 • Simon, H.A. (1962), ‘New Developments in the Theory of the Firm’, American Economic Review, Vol. 52, Papers and Proceedings, pp. 1-15.
 • Stigler, G.J. (June 1961), ‘The Economics of Information’, Journal of Political Economy, Vol. 69, pp. 213-225.
 • Walters, A.A. (January-April 1963), ‘Production and Cost Functions’, Econometrica, Vol. 31, pp. 1-66.
 • Williamson, O.E. (1981), ‘The Modern Corporation: Origins, Evolution, Attributes’, Journal of Economic Literature, Vol. 19, No. 4, pp. 1537-1568.
 • Earl, P.E. (1996), ‘Microeconomics for Business and Marketing’, Edward Elgal Publishing co., Cambridge. 
 • Gravelle, H. and R. Rees (1992), ‘Microeconomics’, 2nd ed., Longman, N.York.
 • Henderson, S.M. and R.E Quandt (1980), ‘Microeconomic Theory: A Mathematical Approach’, 3rd ed., McGraw Hill, N. York.
 • Mansfield, E. (1996), ‘Managerial Economics’, W.W. Norton, N. York
 • Mansfield, E. (1997), ‘Microeconomics’, 9th ed., W.W. Norton, N. York.
 • Mas-Colell, A., M.D. Whinston and J. R. Green, (1997), ‘Microeconomic Theory’, Oxford University Press, N. York.
 • Nicholson, W. (1997), ‘Intermediate Microeconomics and Its Application’, 7th ed., Dryden Press, Florida.
 • Pindyck, R.S., D.L. Rubinfeld, (1992), ‘Microeconomics’, Prentice-Hall, N. Jersey. 
 • Russel, R.R. and M. Wilkinson (1979), ‘Microeconomics: A Synthesis of Modern and Neoclassical Theory’, Wiley, N. York.
 • Silberberg, E. (1990), ‘The Structure of Economics: A Mathematical Analysis’, 2nd ed., McGraw Hill, N. York.
 • Varian, H.R. (1984), ‘Microeconomic Theory’, 2nd ed., W.W. Norton, N. York.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik