Οικιακή Οικονομία και Ανάπτυξη


 

Προπτυχιακό | 3ο εξάμηνο | Υποχρεωτικό | ΟΚ3701

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικού Υποβάθρου)

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

 • Οικογένεια - οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά.
 • Θεωρίες για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της οικογένειας.
 • Δομή και λειτουργία της οικογένειας.
 • Ανάπτυξη και προγραμματισμός της οικογένειας.
 • Έννοια της συγγένειας. Υποκατάσταση της οικογένειας. Οικογενειακές ομάδες. Κοινωνικοοικονομικά προβλήματα της οικογένειας.
 • Σύγχρονη ελληνική οικογένεια. Τάσεις και προοπτικές της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας.
 • Σύγχρονη επαγγελματική απασχόληση των μειονεκτικών ομάδων της κοινωνίας μας.
 • Η οικογένεια στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πλαίσιο νομοθετικών ρυθμίσεων για τη σταθερή βελτίωση των όρων διαβίωσης και απασχόλησης της Ευρωπαϊκής οικογενείας.
 • Μέτρα της κοινότητας για την ανεργία.
 • Ενιαία Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας: Στόχοι και Προοπτικές.
 • Απασχόληση και ανεργία στην Ελλάδα.
 • Αξιοποίηση του τοπικού πληθυσμού και κινητοποίηση των τοπικών πόρων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην ανάλυση των κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών της οικογένειας και από τι επηρεάζονται. Αναλύονται οι θεωρίες για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, τη δομή, τη λειτουργία, τον προγραμματισμό και τα προβλήματα της οικογένειας. Γίνεται συζήτηση για τη σύγχρονη ελληνική οικογένεια και την επαγγελματική απασχόληση στο πλαίσιο των νομοθετικών ρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης αναλύονται οι συνθήκες για τη σταθερή βελτίωση των όρων διαβίωσης και απασχόλησης της Ευρωπαϊκής οικογένειας. Επιπλέον εξετάζεται πώς μπορεί να γίνει η σωστή αξιοποίηση του τοπικού πληθυσμού και η κινητοποίηση των τοπικών πόρων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να αναλύει:

 • Τα μέτρα πολιτικής που εφαρμόζονται για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της οικογένειας,
 • τις συνέπειες των μέτρων από ιστορική, κοινωνική και οικονομική άποψη,
 • τις διορθωτικές κινήσεις που μπορούν να εφαρμοσθούν για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της οικογένειας.

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Στην τάξη

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση powerpoint στη διδασκαλία Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 26
Συγγραφή εργασίας 20
Αυτοτελής μελέτη 40
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

I. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις κρίσεως σύντομης απάντησης
 • Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

II. Γραπτή εξέταση (20%)στο μέσο των διαλέξεων με ερωτήσεις σύντομης απάντησης

III. Γραπτή εργασία (20%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Θεοδωροπούλου, Ε. (2016). Οικιακή Κοινωνικοοικονομική Ανάπτυξη.
 • Muncie, J., Wetherell, M., Langan, M. & Dallos, R. (2008). Οικογένεια. Η μελέτη και κατανόηση της οικογενειακής ζωής. Επιμέλεια Δραγώνα Θ. Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik