Οικιακή Τεχνολογία


 

Προπτυχιακό | 1ο εξάμηνο | Υποχρεωτικό | ΟΙΚ1600

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Μάθημα  Επιστημονικής  Περιοχής (Ειδικού  Υποβάθρου)

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στην Οικιακή Τεχνολογία Κεφάλαιο 2. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα Κεφάλαιο 3. Μαγείρεμα Κεφάλαιο 4. Το πλύσιμο των ρούχων Κεφάλαιο 5. Πλύσιμο των πιάτων Κεφάλαιο 6. Οικιακά ψυγεία Κεφάλαιο7. Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Κεφάλαιο 8. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) Κεφάλαιο 9. Οι κοινωνικές επιπτώσεις της Οικιακής Τεχνολογίας Κεφάλαιο 10. Το σπίτι του μέλλοντος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και φοιτήτριες αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζουν τον καθοριστικό ρόλο της ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιακό χώρο
 • Περιγράφουν το ενεργειακό σύστημα της Ελλάδας
 • Συγκρίνουν τις συμβατικές με τις ανανεώσιμες πηγές παραγωγής ενέργειας
 • Υπολογίζουν την εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει από εναλλακτικά σενάρια
 • λειτουργίας των συσκευών του οικιακού χώρου
 • Γνωρίζουν τις αρχές λειτουργίας των κυριότερων οικιακών συσκευών
 • Εκτιμούν τις περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις που προκαλεί η χρήση των οικιακών συσκευών
 • Προτείνουν πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό χώρο
 • Επιλέγουν ενεργειακά αποδοτικές ηλεκτρικές συσκευές
 • Αναγνωρίζουν τα διάφορα είδη απορρυπαντικών και εντομοκτόνων που χρησιμοποιούνται στον οικιακό χώρο

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης E-CLASS, Καθημερινή επικοινωνία με φοιτητές/τριες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 30
Επίλυση και ανάλυση ασκήσεων 20
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 75
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με την τελική γραπτή εξέταση η οποία περιλαμβάνει ερωτήσεις σύντομης απάντησης και επίλυση προβλημάτων. Για τους φοιτητές με διαγνωσμένη δυσλεξία ή άλλα μαθησιακά προβλήματα η αξιολόγηση γίνεται με προφορική εξέταση. Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με την τελική γραπτή εξέταση η οποία περιλαμβάνει ερωτήσεις ανάπτυξης και επίλυση προβλημάτων. Για τους φοιτητές με διαγνωσμένη δυσλεξία ή άλλα μαθησιακά προβλήματα η αξιολόγηση γίνεται με προφορική εξέταση.

Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των γραπτών απαντήσεων των φοιτητών/τριών είναι:

 • Ικανότητα ορθής αξιοποίησης και χρήσης των εννοιών και όρων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος
 • Κριτική και συνθετική ικανότητα ως προς την απάντηση των ερωτημάτων της εξέτασης
 • Εκφραστική ικανότητα, σαφήνεια και περιεκτικότητα απαντήσεων
 • Οργάνωση σκέψης-Δομή γραπτού λόγου
 • Μορφή γραπτού δοκιμίου

Όλα τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης γίνονται γνωστά στους φοιτητές στο πρώτο μάθημα και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος της ηλεκτρονικής τάξης καθ΄ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Αμπελιώτης, Κ. & Σδράλη, Δ. (2016). Οικιακή Τεχνολογία. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/3011
 • Hinrichs and Kleinbach (2002). Energy: Its Use and the Environment, 3rd ed., Thompson Learning, London, U.K.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • International Journal of Consumer Studies
 • Journal of Cleaner Production
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik