Οικονομικά της εκπαίδευσης και της σχολικής μονάδας


 

Μεταπτυχιακό | Γ' εξάμηνο | 1223-4321

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Ειδίκευση:  Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 7 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Επιστημονική Περιοχή & Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

Προαπαιτούμενα:--

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

Περιγραφή

Η εκπαίδευση ως αγαθό και η αγορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών, Η ζήτηση για υπηρεσίες εκπαίδευσης, Η προσφορά υπηρεσιών εκπαίδευσης, Ισορροπία στην αγορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών, Κόστος και Χρηματοδότηση εκπαιδευτικών υπηρεσιών, Η επένδυση στην εκπαίδευση και οι αποδόσεις της, Εκπαίδευση, διανομή εισοδήματος και ισότητα, Η αγορά για εκπαιδευτικούς, Θέματα προγραμματισμού στην εκπαίδευση, Εκπαίδευση και αγορά εργασίας, Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην οικονομική ανάπτυξη, Κράτος εκπαίδευση μοντέλο παραγωγής της χώρας, Η επίδραση της παγκοσμιοποίησης στη λειτουργία και χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, Εναλλακτικές θεωρίες της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου και αγορά εργασίας

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να μπορούν να:

 • κατανοούν την έννοια της αγοράς των εκπαιδευτικών υπηρεσιών
 • κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο το άτομο αποφασίζει να επενδύσει στην εκπαίδευση
 • κατανοούν τους ρόλους της κρατικής παρέμβασης στην αγορά των εκπαιδευτικών υπηρεσιών
 • κατανοούν πως χρησιμοποιούνται οι πόροι στο χώρο της εκπαίδευσης και πως θα βελτιωθεί η αποτελεσματική τους χρήση
 • γνωρίζουν τους τρόπους χρηματοδότησης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, ποιες είναι οι βασικές τους διαφορές και ποιες είναι οι επιπτώσεις τους στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών
 • αναλύουν τον τρόπο με τον οποίο οι αποφάσεις σε ότι αφορά τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες επηρεάζουν κοινωνικά φαινόμενα όπως φτώχεια, οικονομικές ανισότητες, ανεργία και κοινωνικός αποκλεισμός
 • αναλύουν τον τρόπο με τον οποίο οι αποφάσεις σε ότι αφορά τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες επηρεάζουν και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ένταση αλλά και το μοντέλο οικονομικής μεγέθυνσης της χώρας

Γενικές Ικανότητες

 • Λήψη Αποφάσεων
 • Ηγεσία
 • Ομαδική Εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Νέες και Καινοτόμες Ιδέες (Δεξιότητες Καινοτομίας)
 • Δημιουργικότητα
 • Σχεδιασμός Στρατηγικών

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 55
Μελέτη & Ανάλυση Βιβλιογραφίας 75
Πρακτική Εφαρμογή 45
Σύνολο Μαθήματος 175

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων θα γίνει στη βάση μιας γραπτής (τελικής) εξέτασης και στη συγγραφή και παρουσίαση μίας σύντομης ερευνητικής εργασίας. Η τελική εξέταση βαθμολογείται με το 40% του τελικού βαθμού, η συγγραφή της εργασίας βαθμολογείται με το 40% του τελικού βαθμού και η παρουσίαση της εργασίας βαθμολογείται με το 20% του τελικού βαθμού. Η εργασία μπορεί να είναι είτε βιβλιογραφική επισκόπηση είτε essay paper.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Η παρακάτω βιβλιογραφία είναι ενδεικτική και βοηθά τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στο συγκεκριμένο αντικείμενο και να κατανοήσουν καλύτερα τις έννοιες. Ως διδακτικά βοηθήματα θα δοθούν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές άρθρα επιλεγμένων συγγραφέων καθώς και εκτενής βιβλιογραφία

 • Ψαχαρόπουλος Γιώργος, Οικονομική της Εκπαίδευσης, εκδ. Παπαζήση
 • Γιαννακόπουλος Νικόλαος και Ντεμούσης Μιχάλης, Οικονομική της Εκπαίδευσης, εκδ. Κάλλιπος (https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3522)
 • Checchi Daniele, The Economics of Education. Human Capital, Family Background and Inequality, Cambridge University Press
 • Geraint Johnes, The economics of education, Palgrave Macmillan
 • Kazuhiro Arai, The economics of education. An analysis of college-going behavior, Springer.
 • Robert¬, K.¬Toutkoushian and Michael¬ B.¬Paulsen, Economics of Higher Education. Background, Concepts, and Applications, Springer.
 • Gary S. Becker, Human Capital. A theoretical and empirical analysis with special reference to education, The University of Chicago Press
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik