Οικονομικά της Ενέργειας


 

Προπτυχιακό | 5ο εξάμηνο | Επιλογής | ΟΚ3900

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικού Υποβάθρου)

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

Εισαγωγή στη συμβολή του ενεργειακού κλάδου στην οικονομική ανάπτυξη. Διάθρωση των αγορών ενέργειας. Προσφορά και Ζήτηση ενεργειακών πόρων. Κόστος Παραγωγής ενέργειας. Ενεργειακές Αγορές. Προσφορά και ζήτηση ενέργειας. Δημόσιες και ιδιωτικές ενεργειακές αγορές. Τιμολόγηση της ενέργειας. Οικονομικά κίνητρα ανάπτυξης αγοράς ενέργειας. Μέθοδοι προσδιορισμού εξωτερικού κόστους ενεργειακών πόρων. Η Αξία της Γης σε Ενεργειακές-Περιβαλλοντικές Επενδύσεις. Μέθοδοι οικονομικής αποτίμησης ενεργειακών πόρων. Ενεργειακή αποδοτικότητα και ενεργειακή ασφάλεια. Ενεργειακή αποδοτικότητα και οικονομικά της κλιματικής αλλαγής.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται να έχουν:

 • αποκτήσει σφαιρική γνώση για τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας
 • να έχουν κατανοήσει τη συμβολή των ενεργειακών πόρων στην οικονομία
 • να διερευνούν και να αναλύουν επιπτώσεις της επιλογής των ενεργειακών πόρων από τις οικονομικές μονάδες στην ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος

Γενικές Ικανότητες

 • Ενίσχυση επαγγελματικών δεξιοτήτων του σχετικά με τη αλληλένδετη σχέση οικονομίας και χρήσης ενεργειακών πόρων
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών για τη συμβολή της οικονονικής επιστήμης στην επίλυση των ενεργειακών ζητημάτων
 • Καλλιέργεια της ερευνητικής δυναμικής τω φοιτητών/τριών σε θέματα οικονομικής της ενέργειας με έμφαση στη διαμόρφωση ενεργειακής πολιτικής.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 35
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 50
Ασκήσεις 40
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών/τριών βασίζεται:

 • Σε γραπτή εξέταση που αντιστοιχεί στο 60% της τελικής συνολικής βαθμολογίας και λαμβάνει χώρα μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής περιόδου
 • Σε εκπόνηση γραπτής εργασίας από τους φοιτητές/τριες, που βασίζεται σε συστηματική και οργανωμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση, της οποίας η βαθμολογία αντιστοιχεί στο 20 % του τελικού συνολικού βαθμού.
 • Σε εκπόνηση ασκήσεων κατανόησης της διδακτέας ύλης που αντιστοιχεί στο 20 % του τελικού συνολικού βαθμού.

Όλα τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης γίνονται γνωστά στους φοιτητές στο πρώτο μάθημα και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος της ηλεκτρονικής τάξης καθ΄ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Καρκαλάκος, Σ. και Πολέμης Μ. (2015) Αειφόρος Ανάπτυξη, Περιβάλλον και Ενέργεια, Εκδότης: Σ. Καρκαλάκος.
 • Bhattacharyya, Subhes C. (2011) Energy Economics: Concepts, Issues, Markets and Governance. Springer.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik