Οικονομικά του Περιβάλλοντος


 

Προπτυχιακό | 8ο εξάμηνο | Υποχρεωτικό | OK1800

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικού Υποβάθρου)

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

Εισαγωγή. Εισαγωγή. Οικονομική ανάπτυξη και ρύπανση του περιβάλλοντος. Οικολογία και οικονομική επιστήμη. Οικονομικοί παράγοντες ρύπανσης του περιβάλλοντος. Ποιότητα περιβάλλοντος και οικονομία. Καταστροφή του περιβάλλοντος και ατέλειες του οικονομικού συστήματος. Εξωτερικές οικονομίες. Δικαιώματα ιδιοκτησίας, εξωτερικές οικονομίες και περιβάλλον. Καταστροφή του περιβάλλοντος και οικονομία. Επιπτώσεις. Εθνικό προϊόν και περιβάλλον. Οικονομικές λύσεις των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Προσδιορισμός του επιθυμητού βαθμού ρύπανσης. Συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στον περιορισμό της ρύπανσης. Τύποι κρατικής περιβαλλοντικής παρέμβασης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται να έχουν:

 • αποκτήσει σφαιρική γνώση για την ανάλυση της αλληλεπίδρασης των οικονομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων.
 • να έχουν κατανοήσει την οικονομική σπουδαιότητα του προβλήματος της υποβάθμισης και καταστροφής του περιβάλλοντος
 • να διερευνούν τις επιπτώσεων της συμπεριφοράς των οικονομικών μονάδων το περιβάλλον
 • να αναλύουν τους οικονομικούς τρόπους μείωσης της ρύπανσης και προστασίας του περιβάλλοντος με βάση το κλασικό μικροοικονομικό πλαίσιο.

Γενικές Ικανότητες

 • Ενίσχυση επαγγελματικών δεξιοτήτων του σχετικά με τη αλληλένδετη σχέση οικονομίας και περιβάλλοντος
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών για τη συμβολή της οικονονικής επιστήμης στην επίλυση των περιβαλλοντικών ζητημάτων
 • Καλλιέργεια της ερευνητικής δυναμικής τω φοιτητών/τριών σε θέματα οικονομικής του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία, χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την επικοινωνία με τους φοιτητές, καθώς και επικοινωνία μαζί τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 35
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 50
Ασκήσεις 40
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών/τριών βασίζεται:

 • Σε γραπτή εξέταση που αντιστοιχεί στο 60% της τελικής συνολικής βαθμολογίας και λαμβάνει χώρα μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής περιόδου
 • Σε εκπόνηση γραπτής εργασίας από τους φοιτητές/τριες, που βασίζεται σε συστηματική και οργανωμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση, της οποίας η βαθμολογία αντιστοιχεί στο 20 % του τελικού συνολικού βαθμού.
 • και
 • Σε εκπόνηση ασκήσεων κατανόησης της διδακτέας ύλης που αντιστοιχεί στο στο 20 % του τελικού συνολικού βαθμού.
 • Όλα τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης γίνονται γνωστά στους φοιτητές στο πρώτο μάθημα και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος της ηλεκτρονικής τάξης καθ΄ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Χάλκος, Γ., Οικονομία και Περιβάλλον, Μέθοδοι Αποτίμησης και Διαχείρισης, Εκδόσεις Liberal Books, Αθήνα 2013.
 • Χάλκος, Γ., (2016) Οικονομική Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Εκδόσεις Δίσιγμα
 • Μπίθας, Κ., Οικονομική Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Εκδόσεις: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού, Αθήνα 2010.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik