Οικονομική και Οικολογική Διαχείριση Κατοικιών, Οικισμών και Πόλεων


 

Προπτυχιακό | 2ο εξάμηνο | Υποχρεωτικό | ΟΚ3100

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

Βασικές οικονομικές και οικολογικές θεωρήσεις. Οι άνθρωποι και οι ανάγκες τους. Αρχές οικονομικής διαχείρισης του δομημένου περιβάλλοντος και του περιβαλλοντικού σχεδιασμού – Πρακτικές – Ιδεατή παραδειγματική αναφορά. Βίβλοι και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το δομημένο περιβάλλον. Πράσινη Βίβλος. Λευκή Βίβλος. Πράσινος Βιτρούβιος. Βιωσιμότητα αστικού περιβάλλοντος. Οικονομική και οικολογική διαχείριση ενέργειας και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο δομημένο περιβάλλον. Βιοκλιματικός σχεδιασμός στους οικισμούς και τις πόλεις. Οικολογικά μέσα μεταφοράς στην πόλη. Διαχείριση αστικών απορριμμάτων. Διαχείριση νερού στις πόλεις. Χρήσεις γης στην ελληνική πόλη. Εισαγωγή στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο δομημένο περιβάλλον.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή γνώσεων στα θέματα της οικονομικής και οικολογικής διαχείρισης του δομημένου περιβάλλοντος και η ικανότητα για περαιτέρω διερεύνηση και παρουσίαση των υπόψη θεμάτων. Με την επιτυχή περάτωση της περιόδου μάθησης για το συγκεκριμένο μάθημα, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να: Ορίζουν την έννοια και το περιεχόμενο της οικονομικής και οικολογικής διαχείρισης και αξιολογούν τη συμβολή του στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη. Περιγράφουν και αναλύουν τις νέες τάσεις και τα πρότυπα που διαμορφώνονται στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την οικονομική και οικολογική διαχείριση του δομημένου περιβάλλοντος. Γνωρίζουν τις βασικές ενέργειες για την οργάνωση μιας δράσης που θα στοχεύει στην οικονομική και οικολογική αναγένηση του δομημένου περιβάλλοντος.

Γενικές Ικανότητες

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Διαχείριση αλλαγών
 • Σεβασμός στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 35
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 50
Ασκήσεις 40
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

 • Παράδοση εργασιών
 • Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις στο τέλος του εξαμήνου
 • Σε εκπόνηση ασκήσεων κατανόησης της διδακτέας ύλης που αντιστοιχεί στο 20 % του τελικού συνολικού βαθμού.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Οικονόμου, Αγ. & Μητούλα, Ρ. (2010). Οικολογική Διαχείριση Κτιρίων, Οικισμών και Πόλεων. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα
 • Στεφάνου, Ι. & Μητούλα, Ρ. (2003). Η Παγκοσμιοποίηση, η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και η Φυσιογνωμία της Ελληνικής πόλης, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
 • Χατζοπούλου-Τζίκα, Αλ. (1997). Πολεοδομικό Δίκαιο, Εκδόσεις Ε.Μ.Π., Αθήνα.
 • Αραβαντινός, Αθ. (1997). Πολεοδομικός Σχεδιασμός για μια βιώσιμη ανάπτυξη του αστικού χώρου, Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα.
 • Στεφάνου, Ιουλ. & Στεφάνου, Ιωσ. (1999). Περιγραφή της εικόνας της πόλης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π., Αθήνα.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik