Οικονομική Θεωρία Ι


 

Προπτυχιακό | 1ο εξάμηνο | Υποχρεωτικό | ΟΙΚ201

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

Συμπεριφορά Καταναλωτή. Θεωρία Χρησιμότητας και προτιμήσεων. Μαθηματικά της Αριστοποίησης. Αποτέλεσμα εισοδήματος και υποκατάστασης. Σχέσεις ζήτησης μεταξύ δύο αγαθών. Αγοραία ζήτηση και ελαστικότητα. Συνάρτηση προσφοράς. Συνάρτηση κόστους. Συνάρτηση Παραγωγής. Μορφές αγοράς.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα που αποσκοπεί στην ανάλυση και διερεύνηση της οικονομικής συμπεριφοράς των βασικών οικονομικών μονάδων με διαγραμματική και μαθηματική ανάλυση, σύμφωνα με τους μηχανισμούς της σύγχρονης Μικροοικονομικής Θεωρίας.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. Εργαστηριακές ασκήσεις.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 35
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 50
Ασκήσεις 40
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις στο τέλος του εξαμήνου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  • Κώττη, Γ. και Κώττη, Α. (2000), Σύγχρονη Μικροοικονομική, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα.
  • Κώττη, Γ. και Κώττη, Α. (1994), Μικροοικονομική Θεωρία και Εφαρμογές, Εκδόσεις Σμπίλια, Αθήνα.
  • Κώττη, Γ. (1996), Οικονομικά για Όλους, Εκδόσεις Σμπίλια, Αθήνα.
  • Begg, D., R. Dornbush and S. Fischer (1999), Εισαγωγή στην Οικονομική, τόμος Α’ σε μετάφραση από τις εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
  • Begg, D., R. Dornbush and S. Fischer (1997), Economics, McGraw Hill, New York.
  • Nicholson, W. (2008), Μικροοικονομική Θεωρία: Βασικές Αρχές και Προεκτάσεις, τόμοι Α’ και Β’, 8η έκδοση, Μετάφραση, εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik