Οικονομική Θεωρία ΙΙ


 

Προπτυχιακό | 2ο εξάμηνο | Υποχρεωτικό | ΟΚ0101

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

Bασικές εισαγωγικές έννοιες. Μέτρηση μακροοικονομικών μεγεθών. Προσδιορισμός των μακροοικονομικών μεγεθών. Θεωρίες προσδιορισμού του προϊόντος και του εισοδήματος σε μια οικονομία. Πολλαπλασιαστής. Θεωρία της κατανάλωσης και της αποταμίευσης. Eπενδύσεις. Δημόσιος τομέας, συνολική ζήτηση και προσδιορισμός του εισοδήματος. Πληθωριστικό και Αντί-πληθωριστικό κενό. Σταθεροποιητές της οικονομίας και δημοσιονομική πολιτική. Κρατικός Προϋπολογισμός. Το θεώρημα του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού. Χρήμα. Προσφορά και Ζήτηση χρήματος. Συνολική Προσφορά και Συνολική Ζήτηση. Πληθωρισμός και Είδη Πληθωρισμού. Βραχυχρόνια και Μακροχρόνια Kαμπύλη Phillips. Ανεργία. Πληθωρισμός και Ανεργία οι επιπτώσεις τους στην οικονομία. Δημοσιονομική και Νομισματική Πολιτική. Εισαγωγή στο Υπόδειγμα IS-LM.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται να έχουν:

 • αποκτήσει σφαιρική γνώση για την ανάλυση των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών
 • να διερευνούν τη μακροοικονομική ισορροπία της οικονομίας σύμφωνα με το Κευνσιανό και το Κλασικό υπόδειγμα.
 • να εξετάζουν το σταθεροποιητικό ρόλο του κράτους σε συνδυασμό με τις επιδράσεις της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής στην οικονομία.

Γενικές Ικανότητες

 • Ενίσχυση επαγγελματικών δεξιοτήτων του σχετικά με τη λειτουργία του μακροοικονομικού συστήματος.
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και των απαραίτητων πληροφοριών για την εξέλιξη των οικονομικών θεωριών.
 • Καλλιέργεια της ερευνητικής δυναμικής τω φοιτητών/τριών σε θέματα μακροικονομικής πολιτικής.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία, χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την επικοινωνία με τους φοιτητές, καθώς και επικοινωνία μαζί τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 35
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 50
Ασκήσεις 40
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών/τριών βασίζεται:

 • Σε γραπτή εξέταση που αντιστοιχεί στο 60% της τελικής συνολικής βαθμολογίας και λαμβάνει χώρα μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής περιόδου
 • Σε εκπόνηση γραπτής εργασίας από τους φοιτητές/τριες, που βασίζεται σε συστηματική και οργανωμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση, της οποίας η βαθμολογία αντιστοιχεί στο 20 % του τελικού συνολικού βαθμού. και
 • Σε εκπόνηση ασκήσεων κατανόησης της διδακτέας ύλης που αντιστοιχεί στο 20 % του τελικού συνολικού βαθμού.

Όλα τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης γίνονται γνωστά στους φοιτητές στο πρώτο μάθημα και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος της ηλεκτρονικής τάξης καθ΄ όλη τη διάρκεια του εξαμήνο

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Εισαγωγή στην Οικονομική, Begg, D., Τόμος, β΄, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2006.
 • Parkin, M. Powell, M. K. Matthews, Αρχές Οικονομικής, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2013.
 • Παλαιολόγος, Γ., Μ. Πολέμης (2016) Μικροοικονομική Θεωρία Τόμος Β: Μορφές Αγοράς
 • Αρχές Ρύθμισης και Ανταγωνισμού, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλη
 • Σύγχρονη Μακροοικονομική, Α. Κώττη και Γ. Κώττη, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα 2000.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik