Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης


 

Μεταπτυχιακό | Α' εξάμηνο | 1223-4121

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Ειδίκευση:  Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 8 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Επιστημονική Περιοχή & Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

Προαπαιτούμενα:--

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

Περιγραφή

Εισαγωγή στη διοικητική σκέψη. Η Λειτουργία του Σχεδιασμού-ΠρογραμματισμούΣτρατηγικός Προγραμματισμός. Λήψη αποφάσεων-Στρατηγικές Αποφάσεις. Οργανωτική Θεωρία. Βασικά θέματα Οργανωτικού Σχεδιασμού. Η λειτουργία της Διεύθυνσης. Η Λειτουργία του Ελέγχου. Η εκπαιδευτική μονάδα ως ανοικτό σύστημα. Διοικητική δραστηριότητα του διευθυντή σχολείου. Διαχείριση κρίσεων στο σχολείο. Η Οργάνωση και Λειτουργία μιας σχολικής μονάδας.Μελέτη Περιπτώσεων (Case Studies).

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο μάθημα αναλύονται οι βασικές έννοιες της οργάνωσης και διοίκησης, του σχεδιασμούπρογραμματισμού, της λήψης αποφάσεων, της διεύθυνσης – ηγεσίας, του ελέγχου, κλπ., έννοιες οι οποίες προσδιορίζουν τη διοίκηση της εκπαίδευσης και τη διαφοροποιούν από άλλα γνωστικά πεδία. Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές τα επιστημονικά εκείνα εφόδια που θα τους επιτρέψουν:

 • Να αναλύουν βασικές έννοιες – κλειδιά της διοικητικής επιστήμης
 • Να αντιμετωπίζουν τις διοικητικές δραστηριότητες του σχολικού οργανισμού με τη δέουσα υπευθυνότητα

Γενικές Ικανότητες

 • Λήψη αποφάσεων
 • Ηγεσία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Νέες και Καινοτόμες Ιδέες (Δεξιότητες Καινοτομίας)
 • Δημιουργικότητα
 • Σχεδιασμός Στρατηγικών

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 60
Μελέτη & Ανάλυση Βιβλιογραφίας 80
Πρακτική Εφαρμογή 60
Σύνολο Μαθήματος 200

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση του μαθήματος βασίζεται 100% σε γραπτές εξετάσεις

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Η παρακάτω βιβλιογραφία είναι ενδεικτική και βοηθά τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στο συγκεκριμένο αντικείμενο και να κατανοήσουν καλύτερα τις έννοιες. Ως διδακτικά βοηθήματα θα δοθούν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές άρθρα επιλεγμένων συγγραφέων καθώς και εκτενής βιβλιογραφία.

 • Bush, T., Bell, L. & Middlewood, D. (Eds) (2010). The principles of educational leadership and management. Second Edition, London: Sage Publications.
 • Bush, T. (2011) Theories of Educational Leadership & Management. (fourth Edition)London: Sage Publications.
 • Bush, T. (2008). Leadership and management development in education. London: Sage Publications
 • Middlewood, D. & Abbott, I. (2012). Achieving success with your leadership project. London: Sage Publications.
 • Everard, K.B., Morris, G. & Wilson, I. (2004). Effective school management. (Fourth Edition). London: Sage Publications.
 • Walker, A. and Dimmock, C. (Eds) (2002). School Leadership and Administration. London: Routledge Publications.
 • Σαϊτη, Α. & Σαϊτης, Χ. (2011). Εισαγωγή στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Αυτοέκδοση.
 • Σεραφεντινίδου, Μ. (2003) Το φαινόμενο της γραφειοκρατίας. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.
 • Σαϊτης, Χ. (2008).Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Αυτοέκδοση.
 • Σαϊτης, Χ. (2007). Ο διευθυντής στο σύγχρονο σχολείο. Αυτοέκδοση.
 • Μπουραντάς, Δ.(2005). Ηγεσία¨Ο δρόμος της συνεχούς επιτυχίας. Αθήνα¨Εκδόσεις Κριτική.

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά

 • Journal of Management Education
 • International Journal of Management Education
 • Quality Assurance in Education
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik