Οργανωσιακή συμπεριφορά στην εκπαίδευση


 

Μεταπτυχιακό | Α' εξάμηνο | 1223-4124

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Ειδίκευση:  Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 8 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος:  Ειδικού υποβάθρου, Ανάπτυξης δεξιοτήτων

Προαπαιτούμενα:--

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

Περιγραφή

Οι ακόλουθες θεματικές ενότητες καλύπτουν ενδελεχώς τις βασικές διαστάσεις του μαθήματος της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς.

Ενότητες

 1. Εισαγωγή στην οργανωσιακή συμπεριφορά / Άγχος, εξουθένωση και υγεία
 2. Προσωπικότητα και συναισθηματική νοημοσύνη
 3. Ηγεσία
 4. Εξουσία και πολιτική στις οργανώσεις
 5. Παρακίνηση
 6. Λήψη αποφάσεων
 7. Επικοινωνία
 8. Συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις
 9. Οργανωσιακή αλλαγή
 10. Στάσεις και αξίες
 11. Ομάδες
 12. Οργανωσιακή κουλτούρα και κλίμα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση των διαλέξεων οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να έχουν:

 • αποκτήσει σφαιρικές γνώσεις στα βασικά θέματα της Οργανωσιακής συμπεριφοράς και ψυχολογίας, όπως για παράδειγμα η προσωπικότητα, η παρακίνηση, η ηγεσία, οι δημιουργία των ομάδων, οι συγκρούσεις και η οργανωσιακή αλλαγή.
 • μελετήσει Ελληνική και ξένη βιβλιογραφία η οποία θα καλύπτει διεξοδικά όλες τις θεματικές ενότητες.
 • εμβαθύνει στις βασικές έννοιες μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων και μελετών περιπτώσεων.
 • αξιολογήσει βασικές τους στάσεις ή χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους μέσω σταθμισμένων ψυχολογικών κλιμάκων μέτρησης.
 • εξοικειωθεί με βασικά ερωτηματολόγια εργασιακών συμπεριφορών και στάσεων με τις ηλεκτρονικές φόρμες της Google.

Γενικές Ικανότητες

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να έχουν αποκτήσει και αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες/ικανότητες:

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Προαγωγή της κριτικής και δημιουργικής σκέψης και έκφρασης των φοιτητών/τριών
 • Επίδειξη ευαισθησίας σε θέματα που αφορούν την ψυχολογία των εργαζομένων μέσα στον εργασιακό τους χώρο

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Διάλεξη Αμφιθέατρου

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Ms Powerpoint, Eclass, Google Forms, Email

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 60
Μελέτες Περιπτώσεων 35
Δραστηριότητες Εντός Διαλέξεων 35
Μελέτη Και Ανάλυση Σχετικής Βιβλιογραφίας 45
Ομαδικές Ασκήσεις 35
Ατομική Εργασία 50
Εργαστηριακή Άσκηση (Η/Υ) Και Προετοιμασία 10
Σύνολο Μαθήματος 270

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών έχει ως ακολούθως:

Α. Τελική εξέταση: 75%

- Βασίζεται στη μελέτη της βιβλιογραφίας, σημειώσεων του διδάσκοντος, και των ατομικών σημειώσεων του κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή.

Β. Εργασία: 25%

- Οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν μια σύγχρονη ή και κλασσική θεματολογία της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς πάνω στην οποία θα εκπονήσουν την εργασία τους. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να συλλέξουν ποιοτικά ή ποσοτικά δεδομένα τα οποία θα συνδυάσουν επιμελώς με την ψυχολογικές θεωρίες τις οποίες έχουν επιλέξει.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Ελληνική:

 • Kotter, J. (2001). Ηγέτες στις αλλαγές, μτφρ. Α. Σοκοδήμος. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
 • Robbins, S. P. & Judge Τ. A. (2011). Οργανωσιακή Συμπεριφορά: Βασικές έννοιες και σύγχρονες προσεγγίσεις. Εκδόσεις Κριτική
 • Σαΐτη Α., & Σαΐτης, Χ. (2011). Εισαγωγή στη διοίκηση της εκπαίδευσης. Αθήνα: Αυτοέκδοση.
 • Σαΐτης, Χ. (2012). Ο Διευθυντής στο σύγχρονο σχολείο. Θεωρία Έρευνα και μελέτη περιπτώσεων. Αθήνα: Αυτοέκδοση.

Ξενόγλωσση:

 • Robbins, S.P. & Judge Τ.A. (2012, 15th Edition). Organizational behaviour. Prentice Hall.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik