Παγκόσμια Περιβαλλοντικά Προβλήματα


 

Προπτυχιακό | Δ' εξάμηνο | Υποχρεωτικό | ΟΚ3501

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικού Υποβάθρου)

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

Εισαγωγή στα παγκόσμια προβλήματα του περιβάλλοντος: Τα αίτια της οικολογικής κρίσης. Το πρόβλημα του υπερπληθυσμού: Εισαγωγικές έννοιες δημογραφίας, Τα περιβαλλοντικά προβλήματα της αστικοποίησης, Τα περιβαλλοντικά προβλήματα της παραγωγής ανθρώπινης τροφής. Ατμόσφαιρα: Ιδιότητες και σύσταση της ατμόσφαιρας, Οι σημαντικότεροι αέριοι ρύποι, Ατμοσφαιρική ρύπανση σε αστικά περιβάλλοντα, Ρύπανση εσωτερικών χώρων, όξινη βροχή, Η λέπτυνση της στοιβάδας του όζοντος, Το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η παγκόσμια κλιματική αλλαγή.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί στο να συμβάλει στην ανάπτυξη των γνώσεων των φοιτητριών και φοιτητών σχετικά με τα παγκόσμια προβλήματα του περιβάλλοντος. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και φοιτήτριες αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τα βασικά αίτια που έχουν προκαλέσει τη σημερινή παγκόσμια κρίση του περιβάλλοντος
 • Αναγνωρίζουν την άρρηκτη σχέση ανάμεσα στην παραγωγή τροφής για την ανθρωπότητα με την υποβάθμιση του περιβάλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο.
 • Διακρίνουν τα θετικά και αρνητικά στοιχεία της αστικοποίησης
 • Συσχετίζουν τον υπερπληθυσμό, την υπερκατανάλωση και την τεχνολογία με τα παγκόσμια προβλήματα του περιβάλλοντος
 • Γνωρίζουν τις σημαντικότερες λειτουργίες της ατμόσφαιρας
 • Εξηγούν τους μηχανισμούς που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, τη λέπτυνση της στοιβάδας του στρατοσφαιρικού όζοντος και του φωτοχημικού νέφους

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών:Χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης E-CLASS, Καθημερινή επικοινωνία με φοιτητές/τριες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 36
Προσωπική μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται:

 • Με δύο προαιρετικές προόδους οι οποίες περιλαμβάνουν ερωτήσεις ανάπτυξης.
 • Εναλλακτικά, με την τελική γραπτή εξέταση η οποία περιλαμβάνει ερωτήσεις ανάπτυξης.

Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των γραπτών απαντήσεων των φοιτητών/τριών είναι:

 • Ικανότητα ορθής αξιοποίησης και χρήσης των εννοιών και όρων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος
 • Κριτική και συνθετική ικανότητα ως προς την απάντηση των ερωτημάτων της εξέτασης
 • Εκφραστική ικανότητα, σαφήνεια και περιεκτικότητα απαντήσεων
 • Οργάνωση σκέψης-Δομή γραπτού λόγου
 • Μορφή γραπτού δοκιμίου

Για τους φοιτητές με διαγνωσμένη δυσλεξία ή άλλα μαθησιακά προβλήματα η αξιολόγηση γίνεται με προφορική εξέταση.

Όλα τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης γίνονται γνωστά στους φοιτητές στο πρώτο μάθημα και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος της ηλεκτρονικής τάξης καθ΄ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Γεωργόπουλος, Α. (2002). Γη, ένας μικρός και εύθραυστος πλανήτης, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.
 • G. Tyler Miller, Jr (1999). Βιώνοντας στο Περιβάλλον Ι και ΙΙ, Εκδόσεις ΙΩΝ.
 • Γεντεκάκης, Ι. (1999). Ατμοσφαιρική ρύπανση, Εκδόσεις Τζιόλας, Θεσσαλονίκη.
 • B.J. Nebel and R.T. Wright (2000). Environmental Science, 7th Ed., Prentice Hall.
 • Cunnigham & Saigo (2001). Environmental Science, A Global Concern, McGraw –Hill.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Population and Environment
 • Atmospheric Environment
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik