Παιδαγωγική Ψυχολογία


 

Προπτυχιακό | 3ο εξάμηνο | Υποχρεωτικό | ΓΕ4103

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

Ορισμός, αντικείμενο και μεθοδολογία της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας. Μάθηση: Εννοιολογικές διασαφήσεις-είδη μάθησης, μάθηση και ανάπτυξη. Ψυχοφυσιολογία των λειτουργιών της μάθησης. Θεωρίες για τη μάθηση (συμπεριφοριστικές, κοινωνικές, κονστρουκτιβιστικές, ανθρωποκεντρικές, απόψεις των μορφολογικών ψυχολόγων) και εφαρμογές τους στην εκπαιδευτική πράξη. Ατομικές διαφορές και μάθηση. Το μοντέλο των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης καθώς και της συναισθηματικής νοημοσύνης και ο ρόλος τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Διαχείριση της σχολικής τάξης και διανθρώπινες σχέσεις στο σχολείο. Στο πλαίσιο του μαθήματος πραγματοποιούνται βιωματικές ασκήσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση των φοιτητών σε θέματα επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης, όπως αναγνώριση και έκφραση προσωπικών συναισθημάτων, διαχείριση του άγχους, κά, καθώς και σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση δυσκολιών και προβλημάτων στη σχολική τάξη.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να:

 • έχουν κατανοήσει βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη μάθηση και τη διαδικασία μάθησης
 • έχουν αποκτήσει γνώση των βασικών αρχών των διαφόρων θεωριών μάθησης
 • έχουν εξοικειωθεί με τις εφαρμογές των θεωριών μάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • έχουν κατανοήσει το μοντέλο των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης και της συναισθηματικής νοημοσύνης καθώς και το ρόλο τους στην εκπαιδευτική πράξη
 • έχουν καταστεί ικανοί να προσδιορίσουν το ρόλο του σημερινού δασκάλου με βάση τις παραπάνω θεωρίες
 • έχουν κατανοήσει θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση της σχολικής τάξης και τις διανθρώπινες σχέσεις στο σχολείο
 • έχουν ευαισθητοποιηθεί σε θέματα προσωπικής ανάπτυξης και να έχουν βελτιώσει τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους σε σχετικές βιωματικές ασκήσεις.

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Λήψη αποφάσεων
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Δια ζώσης διδασκαλία, βιωματικές ασκήσεις σε μικρές ομάδες, προβολή εκπαιδευτικών ταινιών, μελέτη βασικής επιστημονικής βιβλιογραφίας

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Παρουσιάσεις σε powerpoint, ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού στο e-class, προβολή video για ανάπτυξη διαλόγου και συζήτησης.

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 20
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 25
Συγγραφή εργασίας 20
Βιωματικές ασκήσεις 20
Διαδραστική διδασκαλία 40
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η γλώσσα αξιολόγησης των φοιτητών είναι η Ελληνική, ενώ για τους φοιτητές Erasmus είναι η Αγγλική. Η επιτυχής παρακολούθηση των βιωματικών ασκήσεων , οι οποίες πραγματοποιούνται σε ομάδες των 15 φοιτητών η καθεμία, αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φοιτητών στην εξέταση του μαθήματος.

Οι φοιτητές αξιολογούνται με: α) γραπτή εξέταση (100%) του τελικού βαθμού, ή β) γραπτή εξέταση (80% του τελικού βαθμού) και εργασία (20% του τελικού βαθμού) ή δύο προόδους (50% του τελικού βαθμού η κάθε μία) ή δύο προόδους (40% του τελικού βαθμού η κάθε μία) και εργασία (20% του τελικού βαθμού). Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις κλειστού τύπου, ερωτήσεις σύντομης απάντησης και ερωτήσεις κριτικής ανάπτυξης θεμάτων σχετικών με το περιεχόμενο του μαθήματος. Η εργασία περιλαμβάνει σύντομη γραπτή (600 έως 800 λέξεις) και προφορική παρουσίαση ενός επιστημονικού άρθρου σχετικού με το περιεχόμενο του μαθήματος. Η εργασία για τους φοιτητές Erasmus περιλαμβάνει γραπτή παρουσίαση 3000-3500 λέξεων ενός θέματος σχετικού με το περιεχόμενο του μαθήματος, με βάση βιβλιογραφική ανασκόπηση.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Εγχειρίδια του μαθήματος:

 • Μαριδάκη-Κασσωτάκη, Αικ. (2012). Παιδαγωγική Ψυχολογία. Αθήνα: Διάδραση
 • Slavin, R. E. (2007). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Θεωρία και πράξη (Επιστημ. Επιμελ. Κόκκινος, Κ.). Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Elliott, S.N., Kratochwill, Th. R., J. Littlefield Cook, & , J. F. Travers (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία (Μεταφρ. Μ. Σόλμαν, Φρ. Καλύβα, Επιμ. Λεονταρή Αγγ. & Έφη Συγκολλίτου). Αθήνα: Gutenberg
 • Άρθρα από ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά σχετικά με τα θέματα που απαρτίζουν το περιεχόμενο του μαθήματος

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Ψυχολογία
 • Επιστήμες Αγωγής
 • Παιδαγωγική Επιθεώρηση
 • Παιδαγωγικός Λόγος
 • Προσχολική και Σχολική Εκπαίδευση
 • Journal of Educational Psychology
 • European Journal of Psychology of Education
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik