Πληροφορική


 

Προπτυχιακό | 6ο εξάμηνο | Επιλογής | ΓΕ3306

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Γενικών Γνώσεων

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

Η χρησιμότητα, η λειτουργικότητα και η αρχιτεκτονική ενός υπολογιστή. Οι έννοιες και η χρησιμότητα της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας, της μνήμης και των περιφερειακών συσκευών. Το λειτουργικό σύστημα και η χρησιμότητα του. Οι κατηγορίες υπολογιστών, η χρησιμότητά τους και η έννοια του υπολογιστικού συστήματος. Η εφαρμογή όλων των ανωτέρω στους προσωπικούς υπολογιστές (σύνθεση, σύνδεση περιφερειακών συσκευών, λειτουργικό σύστημα τύπου Windows). Η ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα σε υπολογιστές – Δίκτυα Υπολογιστών (παράδειγμα: το δίκτυο του εργαστηρίου). Το Internet (Διαδίκτυο). Υπηρεσία World Wide Web. Η γλώσσα προγραμματισμού HTML. Yπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου. Η έννοια του προγραμματισμού – Γλώσσες προγραμματισμού. Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Pascal – Βασικά συστατικά στοιχεία ενός προγράμματος. Παραδείγματα απλών προγραμμάτων. Εντολές επαναλήψεις – παραδείγματα. Υποπρογράμματα – παραδείγματα. Ανάλυση – σχεδιασμός – υλοποίηση προγράμματος.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή βασικών γνώσεων που αφορούν στη χρήση, την αρχιτεκτονική, τον προγραμματισμό και την επικοινωνία υπολογιστών, καθώς και τις υπηρεσίες Διαδικτύου.
Με την επιτυχή περάτωση της περιόδου μάθησης για το συγκεκριμένο μάθημα, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

  • Χειρίζονται τους υπολογιστές
  • Χειρίζονται τις υπηρεσίες Διαδικτύου

Γενικές Ικανότητες

  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών:Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις 85
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με γραπτές εξετάσεις κατά τη διάρκεια των οποίων ο φοιτητής μπορεί να χρησιμοποιεί ελεύθερα κάθε είδους βοήθημα που επιθυμεί. Η βαθμολογία του μαθήματος προκύπτει από τον τύπο Β= Β1 * 40% + Β2 * 60%, όπου Β1, Β2 οι βαθμοί σε δύο ενδιάμεσες εξετάσεις. Αν Β

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  • Forouzan, B.A. (2003). Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα.
  • Τσακνάκης, Α. & Φλώρος, Ι. (2007). Εισαγωγή στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik