Πολιτισμός και περιβάλλον


 

Μεταπτυχιακό | B' εξάμηνο | 1223-4233

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Ειδίκευση:  Πολιτισμική Αγωγή

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 6  (Διαλέξεις: 4, Βιωματικά Εργατήρια: 2)

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3 (Διαλέξεις: 2, Βιωματικά Εργατήρια: 1)

Τύπος Μαθήματος: Ειδικού υπόβαθρου

Προαπαιτούμενα:--

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

Εισαγωγή – Η σχέση ανθρώπου περιβάλλοντος, Οι πληθυσμιακές πιέσεις στο περιβάλλον , Υπάρχει «καλή» κατανάλωση; Οικονομία, Πολιτισμός και Περιβάλλον, Η ανθρώπινη διατροφή ως παράγοντας επιβάρυνσης, Περιβαλλοντική Αγωγή, Περιβαλλοντικά ηθική διαβίωση - Το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα , Πολιτισμός, Ανάπτυξη και Περιβαλλοντικές επιπτώσεις, Οι επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα αρχαία μνημεία

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι/ες αναμένεται να:

 • Κατανοούν τα βασικά αίτια που έχουν προκαλέσει τη σημερινή πα­γκόσμια κρίση του περιβάλλοντος
 • Αναγνωρίζουν την άρρηκτη σχέση ανάμεσα στην παραγωγή τροφής για την ανθρωπότητα με την υποβάθμιση του περιβάλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο.
 • Συσχετίζουν τον υπερπληθυσμό, την υπερκατανάλωση και την τεχνολογία με τα παγκόσμια προβλήματα του περιβάλλοντος
 • Εφαρμόζουν πρακτικούς τρόπους μείωσης του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος
 • Εξοικειωθούν με τη μελέτη της διεθνούς επιστημονικής αρθρογραφίας πάνω στα προαναφερόμενα θέματα.

Γενικές Ικανότητες

 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: 

 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την επικοινωνία με τους φοιτητές, επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 24
Βιωματική άσκηση 12
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 72
Προετοιμασία για τις εξετάσεις 42
Σύνολο Μαθήματος 150

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω γραπτής εξέτασης στην Ελληνική Γλώσσα. Η εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις ανάπτυξης κειμένου. Οι εξεταζόμενες ερωτήσεις υπάρχουν σε τράπεζα θεμάτων, για την οποία είναι προκαταβολικά ενήμεροι/ες οι φοιτητές/τριες. Οι φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες εξετάζονται προφορικά.

Τα κριτήρια αξιολόγησης γίνονται γνωστά στους φοιτητές στο πρώτο μάθημα και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο eclass καθόλη τη διάρκεια του εξαμήνου

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Campell (1983). Human ecology: the story in our place in nature from prehistory to the present. London: Heinemann
 • de la Fuente D., Vega J.M., Viejo F., Morcillo I.D.M., Mapping air pollution effects on atmospheric degradation of cultural heritage, Journal of Cultural Heritage, Volume 14, Issue 2, March–April 2013, Pages 138-145, ISSN 1296-2074.
 • Lawrence, R.J. (2003). Human Ecology and its applications, Landscape and Urban Planning, 65, pp. 31-40.
 • Scott,A. (2000) The cultural economy of cities, Sage publications, London.
 • Throsby, D. (2001) Economics and culture, Cambridge University press, UK.
 • Wackernagel M. and W. Rees (1996). Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth, New Society Publishers, Canada.
 • Μπιτσάνη, Ε. (2004) Πολιτισμική διαχείριση και περιφερειακή ανάπτυξη. Σχεδιασμός πολιτιστικής πολιτικής και πολιτιστικού προϊόντος, Εκδόσεις: Διόνικος, Αθήνα.
 • Σκουλικίδης Θ. (2000). Διάβρωση και συντήρηση των δομικών υλικών των μνημείων Αθήνα: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
 • Φλογαΐτη, Ε. (2006). Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά

 • Journal of Cultural Heritage
 • Landscape and Urban Planning
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik