Πολιτιστικές διαδρομές


 

Μεταπτυχιακό | Γ' εξάμηνο | 1223-4331

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Ειδίκευση:  Πολιτισμική Αγωγή

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 7 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3 

Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υπόβαθρου

Προαπαιτούμενα:--

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

Εισαγωγή στον πολιτισμό και τον Τουρισμό. Η σημασία των πολιτιστικών διαδρομών για τον σύγχρονο άνθρωπο. Χαρακτηριστικά των Ειδικών Μορφών Τουρισμού. Οι νέες προσεγγίσεις στην έννοια του πολιτιστικού πόρου. Πολιτιστικός Τουρισμός: χαρακτηριστικά, εξελίξεις. Ζητήματα σχετικά με τον Θρησκευτικό και Προσκυνηματικό Τουρισμό

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του παραπάνω μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες αναμένεται να γνωρίζουν τόσο θεωρητικά όσο και σε επίπεδο εφαρμογής:

 • Τη σημασία του πολιτισμού και της πολιτισμικής κληρονομιάς στην οργάνωση πολιτισμικών διαδρομών. 
 • Τους τρόπους συγκρότησης μιας πολιτισμικής διαδρομής. 
 • Τη διασύνδεση των πολιτιστικών διαδρομών με τις τουριστικές δραστηριότητες των Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού. 
 • Τη διεπιστημονική διάσταση της σχέσης Τουρισμού, Πολιτισμού και τις δυνατότητες συνέργειας των δύο.

Γενικές Ικανότητες

 • Σεβασμός στην πολιτισμική κληρονομιά
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Δημόσια παρουσίαση
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο / Υποστήριξη του διδακτικού έργου μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-class)

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση ψηφιακών διαφανειών στις διαλέξεις Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-class) Δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας με φοιτητές

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 25
Mελέτη & Ανάλυση Βιβλιογραφίας 35
Ασκήσεις 15
Συγγραφή εργασίας 40
Μη καθοδηγούμενη μελέτη 60
Σύνολο Μαθήματος 175

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά (Αγγλικά για φοιτητές Erasmus)

Μέθοδος αξιολόγησης: 

Γραπτή Εργασία (40%) | Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις στο τέλος του εξαμήνου (60%)

Κριτήρια αξιολόγησης: Γνώσεις, Εκφραστική ικανότητα, Οργάνωση σκέψης, Ερευνητική ικανότητα, Κριτική και Συνθετική ικανότητα.

Όλα τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης γίνονται γνωστά στους φοιτητές στο πρώτο μάθημα και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος της ηλεκτρονικής τάξης καθ΄ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Tsartas P., Despotaki Georgia, Sarantakou Efthimia, (2015) “New trends for Tourism Products: the issue of Tourism Resources”, Journal of Tourism Research, Vol: 10: 194-204
 • Stavrinoudis Th., Tsartas, P. and Chatzidakis, G. (2011), “Studying the major supply factors and business choices that affect the growth rate of wine tourism in Greece”. Current Issues in Tourism, 0 (0): 1-21.
 • Pappas N. & Tsartas, P. (2009) Tourism Development and Impacts: Lessons from the Island of Rhodes, Greece. Acta Turistica, 21 (2): 184-209.
 • Tsartas P., D. Lagos (2007) “Regional structuring of tourism employment in Greece”, Asian Journal of Tourism and Hospitality Management Research, 1 (1):139-149.
 • Maroudas L., Tsartas, P. (2005), "Alternative Tourism and Regional Development in Greece: Management and Policy Issues", The Journal of Management Sciences and Regional Development, Issue 5, pp. 57-83.
 • Tsartas P., Lagos, D. (2004) "Critical appraisal of regional tourism development and policy in Greece", Journal of Applied Economics and Management, Vol. 2, No. 1, pp 15-31.
 • Tsartas P. (2003) “Tourism Development in Greek insular and coastal areas: socio-cultural changes and crucial policy issues”, Journal of Sustainable Tourism, Issues 2 and 3, Fall 2003, p.p. 116 - 133.
 • Dionyssopoulou P., Lagos D., Tsartas P. (2003), European Union Policy Framework on Cultural Tourism, Tourism Today, Vol.: No 3, Issue No 1, p. 1-17, Autumn 2003.
 • Manologlou, E., Markou, A., Tsartas, P, (2001) Domestic Tourism in Greece and Special Interest Destinations: The Role of Alternative Forms of Tourism, ANATOLIA, Vol. 12, No1, Summer 2001, p. 35-45.
 • Τσάρτας, Π. & Λύτρας, Π. (επιμέλεια) (2017). Τουρισμός, Τουριστική Ανάπτυξη: Συμβολές Ελλήνων Επιστημόνων, Εκδ. Παπαζήση.
 • Κοκκώσης Χ., Τσάρτας Π., Γκρίμπα Ε., (2010) Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού: ζήτηση και προσφορά νέων προϊόντων τουρισμού, σειρά ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ, ΚΡΙΤΙΚΗ. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
 • Τσάρτας Π., (1996), Ταξίδια, Τουρίστες, Τόποι: κοινωνιολογικές προσεγγίσεις στον τουρισμό, Εξάντας, Αθήνα

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά

 • Journal of Tourism Research
 • Journal of Sustainable Tourism
 • Tourism Today
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik