Πολιτιστικές Διαδρομές- Εκπαιδευτικά Προγράμματα


 

Προπτυχιακό | 7ο εξάμηνο | Επιλογής | ΓΕ5600

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικού Υποβάθρου)

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

Περιγραφή

Θεωρία και εννοιολογικό πλαίσιο των Πολιτιστικών Διαδρομών – Εκπαιδευτικών δράσεων. Ζητήματα Μεθοδολογίας. Βασικές Αρχές στο σχεδιασμό πολιτιστικών και εκπαιδευτικών διαδρομών. Οι Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Διαδρομές. Οι Πολιτιστικές Διαδρομές στην Ελλάδα. Οι διαδρομές ως διαχειριστικό εργαλείο στο πλαίσιο του πολιτιστικού τουρισμού και της εκπαίδευσης. Ειδικά θέματα και μελέτες περίπτωσης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά από την επιτυχή περάτωση της περιόδου μάθησης οι φοιτητές αναμένεται να:

 • έχουν κατανοήσει την έννοια και τη σημασία των πολιτιστικών διαδρομών και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν σχέση με τον πολιτισμό, τη διατροφή και το περιβάλλον.
 • έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να μπορούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν πολιτιστικές διαδρομές και συναφείς εκπαιδευτικές δράσεις.

Γενικές Ικανότητες

 • Σεβασμός στην πολιτισμική κληρονομιά
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Αυτόνομη εργασία
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών:

 • Χρήση ψηφιακών διαφανειών στις διαλέξεις
 • Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eclass) ηλεκτρονικής
 • Δυνατότητα επικοινωνίας με φοιτητές

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 20
Εκπαιδευτικές επισκέψειςΒιωματικά μαθήματα 35
Αυτόνομη/Μη καθοδηγούμενη μελέτηΣυγγραφή εργασίας 35
Φροντιστηριακές Ασκήσεις 35
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνικά (Αγγλικά για φοιτητές Erasmus) Μέθοδοι αξιολόγησης:

 • Γραπτή τελική εξέταση της ύλης του μαθήματος που περιλαμβάνει ερωτήσεις σύντομης απάντησης (100% του συνολικού βαθμού)
 • ή
 • Ατομική εργασία με δημόσια παρουσίαση (100% του συνολικού βαθμού)

Φοιτητές Erasmus: Εργασία (με δημόσια παρουσίαση (100% του συνολικού βαθμού)
Κριτήρια αξιολόγησης: Γνώσεις, Εκφραστική ικανότητα, Οργάνωση σκέψης, Ερευνητική ικανότητα, Κριτική και Συνθετική ικανότητα.
Όλα τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης γίνονται γνωστά στους φοιτητές στο πρώτο μάθημα και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος της ηλεκτρονικής τάξης καθ΄ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Αντζουλάτου-Ρετσίλα, Ε., (2005), Πολιτιστικά και Μουσειολογικά Σύμμεικτα, Αθήνα: Παπαζήση.
 • Καραβασίλη, Μ. & Μικελάκης, Ε., (1999), «Πολιτιστικές Διαδρομές. Προς μια ερμηνευτική του πολιτισμικού τοπίου με αναπτυξιακή προοπτική», Αρχαιολογία και Τέχνες 71: 82-86.
 • Μπίκος, Γ. & Α. Κανιάρη, Α. (επιμ.) (2014), Μουσειολογία, Πολιτιστική Διαχείριση και Εκπαίδευση. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.
 • Νικονάνου, Ν., (2010), Μουσειοπαιδαγωγική. Από τη Θεωρία στην Πράξη, Αθήνα: Πατάκης.
 • Ρηγάτος, Γ. (2011), Η Διατροφική Παράδοση στην Ελλάδα. Ιστορικές και πολιτιστικές διαδρομές, Αθήνα: Βήτα.
 • Council of Europe (ed.), (2015), Cultural Routes Management: From Theory to Practice, Strasbourg: Council of Europe, European Institute of Cultural Routes.
 • Hein, E. G. (2005), Learning in the Museum, Oxon- New York: Routledge.
 • McKercher B. and du Cross H. (2002), Cultural Tourism: The Partnership between Tourism and Cultural Heritage Management, London: Routledge.
 • Graf, M., Popesku, J. (2016), Cultural Routes as Innovative Tourism Products and Possibilities of their Development, International Journal of Cultural and Digital Tourism, Vol.3. 1: 24-44
 • Falk, J., Dierking, L., (2000), Learning from Museums: Visitor Experiences and the Making of Meaning, California: AltaMira Press.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
 • Journal of Museum Education
 • Journal of Cultural Tourism
 • Τετράδια Μουσειολογίας
 • Museumedu
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik