Πρακτική Άσκηση


 

Μεταπτυχιακό | Γ' εξάμηνο | 1223-4312

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Ειδίκευση:  Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 20 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος:25

Τύπος Μαθήματος: Ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης & ανάπτυξης δεξιοτήτων

Προαπαιτούμενα:--

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

button eclass

Περιγραφή

Η Πρακτική Άσκηση υλοποιείται σε δομές εκπαίδευσης (γενικής ή και ειδικής αγωγής), συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ., σχολικές υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής και εκπαιδευτικής υποστήριξης), των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων Πιστοποίησης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών καθώς και αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Παιδείας φορέων κοινωνικής φροντίδας ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με εποπτεία από άλλα Υπουργεία (π.χ. Εργασίας ή Υγείας). Στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές μαθαίνουν να αξιολογούν τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν κατάλληλες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι 200 ώρες, οι οποίες κατανέμονται σε 180 ώρες άσκησης σε εκπαιδευτικές δομές και δομές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και 20 ώρες επιστημονικής εποπτείας. Οι φοιτητές ασκούνται στην υποστήριξη παιδιών και εφήβων με επίσημη διάγνωση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και μαθησιακών ή αναπτυξιακών διαταραχών. Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να υλοποιηθεί τόσο σε πρωινές όσο και σε απογευματινές ώρες.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η Πρακτική Άσκηση αποσκοπεί στην καλλιέργεια μιας ευρείας περιοχής ειδικών εκπαιδευτικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων για την προαγωγή της ισότητας και της ποιότητας των ευκαιριών στην εκπαίδευση ευάλωτων παιδιών και εφήβων που φοιτούν σε γενικά σχολεία ή σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής. Με την επιτυχή περάτωση της περιόδου μάθησης για το συγκεκριμένο μάθημα οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • αξιολογούν τις εκπαιδευτικές ανάγκες παιδιών και εφήβων 
 • εκτιμούν την καταλληλόλητα των περιβαλλοντικών συνθηκών εκπαίδευσης παιδιών και εφήβων με ειδικές ανάγκες και δυνατότητες 
 • επιλέγουν και να εφαρμόζουν κατάλληλα μέσα/εργαλεία για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών παιδιών και εφήβων
 • ερμηνεύουν τα αποτελέσματα εκπαιδευτικών αξιολογήσεων των ειδικών αναγκών παιδιών και εφήβων 
 • αναγνωρίζουν και να διακρίνουν ανάμεσα σε ποικίλες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών
 • επιλέγουν κατάλληλες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
 • κατανοούν την ανάγκη για διαρκή έλεγχο της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής παρέμβασης 
 • επικοινωνούν και να συνεργάζονται με ευάλωτα παιδιά και εφήβους και τις οικογένειες τους 
 • επικοινωνούν και να συνεργάζονται στο πλαίσιο διεπιστημονικών ομάδων με σκοπό την εκπαιδευτική υποστήριξη παιδιών και εφήβων 
 • αναστοχάζονται, να παρέχουν ανατροφοδότηση, να ενεργούν και να παίρνουν αποφάσεις στο πλαίσιο εκπαιδευτικών παρεμβάσεων 
 • κατανοούν θέματα σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο για την εκπαίδευση και υποστήριξη παιδιών και εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και δυνατότητες

Επιπλέον, οι φοιτητές αναμένεται να έχουν αναπτύξει δεξιότητες στους παρακάτω τομείς:

 • Γραπτή και προφορική επικοινωνία.
 • Συνεργασία και προσωπική ανάπτυξη.
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση βιβλιογραφίας.
 • Αυτοαξιολόγηση.

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων ανίχνευσης, αναγνώρισης, αξιολόγησης εκπαιδευτικών αναγκών, δυνατοτήτων και δυσκολιών και παρέμβασης στο πλαίσιο ποικίλων μελετών περίπτωσης. 
 • Αυτόνομη εργασία, αυτο-ρύθμιση. 
 • Ομαδική εργασία, συνεργασία, αναστοχασμός, έλεγχος προόδου και παροχή ανατροφοδότησης. 
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα. 
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της παρέμβασης. 
 • Προσαρμογή σε νέες εκπαιδευτικές ανάγκες-συνθήκες με βάση τις δυνατότητες και τις δυσκολίες των μαθητών. 
 • Ομαδική και εξατομικευμένη προσέγγιση 
 • Λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων αναφορικά με τις μεθόδους εκπαιδευτικής αξιολόγησης και παρέμβασης 
 • Σχεδιασμός παρέμβασης 
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα ετερότητας 
 • Προαγωγή της δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρακτική Άσκηση με φυσική παρουσία Δια ζώσης και εξ αποστάσεως εποπτεία των φοιτητών Πρόσωπο με πρόσωπο, μελέτες περίπτωσης, μελέτη και επεξεργασία επιστημονικής αρθρογραφίας.

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση Τ.Π.Ε. κατά την καταγραφή των δελτίων αξιολόγησης-παραδοτέων και κατά την επικοινωνία με τους φοιτητές (διαδικτυακή επικοινωνία, διακίνηση εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας) Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Πρακτική Άσκηση στο φορέα υποδοχής 180
Επιστημονική εποπτεία της άσκησης των φοιτητών 20
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας/αρθρογραφίας 100
Συγγραφή εργασίας 50
Παρουσίαση και συζήτηση μελέτης περίπτωσης μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 50
Αυτοτελής μη καθοδηγούμενη μελέτη και ανατροφοδότηση 50
Εξατομικευμένη καθοδήγηση και συμβουλευτική 50
Σύνολο Μαθήματος 500

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η επίδοση των φοιτητών αξιολογείται με τα παρακάτω:

 • Δελτία αξιολόγησης και έκθεση προόδου ασκούμενου φοιτητή από φορείς υποδοχής. Η έκθεση προόδου περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις εκπαιδευτικέςψυχοκοινωνικές δραστηριότητες του φοιτητή που αφορούν στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών, το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων καθώς και την καταγραφή των αποτελεσμάτων της παρέμβασης (60% του τελικού βαθμού). 
 • Δημόσια προφορική παρουσίαση μελέτης περίπτωσης μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και δυνατότητες στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης 10΄ - 12΄ (20% του τελικού βαθμού) 
 • Γραπτή εργασία έκτασης 2000 λέξεων (20% του τελικού βαθμού) στο πλαίσιο της οποίας περιγράφονται λεπτομερώς δύο περιπτώσεις μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι οποίοι αξιολογήθηκαν και υποστηρίχθηκαν από τον ασκούμενο φοιτητών στο χώρο του φορέα υποδοχής. Στην εργασία αυτή οι φοιτητές περιγράφουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, διατυπώνουν τους στόχους και το περιεχόμενο της παρέμβασης και τα αποτελέσματα της. Επιπλέον, περιλαμβάνουν κατάλληλη επιστημονική τεκμηρίωση.

Οι μέθοδοι και τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών αναφέρονται αναλυτικά στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι φοιτητές. Ανατροφοδότηση στο πλαίσιο της αξιολόγησης των φοιτητών παρέχεται με τη βοήθεια της ηλεκτρονικής τάξης του μαθήματος.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Ainscow, M. (2005). Developing inclusive education systems: what are the levers for change?. Journal of Educational Change, 6(2), 109-124.
 • Florian, L. (2012). Preparing teachers to work in inclusive classrooms: Key lessons for the professional development of teacher educators from Scotland’s inclusive practice project. Journal of Teacher Education, 63(4), 275-285.
 • Florian, L., & Black-Hawkins, K. (2011). Exploring inclusive pedagogy. British Educational Research Journal, 37(5), 813-828.
 • Florian, L., & Spratt, J. (2013). Enacting inclusion: A framework for interrogating inclusive practice. European Journal of Special Needs Education, 28(2), 119-135.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Ψυχολογία 
 • Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση
 • Έρευνα στην Εκπαίδευση 
 • Διάλογοι! Θεωρία & Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης
 • British Journal of Educational Psychology 
 • Journal of Educational Change 
 • Journal of Teacher Education 
 • European Journal of Special Needs Education 
 • Journal of Learning Disabilities
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik